BBC Tiếng Việt - Khiếu nại

Khiếu nại về nội dung bình luận

Đơn này chỉ dành cho khiếu nại nghiệm trọng về nội dung cụ thể nào đó đã vi phạm Quy định nội bộ.

Nếu bạn có nhận xét chung chung hay thắc mắc thì xin đừng dùng đơn này, hãy đăng thông điệp đó vào diễn đàn.

Thông điệp của bạn sẽ được gửi tới người duyệt xem xét và quyết định liệu nó có vi phạm Quy định nội bộ. Bạn sẽ được thông báo bằng email.

Đăng ký khiếu nại của tôi

Bạn chưa đăng nhập trên trang web này. Nếu bạn đã đăng ký tài khoản, xin vui lòng đăng nhập để tiện việc xử lý khiếu nại của bạn.

Đăng nhập