BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

18 November 2014

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Contact Us

Deunyddiau Sain

logo Radio Cymru

Sgwrs rhwng Tomos Morse a'r actor Ioan Gruffydd (5.36)

Tomos Morse yn holi Ioan Gruffydd am ei waith ac yn rhannu rhai o'i brofiadau

GEIRFA clyweliadau; cyfarwyddwr; cyfweliad; cysylltiad; eisoes; marchogaeth; meithrinfa; hyfforddi; ysgol farchogion; datblygu; corfforol; clefyd y gwair; erchyll; chwistrelliad; tîn; urddo y Wisg Wen; yr Orsedd; ymestyn

GWRANDO A DEALL
i) Pam mae Ioan Gruffydd wedi dod adref?
ii) Sut cafodd e ran yn y ffilm?
iii) Ble dysgodd Ioan i farchogaeth?
iv) Beth oedd yr actorion yn ei wneud gyda'r nos tra yn Iwerddon?
v) O beth mae Ioan Gruffydd yn dioddef?
vi) Pam aeth e i'r Eisteddfod Genedlaethol?
vii) I ble mae Ioan yn mynd ar ôl gadael Caerdydd?
viii) Beth, yn arbennig mae Dr Reed Richards yn gallu ei wneud?
ix) Pam na fydd e'n actio gyda Matthew Rhys?
x) Ydy e wedi derbyn cynnig i chwarae James Bond?

IAITH
a) Esboniwch yn Gymraeg y gwahaniaeth rhwng y parau hyn:
clyweliad - cyfweliad
marchogaeth - marchogion
tîn - pen ôl
shwd mae? - sut ydych chi?
estyn - ymestyn
hyfforddi - ymarfer
cyfarwyddwr - cyfarwyddyd
drwg - erchyll

b) Mae un o'r siaradwyr yn sôn am 'Yr Iwerddon'. Ydy hyn yn gywir; a pha rai o blith y canlynol sy'n gywir neu yn anghywir?
Yr Alban; y Teifi; Y Gymraeg; Yr Amwythig; Y Bala; Y Fenai

TAFODIAITH
Mae llawer o eiriau, ymadroddion a phatrymau yn iaith y ddau siaradwr sy'n nodweddiadol o Gymraeg llafar de Cymru. Nodwch y rhain.

TRAFOD
i) "Mae'r sgwrs yn anffurfiol iawn rhwng dau berson sy'n adnabod ei gilydd yn dda" Sut byddech chi'n cyfiawnhau neu yn gwrthbrofi'r gosodiad hwn. Nodwch eich tystiolaeth.
ii) Siaradwch â'ch partner am eich hoff ffilm / actor / actores.
iii) Ydy Cymry wedi gwneud llawer o gyfraniad i fyd ffilmiau?
iv) Ydych chi o'r farn y byddai Ioan Gruffydd yn addas ar gyfer rhan James Bond? Nodwch eich rhesymau.

YMADRODDION
Mae si ar led; mae hanes ar gerdded; mae sôn bod; mae achlust fod; mae'r stori'n dew fod...

YSGRIFENNU
Taswn i'n actor, baswn i'n hoffi.......
Fy hoff actor / actores

TRAWSGRIFIAD
Shw mae, Ioan. Croeso nôl i Gaerdydd. Shwd mae e i fod nôl?

O, dw i wrth fy modd. Mae wastad yn braf i ddod gartre ond yn brafiach fyth i ddod gartre gyda premier ffilm fowr fel hyn a dw i ... na ... dw i wrth fy modd.

Wnes i fwynhau'r ffilm yn fawr iawn. Beth oedd y dechre? Shwd gefes di'r rhan? Ife rywbeth fel sgript drwy'r post neu oedd Jerry Bruckheimer yn ffono ti a dweud, "Dere draw i weld fi"?

Na, ges i glyweliade, nifer o glyweliade, i ddechre gyda'r cyfarwyddwr castio a wedyn ges i glyweliad gyda Antoine Fuqua ei hunan a wedyn 'ny cyfweliad wedyn gyda Jerry Bruckheimer a bues i'n lwcus iawn yn y gorffennol i weithio gyda fe ar Black Hawk Down felly oedd 'na ryw gysylltiad, fel ryw berthynas gyda ni eisoes a fi'n falch iawn bo fi 'di neud y rhan fach 'na yn ei ffilm, yn Black Hawk Down, a ges i ran fawr wedyn yn hon.

O ti'n marchogaeth eitha tipyn yn y ffilm 'ma. Cefaist ti wersi arbennig neu ife meithrinfa Llangrannog ddechreuodd ti off?

Ie, meithrinfa Llangrannog! Na, ges i - o'n i'n lwcus - ges i'n hyfforddi gan yr un bechgyn na'th y'n hyfforddi ni ar y ffilm, blynyddoedd yn ôl, pan wnes i'r rhaglen Poldark. Felly yr un bois, falle oedd 'na ryw fath o gontinuity pan o'n i'n cael 'y nysgu ar y ffilm a githo ni bythefnos o ysgol farchogion yn yr Iwerddon ble o'n i'n dysgu i farchogeth yn y boreau a marchogeth gyda ... mewn ryw fath o batryme gyda'n gilydd, a wedyn 'ny neud yr holl choreography, yr holl ymladd a'r brwydro oedd raid i fi neud yn y ffilm yn prynhawn a wedyn, wrth gwrs, gan bod ni'n byw yn Iwerddon oedd tipyn o whare ambeutu yn y tafarne yn yr hwyr. Ie. I geisio datblygu'r cymeriade yndife.

Oedd e'n ffilm anodd i ffilmio?

O'dd, o'dd. O'dd hi'n ffilm gorfforol iawn ond er gweud hynny dw i ddim yn eistedd tu ôl i ddesg bob dydd o naw tan bump. Dw i allan yn y awyr agored yn iste ar ben ceffyl yn edrych yn gret ac yn esgus bod yn blentyn eto, a gweud y gwir. Bydden i'n disgrifio fe fel bod yn blentyn yn yr ardd gefn yn whare 'da darn bach o bren a, yn sydyn iawn, dw i'n neud e o ddifri. Dw i'n clywed bo ti'n dioddef o glefyd y gwair. Oedd hynna'n broblem tra bo ti'n ffilmio? Mae wedi bod, yn y gorffennol, yn broblem oedd yn erchyll pan o'n i'n ifancach ond dw i'n tyfu mas o'r peth tipyn bach ond oedd raid i fi gael chwistrelliad yn 'y nhîn i gael gwared o'r peth am y cyfnod yr haf a mae wedi gwitho, chware teg. Felly dw i'n falch iawn bod rwbeth ar gael nawr i helpu'r sefyllfa.

Tra bod y cyfnod ffilmio, haf dwetha, fe gefes di dy urddo i'r wisg wen. Oedd hwnna'n broblem?

Oedd e fel bo ti'n dweud wrth Jerry Bruckheimer, "Look Gerry, I'm off to become a druid in Wales". Oedd hynna'n broblem? Na, dim o gwbwl. Na oedd e'n ... fel oedd hi'n digwydd, withodd y cyfan mas ... o'n i ddim yn gwitho ar y dyddie hynny a, whare teg i'r Orsedd, nitho nhw newid y'n urddo i i'n siwto i, a gweud y gwir. Felly, na, dyna'r foment mwya ... wel, moment mwya prowd dw i 'di cael yn 'y mywyd dw i'n credu a dw i'n falch iawn o fod wedi cael y'n urddo.

Ar ôl ti orffen hyrwyddo hwn, ti'n gadel Caerdydd nawr, ti'n mynd i Efrog Newydd?

Na, dw i'n mynd nôl i Los Angeles a fydda i'n mynd lan wedyn 'ny wythnos nesaf i Vancouver i ddechre ar y ffilm newydd 'ma,The Fantastic Four.

Beth yw dy gymeriad di yn hwnna?

Wel, dw i'n chware Dr Reed Richards, aka Mr Fantastic, a mae e'n medru ymestyn ei freichie fe a'i goese fe, a'i gorff cyfan a gweud y gwir, a dyna . . . dyna ei bwere arbennig e.

Mae 'na ffilm gyda Matthew Rhys yn dod lan hefyd, oes e?

Na, yn anffodus, oedd 'na sôn wedi bod yn y gorffennol bod ni'n mynd i neud ffilm gyda'n gilydd ond, yn anffodus, gan bod y cyfle 'ma wedi dod i whare Mr Fantastic, fe benderfynes i fynd i neud hwnnw yn lle.

A .... ddyle ni ddeud e - James Bond?

Wel, dw i 'di bod yn lwcus iawn yn y gorffennol, a dal i fod - si yw e, dim ond si sy' ar led mod i, mae ryw gysylltiad gyda'r cymeriad ond . . na, mae e'n flattering iawn - bydden i wrth 'y modd yn whare'r rhan ond dw i ddim wedi cael galwad oddi wrth Barbara Broccoli yn cynnig y rhan i fi 'to. Wel, os nid tro yma, y tro nesa falle?

O, gobitho'n fawr, ie. O, bydden i wrth fy modd. Fydden i'n ffŵl i droi'r cyfle 'ny lawr dw i'n credu.

Bydde unrhyw ddiddordeb gyda ti yn cyfarwyddo neu gynhyrchu ffilmie?

I fod yn onest, does dim diddordeb wedi bod 'da fi eriôd a dweud y gwir. Falle ddatblygith e yn y dyfodol ond dw i jyst wrth fy modd yn actio ar hyn o bryd a gweithio gyda cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr, ond pwy a ŵyr? Fel mae'n ... fel mae Tom Cruise wedi neud, mae e'n cynhyrchu a chyfarwyddo pethe ei hunan a gobitho un dwrnod bydda i â'i statws e a bydda i'n gallu cynhyrchu'r cyfan y'n hunan.

Pob lwc i ti a diolch i ti, Ioan, a llongyfarchiade gyda'r ffilm 'ma. A, fel dwedes ti cyn dechre'r ffilm neithiwr, wedes di rywbeth fel hyn: "I'r gâd, cerddwn ymlaen, ry'n ni yma o hyd"

Diolch yn fawr iawn i ti, Ioan.


NODER

Nod y trawsgrifiadau hyn yw adlewyrchu'n gywir yr hyn a glywir ar y crynoddisgiau. Nid yw siaradwyr y Gymraeg, yn fwy na siaradwyr unrhyw iaith arall, yn llefaru'n ramadegol gywir bob amser ac oherwydd hynny ceir enghreifftiau o iaith wallus. Gall y rhain fod yn adnodd gwerthfawr i'r tiwtor ac yn brawf i'r dysgwr nad yw gwneud camgymeriadau yn rhwystr bob amser i gyfathrebu effeithiol. Ar dro, gellir tynnu sylw at wall a manteisio arno i danlinellu ambell bwynt. Greddf y tiwtor a'i adnabyddiaeth o'i ddosbarth fydd yn penderfynu pryd y dylid gwneud hyn ai peidio.

Argraffu'r dudalen
About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy