BBC HomeExplore the BBC

23 September 2014
Accessibility help
Text only

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Contact Us

Like this page?
Send it to a friend!

 

Defnyddio Sain

gwneud y gorau o ddeunyddiau sain

Gwneud y Gorau o Ddeunyddiau Sain

Dulliau cyffrous o ddefnyddio sain yn y dosbarth

DEFNYDDIO'R DARNAU YN Y DOSBARTH

Er bod yr eitemau sain a geir ar y wefan hon wedi eu dethol ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch neu Hyfedredd, maen nhw'n amrywio o ran hyd ac anhawster. Cyn dechrau, sicrhewch fod y darn yn addas i lefel eich dosbarth. Yn ddelfrydol, dylai fod yn ddigon dealladwy i gynnal diddordeb ond yn cynnwys rhai nodweddion newydd a fydd yn ymestyn gwybodaeth a hyfedredd y myfyrwyr.

Cyn dechrau, sicrhewch eich bod yn esbonio ystyr unrhyw eiriau allweddol sy'n anghyfarwydd. Gellid gofyn i bobl wrando am y geiriau hyn yn benodol yn ystod y gwrandawiad cyntaf.

Wedyn, ar ôl sicrhau bod lefel y sain yn dderbyniol i bawb, gadewch i'r dosbarth wrando ar y darn cyfan.

Gwrando a Deall
Defnyddiwch yr adran 'Gwrando a Deall' i brofi dealltwriaeth y myfyrwyr. Bydd eu hymateb yn dangos ichi unrhyw beth nad ydynt wedi ei ddeall. Mae hyn yn caniatáu i aelodau'r dosbarth rannu gwybodaeth â'i gilydd. Rhowch gyfle i bawb fod yn rhan o'r broses addysgu gan fod pob aelod yn meddu ar wahanol eitemau o wybodaeth i'w rhannu. Lle bo darn arbennig yn peri trafferth, gellir ei ynysu ac ymdrin ag ef fesul cymal trwy ddefnyddio'r botwm saib ar y peiriant.

Gwaith Cartref
Gallwch ddefnyddio'r ymarferion iaith naill ai yn y dosbarth neu eu gosod yn waith cartref. Wrth ddilyn y trywydd cyntaf, anogwch y myfyrwyr unwaith eto i helpu ei gilydd a rhannu gwybodaeth. Wedi'r cyfan, ffenomen gymdeithasol yw iaith.

Tafodieithoedd
Bydd llawer o dafodieithoedd a chyweiriau'r Gymraeg yn ddieithr i'r dysgwr. Wrth wrando ar y darnau, dylid tynnu sylw at brif nodweddion yr iaith o ran cystrawen, ynganiad a geirfa. Mae ceisio dyfalu o ble mae siaradwr yn dod yn gallu bod yn hwyl ac yn ymarfer buddiol wrth ymgyfarwyddo â'r tafodieithoedd.

Trafod Cynnwys
Diddordeb i leiafrif yn unig yw'r iaith per se. Bydd y rhan fwyaf yn gweld y Gymraeg ond yn gyfrwng i ddilyn diddordebau eraill. Felly, mae'n bwysig trafod cynnwys y darnau, y syniadau a'r farn a fynegir. Ceisiwch gael y dosbarth i drafod pethau ymhlith ei gilydd mewn parau, grwpiau neu fel cyfangorff.

Gloywi Iaith
Un o brif ddibenion yr adnoddau hyn yw gloywi a chyfoethogi iaith. Ym mhob uned nodir ymadroddion, diarhebion etc. Gosodwch nod o ddysgu rhyw briod-ddull neu ymadrodd newydd bob wythnos gan gofio bob amser bod gormod o bwdin yn gallu tagu'r ci!

Gwaith Chwilota
Mae'r cyfnod rhwng sesiynau yn bwysig a dylid ceisio cael myfyrwyr i ddefnyddio'r amser hwn yn greadigol. Dyna pam mae awgrymiadau ynglŷn â gwaith ysgrifennu a gwaith chwilota. Os caiff myfyrwyr unrhyw drafferth i ddeall wrth wrando ar eitem yn eu cartrefi, gallant gyfeirio at y trawsgrifiad ond ni ddylid gwneud arfer o hyn. Dylid ystyried y trawsgrifiad ond yn gymorth wrth gefn mewn gwir argyfwng. Nod gwaith cartref bob amser yw ategu gwaith y dosbarth a sbarduno'r dysgwyr i ddefnyddio'r holl adnoddau llyfryddol, cyfryngol a dynol sydd o fewn eu cyrraedd.

Dyfal donc
Yn olaf, rhaid pwysleisio nad dros nos y bydd unrhyw un yn dod i ddeall holl amrywiaeth yr iaith lafar. Mae'n broses araf a 'Dyfal donc!' yw'r cyngor gorau y gellir ei roi i bob dysgwr yn yr achos hwn.
About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy