Deamocrasaidh san Rìoghachd Aonaichte

1

Càit am bi BP a’ riochdachadh an luchd-taghaidh?

2

Dè tha fìor de na leanas?

3

Cò Ceannard Stàite na RA?

4

Cia mheud ball a th' ann am Pàrlamaid na h-Alba?

5

Dè an dleastanas a bhios am Prìomh Mhinistear a' taghadh dha na BP as comasaiche?

6

Dè a dh'fheumas BP a dhèanamh ann an Taigh nan Cumantan?

7

Ciamar a tha siostam bhòtaidh, Sìostam Àireamh Bhòtaichean as motha (FPTP) ag obrachadh?

8

Dè tha fìor de na leanas?

9

Dè na pàipearan naidheachd Albannach as motha a tha a' còrdadh ri daoine?

10

Ainmich aon de phrìomh dhleastanasan 'Stiùbhard bùtha'