Mae hiraeth arnaf am y wlad

  • 6 Hydref 2015

Ar y cyfan dydw i ddim yn un o'r rheiny sy'n cwyno am allu a safon y gwleidyddion sy'n ein cynrychioli ym Mae Caerdydd. Mae 'na ddigon o ddyffars yn San Steffan ond haws yw cuddio ymhlith chwe chant a hanner o aelodau na chelu'ch hun mewn siambr o drigain.

Ar ôl dweud hynny mae'n amlwg wrth edrych ar yr ymgeiswyr sydd wedi eu dewis ar gyfer etholiad 2016 y bydd 'na fwy o swmp i'r Cynulliad nesaf nac i'r un presennol.

O fewn y blaid Lafur yn fwyaf arbennig mae'n ymddangos bod y posibilrwydd o lywodraethu ym Mae Caerdydd yn fwy atyniadol nac eistedd ar feinciau'r wrthblaid yn San Steffan. Yn sicr, o gael eu hethol, fe fyddai pobl fel Jeremy Miles a'r Farwnes Eluned Morgan yn gaffaeliad i'r grŵp Llafur.

Rwyf am roi fe mhen ar y bloc fan hwn trwy ddweud fy mod yn ei chael hi'n hawdd iawn dychmygu Eluned neu Jeremy fel Prif Weinidog Cymru. Mae oes o brofiad gwleidyddol gan Eluned a phe bai Llafur yn chwilio am arweinydd arall o fowld Carwyn Jones, wel, Jeremy yw'r dyn.

Mae hynny'n gadael Carwyn mewn tipyn o gyfyng gyngor.

Darllen yr erthygl yn llawn Mae hiraeth arnaf am y wlad

Pobl y Grand

  • 29 Medi 2015

Fe wnes i roi'r gorau i fynychu cynhadleddau Prydeinig y pleidiau rhai blynyddoedd yn ôl. Ar y cyfan does gen i fawr o hiraeth ar eu hôl. Eto i gyd, byswn i'n dwlu bod yn bry ar wal yng ngwesty'r Grand yn Brighton yr wythnos hon i glywed yr hyn sy'n cael eu dweud gan y mawrion Llafur y tu hwnt i glyw'r meicroffonau a thrwch y cynadleddwyr.

Am resymau diogelwch y Grand yw'r gwesty lle mae'r rhan fwyaf o bobol bwysig y pleidiau'n aros yn aros ys ystod cynhadleddau ac yn achos Llafur dyw e ddim yn gyfrinach bod y mwyafrif llethol o'r rheiny yn unfarn na fydd Jeremy Corbyn yn Brif Weinidog ar ôl yr etholiad nesaf.

Darllen yr erthygl yn llawn Pobl y Grand

Y mae yma alar calon

  • 22 Medi 2015

Mae'n hawdd credu weithiau bod rhywun wedi melltithio cynadleddau'r Democratiaid Rhyddfrydol gan sicrhau bod rhyw stori fawr arall yn torri bob tro wrth i'r blaid felen drafod ei thrafodion. Mae'r rhestr o straeon mawr wnaeth dorri yn ystod cynadleddau'r blaid yn un faith. Yn eu plith mae 'Black Wednesday' a chwymp Lehman Brothers a Northern Rock.

Pla neu beidio, go brin y bydda'i hyd yn oed y Lib Dem mwyaf pesimistaidd wedi rhagweld y byddent yn cael eu diorseddu o'r penawdau gan fochyn, a hwnnw o bosib yn fochyn sy'n ffrwyth dychymyg rhyw un â meddwl, wel, mochaidd.

Darllen yr erthygl yn llawn Y mae yma alar calon

Bydd Canu Bendigedig

  • 16 Medi 2015

Dyma gwestiwn i chi. Ydych chi'n canu 'Duw a Gadwo'r Frenhines'? Mae 'na sawl reswm dros beidio.

Mae achlysuron lle mae'n cael ei defnyddio fel anthem Seisnig mewn gemau Rygbi a phêl droed yn esiampl amlwg. A fyddai unrhyw un yn honni bod trwch y cefnogwyr yn Stadiwm y Mileniwm neu Stadiwm Dinas Caerdydd yn amharchu'r frenhines trwy beidio canu God Save The Queen pan fod Cymru'n chwarae Lloegr? Go brin.

