BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

18 November 2014

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Contact Us

Defnyddio Sain

gwneud y gorau o ddeunyddiau sain

Gwneud y Gorau o Ddeunyddiau Sain

Dulliau cyffrous o ddefnyddio sain yn y dosbarth

DEFNYDDIO'R DARNAU YN Y DOSBARTH

Er bod yr eitemau sain a geir ar y wefan hon wedi eu dethol ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch neu Hyfedredd, maen nhw'n amrywio o ran hyd ac anhawster. Cyn dechrau, sicrhewch fod y darn yn addas i lefel eich dosbarth. Yn ddelfrydol, dylai fod yn ddigon dealladwy i gynnal diddordeb ond yn cynnwys rhai nodweddion newydd a fydd yn ymestyn gwybodaeth a hyfedredd y myfyrwyr.

Cyn dechrau, sicrhewch eich bod yn esbonio ystyr unrhyw eiriau allweddol sy'n anghyfarwydd. Gellid gofyn i bobl wrando am y geiriau hyn yn benodol yn ystod y gwrandawiad cyntaf.

Wedyn, ar ôl sicrhau bod lefel y sain yn dderbyniol i bawb, gadewch i'r dosbarth wrando ar y darn cyfan.

Gwrando a Deall
Defnyddiwch yr adran 'Gwrando a Deall' i brofi dealltwriaeth y myfyrwyr. Bydd eu hymateb yn dangos ichi unrhyw beth nad ydynt wedi ei ddeall. Mae hyn yn caniatáu i aelodau'r dosbarth rannu gwybodaeth â'i gilydd. Rhowch gyfle i bawb fod yn rhan o'r broses addysgu gan fod pob aelod yn meddu ar wahanol eitemau o wybodaeth i'w rhannu. Lle bo darn arbennig yn peri trafferth, gellir ei ynysu ac ymdrin ag ef fesul cymal trwy ddefnyddio'r botwm saib ar y peiriant.

Gwaith Cartref
Gallwch ddefnyddio'r ymarferion iaith naill ai yn y dosbarth neu eu gosod yn waith cartref. Wrth ddilyn y trywydd cyntaf, anogwch y myfyrwyr unwaith eto i helpu ei gilydd a rhannu gwybodaeth. Wedi'r cyfan, ffenomen gymdeithasol yw iaith.

Tafodieithoedd
Bydd llawer o dafodieithoedd a chyweiriau'r Gymraeg yn ddieithr i'r dysgwr. Wrth wrando ar y darnau, dylid tynnu sylw at brif nodweddion yr iaith o ran cystrawen, ynganiad a geirfa. Mae ceisio dyfalu o ble mae siaradwr yn dod yn gallu bod yn hwyl ac yn ymarfer buddiol wrth ymgyfarwyddo â'r tafodieithoedd.

Trafod Cynnwys
Diddordeb i leiafrif yn unig yw'r iaith per se. Bydd y rhan fwyaf yn gweld y Gymraeg ond yn gyfrwng i ddilyn diddordebau eraill. Felly, mae'n bwysig trafod cynnwys y darnau, y syniadau a'r farn a fynegir. Ceisiwch gael y dosbarth i drafod pethau ymhlith ei gilydd mewn parau, grwpiau neu fel cyfangorff.

Gloywi Iaith
Un o brif ddibenion yr adnoddau hyn yw gloywi a chyfoethogi iaith. Ym mhob uned nodir ymadroddion, diarhebion etc. Gosodwch nod o ddysgu rhyw briod-ddull neu ymadrodd newydd bob wythnos gan gofio bob amser bod gormod o bwdin yn gallu tagu'r ci!

Gwaith Chwilota
Mae'r cyfnod rhwng sesiynau yn bwysig a dylid ceisio cael myfyrwyr i ddefnyddio'r amser hwn yn greadigol. Dyna pam mae awgrymiadau ynglŷn â gwaith ysgrifennu a gwaith chwilota. Os caiff myfyrwyr unrhyw drafferth i ddeall wrth wrando ar eitem yn eu cartrefi, gallant gyfeirio at y trawsgrifiad ond ni ddylid gwneud arfer o hyn. Dylid ystyried y trawsgrifiad ond yn gymorth wrth gefn mewn gwir argyfwng. Nod gwaith cartref bob amser yw ategu gwaith y dosbarth a sbarduno'r dysgwyr i ddefnyddio'r holl adnoddau llyfryddol, cyfryngol a dynol sydd o fewn eu cyrraedd.

Dyfal donc
Yn olaf, rhaid pwysleisio nad dros nos y bydd unrhyw un yn dod i ddeall holl amrywiaeth yr iaith lafar. Mae'n broses araf a 'Dyfal donc!' yw'r cyngor gorau y gellir ei roi i bob dysgwr yn yr achos hwn.
About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy