Bant â ni 'to te

  • 19 Mai 2015

Yn sgil digwyddiadau diweddar rwy'n teimlo'n betrusgar braidd wrth eich gwahodd i gymryd golwg bach ar yr arolygon barn!

Yn ddigon ffodus arolygon Cymru a'r Alban sydd wedi denu fy sylw ac yn wahanol i rai Lloegr roedd y rheiny yn weddol o agos ati o safbwynt canlyniad yr etholiad. Roedd polau'r Alban yn llygaid eu lle a rhai Cymru'n bur dda o safbwynt canrannau'r bleidlais er yn llai defnyddiol wrth ddarogan dosraniad y seddi.

Yn ystod yr ymgyrch etholiad y darogan ynghylch San Steffan oedd yn hawlio'r penawdau wrth reswm ond fe wnaeth y cwmnïau polio holi ynghylch etholiadau 2016 hefyd gan amlygu ambell ffactor hynod ddiddorol - yn enwedig yng nghyd-destun yr Alban.

Yma yng Nghymru mae'n ddiddorol nodi bod llawer o'r rhai a holwyd wedi gwahaniaethu rhwng etholiad San Steffan ac etholiad Cynulliad a hynny hyd yn oed ym merw'r ymgyrch Brydeinig.

Yn fras mae'r arolygon yn awgrymu bod y gefnogaeth i Blaid Cymru yn sylweddol uwch a'r gefnogaeth i'r Ceidwadwyr yn sylweddol is pan ddaw hi at etholiad Cynulliad. Gall y rheiny o fewn Plaid Cymru sy'n darogan mai yn 2016 y gwelir ffrwyth y cyhoeddusrwydd dderbyniodd Leanne Wood eleni gymryd peth cysur o'r arolygon felly.

Darllen yr erthygl yn llawn Bant â ni 'to te

Cymera hon, Cameron

  • 12 Mai 2015

Dyna ni felly. Heb os roedd Etholiad Cyffredinol 2015 yn un i'r llyfrau hanes ond rwy'n meddwl fy mod wedi dweud popeth sy gen i ddweud yn ei gylch mewn llefydd eraill!

Un peth sy'n sicr mae 'na gyfnod cythryblus a chyffrous o'n blaenau ac nid yn unig oherwydd bod etholiad cyffredinol Cymru ar y gorwel.

Darllen yr erthygl yn llawn Cymera hon, Cameron

Gwahoddiad

  • 6 Mai 2015

Does gen i ddim llawer o ragfarnau mewn gwleidyddiaeth ond rwy'n fodlon rhannu un ohonyn nhw. Mae gen i ragfarn yn erbyn y rheiny sy'n credu bod ganddyn nhw ryw allu arbennig i broffwydo canlyniadau - bod rhyw deimlad yn eu perfeddion neu sibrwd stepen drws yn drech na'r hyn y mae'r data yn dangos.

Mae'r data yn yr etholiad hwn wedi bod yn ddigon eglur a digyfnewid. Os nad oes 'na rhyw wendid sylfaenol ym methodoleg pob un o'r cwmnïau polio neu rhyw ogwydd funud olaf gallwn fod yn saff mai senedd grog sy'n ein disgwyl - a honno'n un lle nad yw hi'n gwbwl eglur pa fath o lywodraeth sydd yn cael ei ffurfio.

Darllen yr erthygl yn llawn Gwahoddiad

Leanne a Lawr

  • 29 Ebrill 2015

Mae'n gynnar efallai i ddechrau meddwl beth fydd effaith etholiad eleni ar etholiad cynulliad flwyddyn nesaf. Serch hynny gallwch fentro bod ambell i un, gyda gwleidyddion y Cynulliad yn eu plith, wedi dechrau gwneud.

Mae llawer yn dibynnu ar bwy sydd ar ben y domen ar ddiwedd yr ornest bresennol. Does dim angen bod yn athrylith wleidyddol i synhwyro y byddai gan Lafur lawer gwell siawns o sicrhau mwyafrif yn y Bae pe bai David Cameron o hyd yn brif weinidog. Wrth reswm dydw i ddim yn awgrymu am eiliad y byddai unrhyw un yn y rhengoedd Llafur yn gweld hwnnw fel pris gwerth ei dalu!

Darllen yr erthygl yn llawn Leanne a Lawr

Taith Ffarwel Stephen ac Owen

  • 28 Ebrill 2015

Un o nodweddion yr ymgyrch etholiadol yng Nghymru yw penderfyniad Llafur a'r Ceidwadwyr i ddefnyddio eu llefarwyr seneddol Cymreig i arwain eu hymgyrchoedd eleni. Rwyf wedi nodi o'r blaen nad dyna sy'n digwydd yn yr Alban ac ar un olwg mae hwpo'ch arweinydd Cymreig yn y sedd gefn yn ystod ymgyrch etholiadol yn beth rhyfedd ar y naw.

