bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Tramor

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Tramor
Gogledd a Chanol America
De America
Ewrop
Affrica
Dwyrain Canol
Asia
Awstralasia a'r Môr Tawel

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Croesawu Huw Ceredig
Beks yn sgrifennu o Hong Kong - lle mae'r gwres yn llethol a ffortiwn i'w wneud yn trefnu partis!

Rydych chi'n gwybod yn iawn pan fo'r haf wedi bwrw Honkers - mae eich colur yn rhedeg dros eich wyneb mewn llai na munud o'i osod ac mae pob dydd yn bad hair day oherwydd y lleithder a'r gwres.

Er bod hwn fy mhumed haf yn Hong Kong mae'r gwres yn fy llethu gymaint ag erioed - heb sôn am fwrw y rhai bach.

Diolch i'r drefn ein bod yn medru neidio i'r môr neu i'r pwll nofio ar ôl tua phedwar y prynhawn.

Beks Ond druan o Harri mae'r gwres yn dweud ar y "dyn bach sinisr!" gan nad yw gwallt coch a haul yn gweddu i'w gilydd o gwbl.

Ta beth - mae hi hefyd yn dymor teiffŵn gyda digonedd o law ar y ffordd a'r brogaod wrth ei boddau yn cael parti yn yr ardd.

Maen nhw'n gwneud sŵn fel gwartheg gan wneud ichi feddwl eich bod ar fferm yng Nghymru - nes ichi weld y palmwydd a'r bambw tu allan!

Ta beth, mae hi'n braf gwybod bod digon o gwmni o gwmpas adeg y glaw!!!!

Ymweliad Huw Ceredig
Dwi wastod yn cael cyfnodau o weld ishe Cymru a phethau Cymraeg - yn enwedig os nad wyf wedi bod adref am gyfnod - ond yn ffodus cefais ddos go iawn o Gymreictod pan gyflwynais wledd flynyddol Cymdeithas Gymraeg Dewi Sant Hong Kong.

Mae hon yn wledd sy'n denu cannoedd i rai o westai mwyaf moethus yr ynys ac nid oedd eleni yn eithriad.

Dwi bob amser wrth fy modd cael cyfle i siarad fy mamiaith gyda phobol na fyddaf yn eu gweld o un wledd i'r llall ac, wrth gwrs, uchafbwynt pob blwyddyn ydy cwrdd a'r siaradwr gwadd sydd yn hedfan draw o Gymru yn arbennig ar gyfer y noson.

Yn ffodus i mi roeddwn yn adnabod y siaradwr gwadd eleni ac yntau yn un o fy arwyr ers yn blentyn - Huw Ceredig.

Mae rhywbeth yn arbennig iawn mewn cwrdd â rhywun o Gymru pan ydych chi'n byw dramor ac fe allwn i eistedd mewn bar yn gwrando ar straeon am yr hyn sy'n digwydd adref yng Nghymru drwy'r nos!!!

Mae Huw yn gwmni mor ddifyr ac yn llawn straeon am ffilmio, beth sy'n digwydd ar set deledu neu ffilm ac wrth gwrs fe soniodd e am Twin Town - un o fy hoff ffilmiau i.

Fel rhywun oedd yn gweithio ym myd y cyfryngau yng Nghymru roedd clywed yr hanes yma yn rhoi gwên ar fy wyneb ac yn dwyn atgofion melys i'r meddwl.

Roedd Huw yn ddifyr ac yn apelio at bawb oedd yno - boent Gymry neu beidio.

Dwi hanner ffordd drwy ei lyfr - Cofio Pwy Ydw i - ac mae'n ddifyr iawn!

Roedd hon yn noson arbennig fel arfer a'r gwin yn llifo tan oriau mân y bore.

Rwy'n mawr obeithio i HK roi amser da i Huw!!!!

Dathlu pen-blwydd
Nid yr oedolion yn unig sydd wedi bod yn partio yn ddiweddar - bu Ela Mai hithau yn dathlu ei chweched phen-blwydd gyda pharti anferthol fel arfer.

PartiMae dewis thema ar gyfer parti yn dipyn o beth pan ydych chi'n chwech oed felly wedi rhywfaint o bendroni penderfynwyd ar barti pwll gyda 30 o blant bach yn neidio i mewn ac allan o'r pwll gan greu cryn firi.