Darllen yr erthygl yn llawn Bydd Canu Bendigedig

A'i phlygion tanllyd uwch ein pen

  • 11 Medi 2015

Un o bleserau cudd yr Eisteddfod Genedlaethol yw cystadlaethau'r hen ganiadau lle mae caneuon sy'n gwneud i Jac a Wil swnio'n fodern yn cael eu hatgyfodi a'u perfformio i gynulleidfa ddiolchgar.

Mae'r rheiny sydd yn y Pafiliwn wrth eu boddau. Rwy'n amau y byddai'r rhan fwyaf o ddeiliaid y maes yn rhyfeddu bod y fath gystadlaethau'n bodoli. Hywel a Blodwen? Rili? Go iawn?

Darllen yr erthygl yn llawn A'i phlygion tanllyd uwch ein pen

Duw a gadwo

  • 9 Medi 2015

Roeddwn i jyst yn rhy hen yn 1969 i dderbyn mwg i ddathlu arwisgo Charles yn Dywysog Cymru. Plant yr ysgolion bach gafodd y rheiny. Mae'n bosib bod rhai yn eu trysori hyd heddiw.

Erbyn Jiwbili Arian y Frenhines yn 1977 roeddwn i'n byw yng Ngwynedd ac roedd y lle yn fôr o goch, glas a gwyn gyda'r ardaloedd tlotaf yn fwyaf lliwgar eu teyrngarwch.

Darllen yr erthygl yn llawn Duw a gadwo

Y Crwt yn y Penwisg

  • 8 Medi 2015

Soniais i wythnos ddiwethaf am rym lluniau. Cyfeirio yr oeddwn i at y lluniau erchyll o Aylan Kurdi a'i heffaith ar y farn gyhoeddus ynghylch ffoaduriaid.

Heddiw mae'r papurau yn llawn o lun arall - llun sydd, i fi o leiaf, yr un mor drawiadol.

Darllen yr erthygl yn llawn Y Crwt yn y Penwisg

Byd y Bale

  • 4 Medi 2015

Mae'n debyg bod y rhan fwyaf o ddarllenwyr y golofn hon yn gyfarwydd â'r drafodaeth a ysgogwyd gan lyfr diweddar Simon Brooks 'Pam Na Fu Cymru'. I'r rheiny ohonoch sydd wedi bod ar wyliau neu'n celu mewn ogof mae broliant y llyfr yn grynodeb da o'r cwestiwn y mae Simon yn ei ofyn.

"Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, Oes Cenedlaetholdeb, llwyddodd y rhan fwyaf o wledydd bychain Ewrop i feithrin mudiadau cenedlaethol llwyddiannus a fynnai warchod eu hieithoedd. Un o gwestiynau mawr hanes Cymru yw pam na ddigwyddodd hyn yn y wlad hon."

Darllen yr erthygl yn llawn Byd y Bale

Y Crwt ar y Traeth

  • 3 Medi 2015

Ydy'r enw Phan Thi Kim Phúc yn golygu unrhyw beth i chi?

Go brin ei fod e ond does ond angen i mi yngan dau air i chi allu gweld ei llun hi yn eich meddyliau. Fietnam a napalm yw'r geiriau hynny.

Darllen yr erthygl yn llawn Y Crwt ar y Traeth

Corbynfydrwydd

  • 2 Medi 2015

Reit, mae'r haf hirfelyn tesog ar ben a ninnau yn ôl wrth ein gwaith. Ac ydy, mae fy nhafod i'n sownd yn fy moch wrth ddisgrifio haf eleni felly. Hwyrach bod yr hinsawdd yn well yn nyddiau Dafydd ap Gwilym! Does ond gobeithio y bydd tymor y porffor perffaith yn troi mas yn well.

Un dyn, ac un yn unig, sydd wedi bod yn gwneud y tywydd gwleidyddol ers y tro diwethaf i ni siarad.

Darllen yr erthygl yn llawn Corbynfydrwydd