I wneud y peth yn fwy rhyfedd byth mae'n ddigon posib na fydd swyddi presennol Stephen Crabb ac Owen Smith yn bodoli ymhen ychydig wythnosau. Oherwydd ambell i ynys a chraig mae hi o hyd yn wir i ddweud nad yw'r haul byth yn machlud ar diroedd Prydain - ond mae'n ymddangos i mi ei bod hi o bosib yn gyfnos ar Dŷ Gwydyr.

Darllen yr erthygl yn llawn Taith Ffarwel Stephen ac Owen

Dadlau'n Deg

  • 22 Ebrill 2015

Rwy'n petruso braidd ynghylch postio rhywbeth a allasai'ch darbwyllo i beidio gwylio Newyddion Naw a'r Sgwrs o Gaerfyrddin heno ond draw ar ITV fe fydd rhaglen yn cael ei darlledu sy'n ddiddorol am sawl rheswm. Am ddwy awr rhwng wyth a deg fe fydd dadl wleidyddol Gymreig yn cael ei darlledu. "The Wales Election Debate" yw enw'r rhaglen ac fe ddof yn ôl at yr enw yna mewn munud.

Cyn gwneud hynny mae'n werth nodi mai hwn yw'r Etholiad Cyffredinol cyntaf lle mae ITV Cymru wedi clustnodi dwy awr yn yr oriau brig ar gyfer dadl o'r fath. Mae'r BBC wedi cymryd penderfyniad cyffelyb ac fe ddarlledir ein dadl ni wythnos nesaf.

Darllen yr erthygl yn llawn Dadlau'n Deg

O, Na John, Na John, Na

  • 21 Ebrill 2015

Un o fy hoff ffeithiau ynghylch yr etholiad hwn yw y bydd rhai miloedd o bobl gafodd eu geni ar ôl i Tony Blair gael ei ethol yn Brif Weinidog yn bwrw eu pleidleisiau ar Fai'r 7fed. Oce, dim ond gwerth wythnos sydd 'na ohonyn nhw, ond mae babis Blair yn dechrau cyrraedd eu llawn dwf.

Go brin fod yr enw John Major yn golygu rhyw lawer i'r bobol hynny ac erbyn hyn mae'n debyg nad yw'r rhan fwyaf ohonom yn cofio rhyw lawer yn ei gylch. Pys, pants a Maastricht fydd ar ei garreg fedd, dybiwn i.

Darllen yr erthygl yn llawn O, Na John, Na John, Na

Perffaith Chwarae Teg

  • 17 Ebrill 2015

Efallai mai'r olygfa fwyaf dadlennol yn nadl y gwrthbleidiau neithiwr oedd honno ar y diwedd lle gafodd y tair gwraig oedd ar y llwyfan gwtsh cyfeillgar cyn troi i ysgwyd llaw'n gwrtais ac Ed Miliband. Ar ben arall y llwyfan gadawyd Nigel Farrage fel yr un dyn bach ar ôl.

Sut mae mesur llwyddiant yr arweinwyr felly? Gadewch i ni gychwyn gyda Ed Miliband. Rwyf wedi bod yn llais cymharol unig o'r dechrau wrth ddadlau bod penderfyniad yr arweinydd Llafur i dderbyn y gwahoddiad i ddadl neithiwr yn un doeth.

Darllen yr erthygl yn llawn Perffaith Chwarae Teg

Taro'r Post

  • 16 Ebrill 2015

Tair wythnos i fynd felly cyn i ni fwrw ein pleidleisiau - os nad ydych chi wedi bwrw eich pleidlais yn barod wrth gwrs!

Un o'r newidiadau mwyaf yn ein cyfundrefn etholiadol yn ystod y blynyddoedd diwethaf yw'r cynnydd enfawr yn y nifer sy'n dewis bwrw pleidlais post. Yn ôl yn 1997 dim ond 2.3% o'r pleidleisiau oedd wedi eu postio i mewn. Erbyn 2010 roedd y canran wedi cyrraedd 18.8%.

Darllen yr erthygl yn llawn Taro'r Post

Peintio'r Byd yn Wyrdd

  • 14 Ebrill 2015

Ar ddiwedd y 1970au derbyniodd Plaid Cymru gais braidd yn rhyfedd gan grŵp o bobol o Coventry yng nghanolbarth Lloegr. Roedd y grŵp yn bwriadu sefydlu plaid wleidyddol newydd a fyddai'n wrth niwclear tra'n cefnogi heddychiaeth a datganoli. "People" oedd enw'r blaid newydd i fod ac roeddynt yn awyddus i gydweithio â chenedlaetholwyr Cymru a'r Alban.

Mae'r blaid honno yn bodoli hyd heddiw. Y Blaid Werdd yw ei henw hi erbyn hyn.

Darllen yr erthygl yn llawn Peintio'r Byd yn Wyrdd