Yn wahanol i Brydain, mae plant fan hyn yn nofwyr da yn bedair oed gan iddynt dreulio cymaint o amser mewn pyllau nofio ac o ganlyniad roedd llawer o neidio ac o gemau dŵr gwahanol.

Bu'n rhaid imi ofyn i lifeguard dwi'n ei adnabod gadw llygaid barcud arnyn nhw!

Yn naturiol roedd y gacen yr un siâp â phwll gydag Ela yn nofio yn y canol a phawb yn ymladd am ddarn o'r corff neu'r waterbed roedd hi'n gorwedd arno!

Rwyf nawr wrthi'n paratoi am barti Joni Teifi a fydd yn troi dwy.

Dwi'n siŵr bod ffortiwn i'w wneud rywle o drefnu partïon rhai bach!

Unrhyw un ishe bod yn drefnwr parti plant yn HK?

Mae digon o rieni cefnog yn fwy na pharod i ymestyn yn ddwfn i'w pocedi er mwyn ei gwneud yn hawdd i drefnu parti!!!

Esgusodwch fi ... dwi bant i gael ysbrydoliaeth yn y gegin ar gyfer cacen siap car ... mae'r 'air con' yn mynd ers hydoedd yn y gobaith na fyddaf yn llewygu!!!!

cysylltiadau
 • Gwybod Pwy Ydw i

 • asia

  Hong Kong
  Y bwyd môr gorau erioed

  Corwynt yn corddi HK

  Beks a Beti - a chwestiwn pwysig!

  Pen-blwydd i'w gofio i Beks

  Lle mae pawb yn gwenu

  Rhamant byd duwies y pysgotwyr

  Diflastod teisennau'r lloer

  Rhyfeddodau rhwng pedair wal

  Dathlu dau ben-blwydd

  Tylino yng Ngwlad Thai

  Cartref newydd - gyda gardd a phiano!

  Nadolig o ramant a thrychineb

  Byw hunllef darlledwraig . . .

  Fflat newydd a buddugoliaeth

  Yn fy Sevens nen

  Santa'n codi ofn!

  Yn y bore mae dal hi . . .

  Rhedeg Wal Fawr China

  Dathlu'r pump

  Diwrnod y briodas

  Gwaith, pleser - a chysur i'r cefn!

  Pen-blwydd yn bedair

  Prysurdeb priodi - ar draws y byd

  Parti ar y naw yn dair oed

  Yn oerach nag erioed!

  Noson y merched

  Mama mia - am berfformiadau

  Lanteri a theisennau atgas

  Drama mewn parti

  Ar ras ar lethrau'r Wyddfa

  Babi newydd

  Disgwyl am y merched

  Croesawu ymwelydd arbennig

  Rhwng pedair wal yn Hong Kong

  Ffarwelio - cymysgedd o chwithdod a phleser

  Modrwy mewn Siampên

  Duran Duran - a wynebu Wal China

  Nadolig a Rolling Stones

  Paratoi ar gyfer
  Nadolig 2006


  Disney yn Hong Kong

  Diemwntau a roc a rôl

  Gŵyl Dewi 2006

  Dathlu Dewi 2005

  Hiraeth, hwyl a dagrau

  Gethin ar Ocsiwn

  Ymwelwyr o Gymru

  Pop - rwy'n destun sbort!

  Siopau, bwyd a rygbi

  Croesawu Huw Ceredig

  Blwyddyn y Ceiliog

  Trafferthion y Calan Chineaidd

  Dathlu Blwyddyn y Llew

  Ar draeth gwyn y Nefoedd

  Geni, pen-blwydd a phriodas

  Beichiog yn Hong Kong

  Yr ieir yn Bangkok

  Bali - blas ar baradwys

  Mentro i fyd bale!

  Ymweld ag Awstralia

  Llyncu arian - a disgwyl am newid!

  Y beichiog yn gawr!

  Glaw, rasus a gwersi!

  Gwanwyn wedi'r SARS

  Beic pinc a pharti

  SARS - yr ymateb yng Nghymru

  Byw gyda SARS - byw wedi SARS

  Pryderon salwch SARS

  Wncwl John yn plesio!

  O briodas i briodas

  Gwyl Dewi - a diwrnod cyntaf yn yr ysgol

  Hong Kong - cychwyn bywyd newydd

  Ymweld â Chymru

  Priodas yn Awstralia

  Cyngerdd Kylie yng nghanol teiffwn teuluol!
  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy