Fakta o drogách
 
 
 
 
 
Heroin
 
 
 
Heroin

Heroin

 

První požití heroinu mùže vyvolat pocity na zvracení, zvracení samotné a bolesti hlavy. Droga zaèíná pùsobit pár minut po její nitrožilní aplikaci èi po vykouøení.

Intravenózní cesta pøináší rychlejší a intenzivnìjší pùsobení, ale sdílené jehly zvyšují riziko infekce. Konzumenti zažívají pocity spokojenosti, cítí se dobøe a jsou oproštìni od každodenních starostí.

Odolnost vybudovaná užíváním drogy zpùsobuje, že její množství se musí zvyšovat. Toto mùže vést k závislosti. Také to s sebou pøináší riziko pøedávkování.

Výzkumy ukazují, že pøedávkování se èasto dopouští ti, kteøí se snaží droze odvyknout. Když ji zaènou brát znovu, èasto si vezmou dávku, na níž byli zvyklí pøes abstinencí, pøestože jejich odolnost vùèi droze už je nižší.

Pøedávkování také èasto zpùsobuje fakt, že mnohý heroin není èistý.

Pøíznaky pøedávkování jsou velmi rychlý tlukot srdce, srdeèní selhání, zkracování dechu, bezvìdomí a kóma. Bezvìdomí se konzumenti mohou udusit vlastními zvratky.

Heroin mùže také zapøíèinit nevysvìtlitelné náhlé úmrtí, které mùže souviset se specifickou reakcí organismu na drogu nebo mùže být spojené s tím, že droga vpravená do tìla pomocí injekèní støíkaèky obsahovala neèistoty èi cizí látky.

Závislost

 

Pøíznaky dlouhodobé aplikace heroinu pomocí injekèních støíkaèek zahrnuje znièené žíly, nechutenství a vážné zácpy. Užívání heroinu je také spojeno s kriminalitou, protože poøizování drogy je finanènì nároèné.

Tìhotné ženy, jež užívají heroin, riskují, že se jejich dìti narodí velmi malé, se závislostí na droze a s abstinenèními pøíznaky.

Odvykání obvykle trvá nìkolik týdnù a mezi jeho prùvodní jevy patøí bolesti, tøesy, pocení a køeèe. Po týdny zpravidla zmizí, ale mùže trvat nìkolik mìsícù, než se èlovìk cítí pøirozenì dobøe.
 
^^ Nahoru Zpìt na úvod >>