BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SADWRN
26ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Creu Trafodaeth
TACTEG

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Tacteg
Tacteg Cymraeg
CA 2
creu portread
creu stori
creu adroddiad
creu dyddiadur
creu cerdd
creu llythyr
creu deialog
creu trafodaeth
Termiadur
Rhieni ac athrawon
Gwyddoniaeth

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Paratoi ar gyfer trafodaeth
Dalen Ffeithiau

Pan rydyn ni'n paratoi ar gyfer trafodaeth, mae'n bwysig ein bod yn gwrando ar safbwyntiau a barn pobl eraill. Gallwn gofnodi'r dadleuon ar daflen syml. Dyma i chi enghraifft o ddadleuon o blaid ac yn erbyn hela llwynogod:

Paratoi ar gyfer trafodaeth

Mae'n bwysig ein bod yn gallu cynnig rhesymau i gefnogi ein safbwyntiau. Gallwn ddefnyddio termau fel 'oherwydd' neu 'achos' er mwyn cyflawni hyn.

Cydweithiwch gyda phartner i gwblhau'r brawddegau hyn gan ddefnyddio 'oherwydd' neu 'achos'. Darllenwch nhw i weddill y dosbarth.

Dylai plant gerdded i'r ysgol os yn bosibl oherwydd...

Dylai plant Cymru gael diwrnod i ffwrdd o'r ysgol ar Ddydd Gwyl Dewi achos...

Mae angen mwy o amser ar gyfer Addysg Gorfforol ar amserlen yr ysgol oherwydd......

Mae plant Cymru yn ffodus bod ganddyn nhw amgueddfeydd da i ymweld â nhw ar dripiau ysgol achos...

Trwy gyflawni hyn, rydych chi'n rhoi rhesymau i gefnogi eich safbwynt. Ardderchog! Marciau llawn!

Gwrandewch ar y drafodaeth radio yma am felinau gwynt. Gwnewch nodiadau tra'n gwrando dan dau bennawd - O Blaid ac Yn Erbyn. Pwy enillodd eich cefnogaeth chi a pham? Oeddech chi'n gallu gweld dwy ochr y ddadl?

clip sain


Trefnu eich dadl

Er mwyn cael trefn ar eich dadl, y peth cyntaf i'w wneud ydy dewis cadeirydd.

Beth yw rôl Cadeirydd?

Trefnu eich dadlMae Cadeirydd yn cadw trefn ar y drafodaeth ac yn gwneud yn siŵr fod pawb yn cael cyfle i siarad ac i ddweud eu barn.

Mae'r Cadeirydd yn berson pwysig iawn - mae'n rhaid iddo fe/iddi hi hefyd fod yn berson teg, yn gwneud yn siŵr fod dwy ochr y ddadl yn cael eu clywed.

Weithiau, ar ddiwedd y drafodaeth, bydd y Cadeirydd yn dod i benderfyniad neu i gasgliad penodol.

Gwaith paratoi

Gwaith paratoiMae'n bwysig hefyd i roi trefn ar beth sydd gennych chi i'w ddweud er mwyn cyflwyno eich dadl yn drefnus. Mae defnyddio trefnolion mewn trafodaeth yn bwysig. Dyma rai enghreifftiau da:

Yn gyntaf...
Yn ail...
Yn drydydd...
Yn olaf...

Trwy wneud hyn, mae aelodau eraill y drafodaeth yn gallu dilyn trefn bendant gan ymateb i wahanol safbwyntiau, er enghraifft:

Roedd yr ail bwynt yn un diddorol, sef...

Rydw i'n anghytuno'n llwyr gyda'r pwynt olaf oherwydd...

Dwy ochr y geiniog

Gwaith paratoiMae gan bawb farn wahanol am destunau trafod ac yn aml yn cael trafferth i gytuno. Felly mae'n bwysig fod pawb yn gwrando ar ddwy ochr y ddadl. Gallwch feddwl amdano fel edrych ar ddwy ochr y geiniog.

Mae'n bwysig i wrando ar gyfraniad pob aelod o'r grŵp.

Mae'n rhaid edrych ar y pwyntiau o blaid ac yn erbyn cyn dod i benderfyniad ar y pwnc dan sylw. Mae'n bwysig gwrando ac ystyried pob safbwynt cyn dod i gasgliad.

Ar ddiwedd y drafodaeth gallwch wneud un o ddau beth:

(1)Peidio â dod i benderfyniad (a derbyn y bydd rhai o blaid a rhai yn erbyn)

(2)Cynnal pleidlais i weld faint sydd o blaid a faint sydd yn erbyn.

Beth am fynd ati i drafod Gwersyll Llangrannog. Dilynwch y camau yma:

1. Dyma'r testun trafod:

Mae Llangrannog yn lle gwych i ymweld ag ef ac yn werth bob ceiniog!

Cyn cychwyn trafod, holwch faint sy'n meddwl bod Llangrannog yn lle da a faint sy'n meddwl nad ydy o'n lle da.

2. Cliciwch ar yr Urdd i ymchwilio'r pwnc

Ewch ati i'w drafod ac adroddwch yn ôl i weddill y dosbarth. Beth am wneud nodiadau o blaid ac yn erbyn fel yr enghraifft uchod?

3. Ar ôl y drafodaeth, holwch eto faint sydd o blaid a faint sydd yn erbyn i weld oes 'na rai pobl wedi newid eu meddwl.

A oedd 'na rai wedi newid eu meddwl? Cofiwch - mae trafodaeth dda yn gallu arwain at rai pobl yn newid eu meddwl wrth iddyn nhw glywed safbwynt wahanol.CA2 Creu Trafodaeth

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy