BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

18 November 2014

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Contact Us

Deunyddiau Sain

logo Radio Cymru

Adroddiad tywydd a ffyrdd (1.03)

Enghraifft o ragolygon y tywydd ac adroddiad ffyrdd

GEIRFA
glaw mân; cawod(-ydd); mwyn; selsiws; tymheredd; gostwng; diflannu; nosi; ffordd (ffyrdd); atgyweiriadau; rhwystrau; cyffordd; lôn

GWRANDO A DEALL
i) Sut mae'r tywydd, yn ôl y bwletin?
ii) Sut roedd y tywydd cyn heddiw?
iii) Pa fath o law ddisgwylir yn ystod y prynhawn?
iv) Fydd y tywydd yn oer iawn?
v) Ble bydd llawer o law dros nos?
vi) Pa fath o dywydd ddisgwylir yfory?
vii) Sut mae'r tywydd yn debygol o fod erbyn nos Wener?
viii) Beth ddigwyddodd ar ffordd A4107?
ix) Pam mae'r ffyrdd ar gau yng nghanol tref Aberhonddu?
x) Pam bydd un lôn ar gau ar ffordd yn Wrecsam?

IAITH
a) Beth yw ffurf luosog yr enwau a ganlyn:
ffordd lôn traffordd croesfan lori cwmwl gwynt storm awel cawod taran

b) Os mai south-west (S-W) yw 'de-orllewin', beth yw, S-E; N; N-W; E; S-W; W; N-E; S.

c) Lluniwch frawddegau am y twydd yn cynnwys y canlynol: Disgwylir; cafwyd; lledu; ysbeidiol; trymion; y tymheredd; gostwng; cyfnewidiol.

ch) Oes angen defnyddio'r fannod (y, yr, 'r) yn y brawddegau hyn ai peidio? Ydy'r defnydd ohoni gywir? Cywirwch lle bo angen:
Hwyliodd y llong i'r Iwerddon.
Mae'n well gen i haf.
Ydy Parch Tom Jones yn byw yma?
Daliodd y gath y lygoden.
Dw i'n hoffi cerdded ar lan y Tywi.
Ydych chi'n nabod y dau ddyn?
Chi biau rhain?
Roedd e'n eistedd yn y haul.

TRAFOD
i) Disgrifiwch y tywydd yn eich ardal chi a) heddiw b) yn ystod yr wythnos c) yfory.
ii) Disgrifiwch unrhyw broblemau trafnidiaeth sy'n blino trigolion eich ardal chi.
iii) Soniwch am eich atgofion am y tywydd yng nghyfnod eich plentyndod.

YMADRODDION
glaw mân; arllwys y glaw; tywallt y glaw; hindda neu ddrycin

YSGRIFENNU
Cadwch record ddyddiol o'r tywydd yn ystod yr wythnos.
Ysgrifennwch lythyr at eich cyngor lleol yn cwyno am broblem ar y ffyrdd yn eich ardal.
Gyrru.
Tywydd Cymru ddoe a heddiw.

TRAWSGRIFIAD
Wel, ar ôl sawl diwrnod sych ac eitha braf, digon diflas fydd hi heddiw, gen i ofn, yn gymylog a gwlyb gyda hen law mân bore 'ma, fydd yn troi yn gawodydd trymach yn ystod y pnawn, yn enwedig yn y gogledd. Serch hynny, fydd hi'n fwyn, y tymheredd yn cyrraedd pymtheg gradd Celsius, sy'n 59 Fahrenheit, ond mae disgwyl noson oerach na fu hi neithiwr ac echnos - y tymheredd yn gostwng i ddwy radd Celsius.Y glaw, fodd bynnag, yn diflannu i gyfeiriad y de ddwyrain dros nos a mi fydd fory yn ddiwrnod sych a heulog ar y cyfan, heblaw am gawod neu ddwy yn y gogledd. Dydd Gwener hefyd yn sych rhan fwya'r dydd ond mae disgwyl glaw erbyn iddi nosi.

Y ffyrdd: ac yng Nghastell-nedd Port Talbot, mae'r A4107 wedi ailagor rhwng Tanygroes a Ffordd Talbot, yr A48, yn dilyn damwain rhwng lori a dau gar yn gynharach. Ym Mhowys mi fydd ffair Aberhonddu yn parhau tan ganol dydd, hynny'n golygu fydd y ffyrdd yng nghanol y dref ar gau tan hynny, ac yn Wrecsam mi fyddan nhw'n atgyweirio rhwystra ar yr A483, rhwng cyffordd 4 a 5 tan ddydd Gwener, neith olygu un lôn yn fan'no hefyd. Dyma'n rhif i: 08703 500 500.


NODER

Nod y trawsgrifiadau hyn yw adlewyrchu'n gywir yr hyn a glywir ar y crynoddisgiau. Nid yw siaradwyr y Gymraeg, yn fwy na siaradwyr unrhyw iaith arall, yn llefaru'n ramadegol gywir bob amser ac oherwydd hynny ceir enghreifftiau o iaith wallus. Gall y rhain fod yn adnodd gwerthfawr i'r tiwtor ac yn brawf i'r dysgwr nad yw gwneud camgymeriadau yn rhwystr bob amser i gyfathrebu effeithiol. Ar dro, gellir tynnu sylw at wall a manteisio arno i danlinellu ambell bwynt. Greddf y tiwtor a'i adnabyddiaeth o'i ddosbarth fydd yn penderfynu pryd y dylid gwneud hyn ai peidio.

Argraffu'r dudalen
About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy