بی بی سی فارسی - شکایت ها

لطفا در پنجره زیر دلیلی را که فکر می کنید این نظر، مقررات را نقض کرده بنویسید و روی ارسال شکایت کلیک کنید.

ایمیل شما

ما ایمیل شما را برای رسیدگی به شکایتتان و اطلاع رسانی به شما درباره تصمیم نهایی درباره شکایت نیاز داریم. احتمال دارد که برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شکایت نیز با شما تماس بگیریم.