Nàiseanta 5

'S e teisteanas do sgoilearan ann an Alba, a tha sa bhitheantas air a ghabhail aig ceann shuas na h-àrd-sgoile, a th' ann an Ìre Nàiseanta 5.