BBC Tiếng Việt - Khiếu nại

Báo cáo với người duyệt

Hãy chọn xem mục nào Quy định nội bộ bạn tin điều này bình luận này đã bị vi phạm. Nếu bạn cho rằng nó đã vi phạm một vài quy định thì quy định nào bị vi phạm nặng nề nhất.

Lý do khiếu nại của bạn

Tôi tin rằng bình luận đã vi phạm một điều trong Quy định nội bộ bởi vì nó đã: