Dadl y Ceidwadwyr ar fenthyg i fusnesau bach

Cymorth

Fe ddefnyddiodd y Ceidwadwyr Cymreig eu dadl ar 30 Ionawr 2013 i alw am gefnogaeth i'w hawgrym y dylid sefydlu banc busnes, gwladol newydd i fenthyg arian i fusnesau Cymru, a rhoi hwb i'r economi.

Mae'r Ceidwadwyr a Phlaid Cymru wedi cynnig cynlluniau fyddai, medden nhw, yn golygu fod busnesau bach a chanolig yn llwyddo i gael benthyciad.

Bwriad "Buddsoddi Cymru" a "Banc Cymru" fyddai ymateb i'r gofid nad yw banciau wedi bod yn ddigon parod i fenthyg i fusnesau bach o ganlyniad i'r argyfwng ariannol.

Roedd croeso cyffredinol yn y siambr i'r cyfle i drafod problem mor ganolog i ddyfodol economaidd Cymru.

Yn ôl llefarydd y Ceidwadwyr ar gyllid, Paul Davies, fe fyddai cynlluniau ei blaid yn creu chwe changen ranbarthol fyddai'n rhoi hwb ariannol i gwmnïau sy'n awyddus i fenthyg, ac ehangu.

Mae mawr angen i wneud rhywbeth nawr, meddai ac roedd ei blaid wedi astudio cynlluniau blaengar ar hyd a lled y byd gan fabwysiadu'r syniadau gorau i'w defnyddio yng Nghymru.

Honnodd nad yw asiantaeth gyfredol y llywodraeth, 'Cyllid Cymru', wedi llwyddo i ymwneud yn llwyddiannus â busnesau bach.

Dyfynnodd ffigyrau gyhoeddwyd gan y Ffederasiwn Busnesau Bach oedd yn awgrymu nad oedd 64% o fusnesau yn ymwybodol o fodolaeth 'Cyllid Cymru'.

Dim ond 4% oedd wedi cael cefnogaeth ariannol gan y corff meddai, a hynny'n brawf o'r angen i ymateb i'r galw am lif teg o arian i fyd busnes.

Cyhuddwyd y banciau gan Alun Ffred Jones, llefarydd Plaid Cymru ar yr economi, o "fradychu ein cymunedau".

Roedd adnabyddiaeth banciau lleol o fusnesau lleol wedi diflannu meddai ac er ei fod yn croesawu penderfyniad llywodraeth Cymru i greu gweithgor i ystyried dyfodol benthyca, roedd hi'n glir "nad yw'r broblem wedi'i hateb".

Roedd hi'n beth da, meddai Eluned Parrott ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol, i "drafod syniadau newydd yn hytrach na dadlau dros hen rai" ond roedd ganddi gwestiynau: A fyddai sefydlu corff newydd sbon yn ychwanegu at gymlethdod y sector? Oni fyddai'r corff newydd yn dyblygu gwaith cyrff eraill?

Roedd hi hefyd yn amau y byddai costau cudd, ychwanegol yn dod i'r golwg.

Roedd croeso i'r drafodaeth o du'r Gweinidog Busnes, Edwina Hart hefyd, er nad "trafodaeth ar syniadau'r Ceidwadwyr" roedd hi'n ei weld.

Yn hytrach roedd yma gyfle i "drafod yr hyn sydd gan y pleidiau i gyd i'w gynnig".

Roedd y trafod yn y siambr wedi bod yn ddechrau da meddai ond ddylai neb amau nad oedd llywodraeth Cymru eisoes yn gwneud popeth posib i gefnogi busnesau bychain.

Cafodd y cynnig wedi ei ddiwygio ei gymeradwyo.

Read this in English

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.