Deamocrasaidh ann an Alba

1

Cò Ceannard Riaghaltas na h-Alba?

2

Cò a dh'fhaodar a thaghadh airson a bhith ann an Caibineat na h-Alba?

3

Dè am fear dhiubh seo a tha na chumhachd glèidhte?

4

Cia mheud ball a th' ann am Pàrlamaid na h-Alba?

5

Dè am fear dhiubh seo a tha na chumhachd tiomnaichte?

6

Dè a bhios a' tachairt aig coinneamhan comataidh Pàrlamaid na h-Alba?

7

Cia mheud BP roinneil a th' aig gach bhòtaire ann an Alba?

8

Cia mheud ùghdarras ionadail a th' ann an Alba?

9

Ciamar a thathas a' taghadh chomhairlichean airson suidhe air comataidhean nan ùghdarrasan ionadail ann an Alba?

10

Dè an tuairisgeul as fheàrr a mhìnicheas buidhnean strì air an taobh a-staigh?