Turasachd

1

Dè th' ann am mòr thurasachd?

2

Dè tha na adhbhar air mòr thurasachd?

3

Dè an droch bhuaidh a bhios mòr thurasachd a' toirt air daoine?

4

Dè an deagh bhuaidh a th' aig mòr thurasachd air an àrainneachd?

5

Dè tha na fheart de eag-thurasachd?

6

Dè nach eil eag-thurasachd a' gabhail a-steach?

7

Dè nach eil na adhbhar eag-thurasachd?

8

Dè tha na dhroch bhuaidh de eag-thurasachd?

9

Ciamar a tha eag-thurasachd air a stiùireadh?

10

Dè nach eil na ro-innleachd airson turasachd a stiùireadh ann am Pàircean Nàiseanta san RA?