Abigail, Barney, Nathan a Nigel

  • 17 Tachwedd 2015

Dydw i ddim yn ffan o'r busnes newydd yma o roi enwau ar stormydd. Efallai bod y Swyddfa Dywydd yn credu y bydd rhoi enw ar storm rhywsut yn dyfnhau ein dealltwriaeth o feteoroleg. Os felly, fe achubodd Morus y gwynt ac Ifan y glaw y blaen arnyn nhw genedlaethau yn ôl!

Ta beth, does dim rheswm i ni'r Cymry arddel enwau Saesneg fel Abigail a Barney a chan bod gen i, a phawb arall o ran hynny, jyst gymaint o hawl a'r Swyddfa Dywydd i enwi storm hoffwn gyhoeddi taw Bleddyn nid Barney yw'r cythraul sy'n chwipio'n tonnau a'n tinau heddiw!

Gan fy mod wedi penodi fy hun yn ddyn tywydd dyma ragolwg hir dymor. Fis Mai nesaf fe fydd storom yn taro Cymru naill ai o'r dwyrain neu'r gogledd orllewin. Mae'r cyfeiriad yn dibynnu ar yr enw ac rwy'n ei chael hi'n anodd penderfynu rhwng Nigel a Nathan wrth fedyddio'r dymestl arbennig hon.

Ydyn, mae Ukip ar gerdded a neb yn gwbl sicr pa fath o effaith y bydd y blaid yn cael flwyddyn nesaf. Dyma i chi ddwy senario bosib y naill yn gorwynt a'r llall yn gawod.

Y corwynt yn gyntaf. Mae'n bosib y bydd y cyfnod rhwng nawr ac etholiad y Cynulliad yn un lle mae'r penawdau yn parhau i gael eu dominyddu gan y llif o ffoaduriaid i mewn i Ewrop a bygythiadau ac ymosodiadau gan derfysgwyr.

Darllen yr erthygl yn llawn Abigail, Barney, Nathan a Nigel

Cwestiwn Weston Super Mare

  • 10 Tachwedd 2015

Os ydych chi'n sefyll ar risiau'r Senedd a syllu i gyfeiriad caffis a thafarndai ploryn pensaernïol Cei'r Forforwyn fe sylwch ar ddau strwythur pren yn sefyll yng nghanol y dŵr. Dyw e ddim yn amlwg beth yw neu oedd pwrpas y strwythurau. Mae'r ddau signal rheilffordd hen ffasiwn sy'n sefyll arnynt gyda'u breichiau wedi eu cloi yn ychwanegu at y dirgelwch.

Daw'r unig gliw i bwrpas y tyrrau yma o enw adeilad cyfagos y Pierhead sy'n un o adeiladau'r Cynulliad y dyddiau hyn yn ogystal â bod yn llechfan i'n cyfaill Richard Wyn Jones.

Darllen yr erthygl yn llawn Cwestiwn Weston Super Mare

Coed Glyn Cynon

  • 3 Tachwedd 2015

Un o'r cerddi cadwriaethol cyntaf mewn unrhyw iaith, medden nhw, yw "Coed Glyn Cynon" a gellir teimlo ing bardd anhysbys y 16eg ganrif hyd heddiw.

Llawer bedwen las ei chlog

Darllen yr erthygl yn llawn Coed Glyn Cynon

P’un ai myfi neu arall, Leanne

  • 28 Hydref 2015

Efallai ei bod yn arwydd o ddiogi meddyliol ar fy rhan i ond ers meitin rwyf wedi teimlo mai llywodraeth 'Cymru'n Ddwy' sef ail glymblaid rhwng Llafur a Phlaid Cymru fyddai canlyniad mwyaf tebygol etholiad 2016.

Wedi'r cyfan mae'r arolygon yn gyson awgrymu na fydd Llafur yn ennill mwyafrif ym mis Mai a chyda artaith Alun Michael o hyd yn fyw yng nghof llwythol y blaid mae'n annhebyg y byddai'n llywodraethu fel lleiafrif o ddewis.

Darllen yr erthygl yn llawn P’un ai myfi neu arall, Leanne

Et Tu, Huw?

  • 13 Hydref 2015

Mae dweud bod wythnos yn amser hir mewn gwleidyddiaeth yn dipyn o ystrydeb erbyn hyn ond mae geiriau Harold Wilson yn cael ei ddyfynnu mor aml am reswm. Maen nhw'n digwydd bod yn wir.

