CA2 Creu Trafodaeth - Paratoi ar gyfer trafodaeth

Pan rydyn ni'n paratoi ar gyfer trafodaeth, mae'n bwysig ein bod yn gwrando ar safbwyntiau a barn pobl eraill. Gallwn gofnodi'r dadleuon ar daflen syml. Dyma i chi enghraifft o ddadleuon o blaid ac yn erbyn hela llwynogod:

Paratoi ar gyfer trafodaeth

Mae'n bwysig ein bod yn gallu cynnig rhesymau i gefnogi ein safbwyntiau. Gallwn ddefnyddio termau fel 'oherwydd' neu 'achos' er mwyn cyflawni hyn.

Cydweithiwch gyda phartner i gwblhau'r brawddegau hyn gan ddefnyddio 'oherwydd' neu 'achos'. Darllenwch nhw i weddill y dosbarth.

Dylai plant gerdded i'r ysgol os yn bosibl oherwydd...

Dylai plant Cymru gael diwrnod i ffwrdd o'r ysgol ar Ddydd Gwyl Dewi achos...

Mae angen mwy o amser ar gyfer Addysg Gorfforol ar amserlen yr ysgol oherwydd......

Mae plant Cymru yn ffodus bod ganddyn nhw amgueddfeydd da i ymweld â nhw ar dripiau ysgol achos...

Trwy gyflawni hyn, rydych chi'n rhoi rhesymau i gefnogi eich safbwynt. Ardderchog! Marciau llawn!

Gwrandewch ar y drafodaeth radio yma am felinau gwynt. Gwnewch nodiadau tra'n gwrando dan dau bennawd - O Blaid ac Yn Erbyn. Pwy enillodd eich cefnogaeth chi a pham? Oeddech chi'n gallu gweld dwy ochr y ddadl?

clip sain


Trefnu eich dadl

Er mwyn cael trefn ar eich dadl, y peth cyntaf i'w wneud ydy dewis cadeirydd.

Beth yw rôl Cadeirydd?

Trefnu eich dadlMae Cadeirydd yn cadw trefn ar y drafodaeth ac yn gwneud yn siŵr fod pawb yn cael cyfle i siarad ac i ddweud eu barn.

Mae'r Cadeirydd yn berson pwysig iawn - mae'n rhaid iddo fe/iddi hi hefyd fod yn berson teg, yn gwneud yn siŵr fod dwy ochr y ddadl yn cael eu clywed.

Weithiau, ar ddiwedd y drafodaeth, bydd y Cadeirydd yn dod i benderfyniad neu i gasgliad penodol.

Gwaith paratoi

Gwaith paratoiMae'n bwysig hefyd i roi trefn ar beth sydd gennych chi i'w ddweud er mwyn cyflwyno eich dadl yn drefnus. Mae defnyddio trefnolion mewn trafodaeth yn bwysig. Dyma rai enghreifftiau da:

Yn gyntaf...
Yn ail...
Yn drydydd...
Yn olaf...

Trwy wneud hyn, mae aelodau eraill y drafodaeth yn gallu dilyn trefn bendant gan ymateb i wahanol safbwyntiau, er enghraifft:

Roedd yr ail bwynt yn un diddorol, sef...

Rydw i'n anghytuno'n llwyr gyda'r pwynt olaf oherwydd...

Dwy ochr y geiniog

Gwaith paratoiMae gan bawb farn wahanol am destunau trafod ac yn aml yn cael trafferth i gytuno. Felly mae'n bwysig fod pawb yn gwrando ar ddwy ochr y ddadl. Gallwch feddwl amdano fel edrych ar ddwy ochr y geiniog.

Mae'n bwysig i wrando ar gyfraniad pob aelod o'r grŵp.

Mae'n rhaid edrych ar y pwyntiau o blaid ac yn erbyn cyn dod i benderfyniad ar y pwnc dan sylw. Mae'n bwysig gwrando ac ystyried pob safbwynt cyn dod i gasgliad.

Ar ddiwedd y drafodaeth gallwch wneud un o ddau beth:

(1)Peidio â dod i benderfyniad (a derbyn y bydd rhai o blaid a rhai yn erbyn)

(2)Cynnal pleidlais i weld faint sydd o blaid a faint sydd yn erbyn.

Beth am fynd ati i drafod Gwersyll Llangrannog. Dilynwch y camau yma:

1. Dyma'r testun trafod:

Mae Llangrannog yn lle gwych i ymweld ag ef ac yn werth bob ceiniog!

Cyn cychwyn trafod, holwch faint sy'n meddwl bod Llangrannog yn lle da a faint sy'n meddwl nad ydy o'n lle da.

2. Cliciwch ar yr Urdd i ymchwilio'r pwnc

Ewch ati i'w drafod ac adroddwch yn ôl i weddill y dosbarth. Beth am wneud nodiadau o blaid ac yn erbyn fel yr enghraifft uchod?

3. Ar ôl y drafodaeth, holwch eto faint sydd o blaid a faint sydd yn erbyn i weld oes 'na rai pobl wedi newid eu meddwl.

A oedd 'na rai wedi newid eu meddwl? Cofiwch - mae trafodaeth dda yn gallu arwain at rai pobl yn newid eu meddwl wrth iddyn nhw glywed safbwynt wahanol.