CA3 Bioleg - Bwyd a maethiad - L5-7

Er mwyn deall yr uned Bwyd a Maethiad, mae angen cofio:

Mae angen bwyd er mwyn cael egni a'r cemegau (proteinau yn bennaf) sydd eu hangen ar y corff er mwyn iddo dyfu ac atgyweirio'i hun. Mae'r egni mewn bwyd yn cael ei fesur mewn jouleau (J) neu cilojouleau (kJ).

Mae swm y bwyd sydd ei angen yn dibynnu ar oedran, màs corff (biomas) a'r gwaith sy'n cael ei wneud. Mae babi bach blwydd oed angen 3850 kJ bob dydd i gynnal màs corff a pharhau i dyfu, ond mae oedolyn sy'n nofiwr Olympaidd ac yn ymarfer yn galed angen 15,600 kJ bob dydd.

Mae diet cytbwys yn cynnwys y swm cywir o garbohydradau, proteinau, brasterau, fitaminau, halwynau mwynol, ffibr a dŵr sydd ei angen ar gorff dynol i gadw'n iach.

Mae diet anghytbwys gyda gorfwyta a diffyg ymarfer corff yn gallu arwain at gordewdra.

Bwyd a maethiad Bwyd a maethiad

Bwyd a maethiad


Bwyd a maethiad

Gallwch brofi am rai o'r bwydydd yma gan ddefnyddio profion bwyd:

Bwyd a maethiad
Mae'r system dreulio yn gyfrifol am drin y bwyd rydym yn ei fwyta nes ei fod mewn cyflwr defnyddiol i'r corff. Treulio yw'r broses o dorri lawr moleciwlau mawr o brotein, carbohydrad a braster yn foleciwlau sy'n digon fach i symud trwy wal y coluddyn i mewn i lif y gwaed. Y gwaed sydd wedyn yn cario'r bwyd hydawdd yma i bob cell yn y corff. Mae'n bwysig i ni wybod lleoliad a swyddogaeth rhannau'r system dreulio.

Bwyd a maethiad


Bwyd a maethiad