Bochdainn na cruinne

1

Dè a tha fìor bhochdainn a' ciallachadh?

2

Dè, de na leanas, a thathas a' faicinn mar adhbhar bochdainn?

3

Dè an ceudad chloinne sna dùthchannan fo-leasachadh anns nach eil an cuideam bu chòir a bhith annta?

4

Dè am prìomh dhleastanas a th' aig Buidheann a' Bhidhe is an Àiteachais?

5

Dè a' bhuidheann san RA as motha a tha a' toirt de bhiadh sgoile an-asgaidh seachad san t-saoghal an-diugh?

6

Dè tha dùil aig Bangladeis a choileanadh ann an 2033?

7

Dè an ceudad de shluagh an t-saoghail a tha beò air nas lugha na $1.25 gach latha?

8

Dè an ceudad de eagar meadhanach an t-saoghail a thathar an dùil a bhios a' fuireach ann an dùthchannan fo leasachadh ro 2030?

9

Dè a thàinig mar thoradh air Aonta G7 Ghleann na h-Eaglais?

10

Dè an ceudad de dhèanatas agus caitheamh an t-saoghail a th' ann an dùthchannan fo leasachadh?