Neo-ionnanachd shòisealta

1

Dè an teachd-a-steach tuairmseach a dh'fheumas teaghlach anns a bheil dithis inbheach is dà phàiste mus bithear ga mheas gun a bhith bochd?

2

Dè tha fìor sa chumantas mu chleachdaidhean smocaidh dhaoine a tha a' fuireach sna h-àiteachan as bochda?

3

Dè a' chomhairle ann an Alba anns a bheil an àireamh as àirde de dh'eucoirean clàraichte?

4

Dè de nas leanas a tha na aon de na h-adhbharan a tha an riaghaltas ga fhaighinn doirbh a bhith a' pàigheadh airson na nuadh stàite shochaire?

5

Dè a dh'fheumas duine gun chosnadh a dhèanamh airson Creideas Coitcheann fhaighinn?

6

Cò air a tha 'cìs nan seòmraichean-cadail' a’ toirt buaidh?

7

Dè a tha uairean obrach taghte a' ciallachadh?

8

Dè a th' ann am 'mullach glainne'?

9

Dè tha fìor de na leanas?

10

Dè an dleastanas a th' aig Coimisean na Co-ionannachd is nan Còraichean Daonna (EHRC)?