Wythnos yn ôl ysgrifennais erthygl ynghylch pwy allai olynu Carwyn Jones fel arweinydd Llafur Cymru gan enwi Vaughan Gething a Jeremy Miles ymhlith eraill fel posibiliadau. Bellach mae'n rhaid ychwanegu enw Huw Irranca Davies at y rhestr.

Darllen yr erthygl yn llawn Et Tu, Huw?

Mae hiraeth arnaf am y wlad

  • 6 Hydref 2015

Ar y cyfan dydw i ddim yn un o'r rheiny sy'n cwyno am allu a safon y gwleidyddion sy'n ein cynrychioli ym Mae Caerdydd. Mae 'na ddigon o ddyffars yn San Steffan ond haws yw cuddio ymhlith chwe chant a hanner o aelodau na chelu'ch hun mewn siambr o drigain.

Ar ôl dweud hynny mae'n amlwg wrth edrych ar yr ymgeiswyr sydd wedi eu dewis ar gyfer etholiad 2016 y bydd 'na fwy o swmp i'r Cynulliad nesaf nac i'r un presennol.

Darllen yr erthygl yn llawn Mae hiraeth arnaf am y wlad

Pobl y Grand

  • 29 Medi 2015

Fe wnes i roi'r gorau i fynychu cynhadleddau Prydeinig y pleidiau rhai blynyddoedd yn ôl. Ar y cyfan does gen i fawr o hiraeth ar eu hôl. Eto i gyd, byswn i'n dwlu bod yn bry ar wal yng ngwesty'r Grand yn Brighton yr wythnos hon i glywed yr hyn sy'n cael eu dweud gan y mawrion Llafur y tu hwnt i glyw'r meicroffonau a thrwch y cynadleddwyr.

Am resymau diogelwch y Grand yw'r gwesty lle mae'r rhan fwyaf o bobol bwysig y pleidiau'n aros yn aros ys ystod cynhadleddau ac yn achos Llafur dyw e ddim yn gyfrinach bod y mwyafrif llethol o'r rheiny yn unfarn na fydd Jeremy Corbyn yn Brif Weinidog ar ôl yr etholiad nesaf.

Darllen yr erthygl yn llawn Pobl y Grand

Y mae yma alar calon

  • 22 Medi 2015

Mae'n hawdd credu weithiau bod rhywun wedi melltithio cynadleddau'r Democratiaid Rhyddfrydol gan sicrhau bod rhyw stori fawr arall yn torri bob tro wrth i'r blaid felen drafod ei thrafodion. Mae'r rhestr o straeon mawr wnaeth dorri yn ystod cynadleddau'r blaid yn un faith. Yn eu plith mae 'Black Wednesday' a chwymp Lehman Brothers a Northern Rock.

Pla neu beidio, go brin y bydda'i hyd yn oed y Lib Dem mwyaf pesimistaidd wedi rhagweld y byddent yn cael eu diorseddu o'r penawdau gan fochyn, a hwnnw o bosib yn fochyn sy'n ffrwyth dychymyg rhyw un â meddwl, wel, mochaidd.

Darllen yr erthygl yn llawn Y mae yma alar calon

Bydd Canu Bendigedig

  • 16 Medi 2015

Dyma gwestiwn i chi. Ydych chi'n canu 'Duw a Gadwo'r Frenhines'? Mae 'na sawl reswm dros beidio.

Mae achlysuron lle mae'n cael ei defnyddio fel anthem Seisnig mewn gemau Rygbi a phêl droed yn esiampl amlwg. A fyddai unrhyw un yn honni bod trwch y cefnogwyr yn Stadiwm y Mileniwm neu Stadiwm Dinas Caerdydd yn amharchu'r frenhines trwy beidio canu God Save The Queen pan fod Cymru'n chwarae Lloegr? Go brin.

Darllen yr erthygl yn llawn Bydd Canu Bendigedig

A'i phlygion tanllyd uwch ein pen

  • 11 Medi 2015

Un o bleserau cudd yr Eisteddfod Genedlaethol yw cystadlaethau'r hen ganiadau lle mae caneuon sy'n gwneud i Jac a Wil swnio'n fodern yn cael eu hatgyfodi a'u perfformio i gynulleidfa ddiolchgar.

Mae'r rheiny sydd yn y Pafiliwn wrth eu boddau. Rwy'n amau y byddai'r rhan fwyaf o ddeiliaid y maes yn rhyfeddu bod y fath gystadlaethau'n bodoli. Hywel a Blodwen? Rili? Go iawn?

Darllen yr erthygl yn llawn A'i phlygion tanllyd uwch ein pen