BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

18 November 2014

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Contact Us

Ysbrydoli Dysgwyr

Ysbrydoli Dysgwyr

Ysbrydoli Dysgwyr

Cynnal brwdfrydedd a diddordeb

Siarad
Sgil yw siarad, ac fel pob sgil arall dim ond trwy ei ddefnyddio y gellir ei ddatblygu a'i wella. Rhaid sicrhau mai'r dysgwr fydd yn siarad fwyaf yn y dosbarth ac nid y tiwtor.

Gweithred gymdeithasol yw cyfathrebu a rhaid meithrin perthynas dda rhwng aelodau'r dosbarth â'i gilydd gan sicrhau nad ydynt yn treulio eu hamser yng nghwmni'r un person drwy'r amser. Polisi da yw eu cael i eistedd nesaf at rywun gwahanol ym mhob sesiwn, os yn bosib, yn ogystal â newid partneriaid yn ystod y sesiwn.

Tu allan i'r dosbarth
Does dim modd i unrhyw diwtor gwmpasu holl amrywiaeth yr iaith Gymraeg ac felly dylid cymell dysgwyr i siarad â phobl y tu allan i'r dosbarth, gwrando ar y radio, gwylio'r teledu a hefyd trefnu bod Cymry Cymraeg yn ymweld â'r dosbarth yn gyson. Dylid dechrau gwneud hyn yn gynnar iawn yn y cwrs yn hytrach nag oedi.

Pobl sydd wedi llwyddo
Da o beth yw gwahodd i'r dosbarth bobl sydd wedi llwyddo i ddysgu Cymraeg eu hunain. Mae cwrdd â rhai felly yn gyfrwng cryfhau cymhelliant dysgwyr ac yn ysbrydoliaeth iddynt ddal ati.

Amrywiaeth
Cofiwch nad yw pobl yn gallu canolbwyntio'n hir iawn - ryw ugain munud ar y gorau! Mae amrywiaeth yn y dulliau dysgu a'r gweithgareddau felly yn hanfodol i gynnal diddordeb - drilio, darllen, canu, gemau iaith, sgwrsio, esbonio pwynt ieithyddol, gwrando, gwylio - maen nhw i gyd â'u lle mewn sesiwn ddysgu. Yn ogystal, dylid ceisio newid trefn y wers o wythnos i wythnos rhag mynd i rigol undonog.

Byddwch yn ofalus eich bod yn trin pawb yn gyfartal heb roi sylw i un ar draul y llall a sicrhewch eich bod yn gweithredu o fewn cwmpas ieithyddol pob unigolyn yn y grŵp ac yn eu hymestyn yn ôl lefel eu hiaith a'u gallu.

Termau gramadegol
Oherwydd natur yr addysg a gawsant, cofiwch nad yw llawer o bobl yn gyfarwydd â thermau gramadegol a rhaid wrth esboniadau 'diramadeg' ar brydiau wedi eu cefnogi â digon o enghreifftiau.

Camgymeriadau
Rhaid i bob dysgwr ddeall bod gwneud camgymeriadau yn rhan annatod o broses dysgu. Pwyswch ar ddysgwyr felly i fentro arni gan esbonio nad yw iaith wallus bob amser yn rhwystr i gyfathrebu. Wrth siarad mae gwella iaith ac mae meithrin hyder y dysgwr yn sylfaenol bwysig. Dylai unrhyw gywiro sy'n angenrheidiol ddigwydd yn sgil y gwaith llafar ac mae'n bwysig peidio â thorri ar draws llif y cyfathrebu er mwyn cywiro.

Cael hwyl
Mae mwynhau a chael hwyl mewn dosbarth hefyd yn bwysig. Wrth feithrin perthynas dda rhwng yr aelodau â'i gilydd, maen nhw eu hunain yn dod yn rhan annatod o'r broses addysgu ac am fod gan bob unigolyn ddoniau a gwybodaeth arbennig, mae rhannu'r adnoddau hynny'n rhywbeth i'w groesawu.

Canmoliaeth
Bydd unigolion yn cael cyfnodau pan deimlant nad ydynt yn gwneud unrhyw gynnydd. Rhaid eu cynnal ar adegau felly a gall eu cyd-aelodau fod o help mawr yn hynny o beth. Mae gair o ganmoliaeth yn llawer mwy effeithiol na cherydd bob amser ac mae meithrin awyrgylch cynhaliol a chefnogol yn ganolog i waith y tiwtor.

Sbort
Dylai nod pob sesiwn fod yn glir i'r athro a'r dysgwr a'r dulliau o gyrraedd y nod yn amrywiol, yn ddiddorol ac yn sbort yn hytrach na baich.
About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy