بی بی سی فارسی - شکایت ها

شکایت درباره اظهارنظر

این فرم فقط برای شکایت های جدی درباره محتوای خاصی است که ناقض مقررات است: مقررات صفحه.

اگر نظری کلی یا پرسشی دارید، لطفا از این فرم استفاده نکنید و پیام خود را به صورت اظهار نظر درباره بحث ارسال کنید.

پیامی که از آن شکایت می کنید به یکی از مسئولان صفحه ارسال می شود تا احتمال نقض مقررات را بررسی کند: مقررات صفحه. تصمیم نهایی در این باره با ایمیل به اطلاع شما خواهد رسید.

ثبت شکایت

شما وارد حساب کاربری در این سایت نشده اید. اگر حساب کاربری دارید لطفا وارد آن شوید زیرا در رسیدگی به شکایت شما، به ما کمک می کند.

ورود