CA2 Creu Stori - Datblygu cymeriadau

Mae cymeriadau'n hollbwysig i bob stori.


Mae'n bwysig i chi ddangos beth sy'n digwydd iddyn nhw a sut maen nhw'n ymateb i'w gilydd.

Gall y cymeriadau yma fod yn bobl go iawn, yn fwganod, ysbrydion neu'n bobl sydd ychydig yn od efallai. Cofiwch ddewis cymeriadau sy'n addas i'ch stori chi!

Sut allwch chi ddatblygu'r cymeriadau yn eich stori chi?

  • Mae angen i chi ddisgrifio ymddangosiad eich cymeriadau. Gallwch ddisgrifio eu gwallt a'u llygaid, er enghraifft, a hefyd eu taldra a'u dillad. Does dim angen i chi ddisgrifio pob dim amdanyn nhw yn fanwl - dim ond y pethau pwysicaf.

Dyma enghraifft:

Gwallt byr, syth oedd gan Dei gyda'r 'gel' yn ei gadw'n gadarn yn ei le. Roedd ei lygaid tywyll yn serennu o''i wyneb direidus gyda dwy glust fel dwy loeren o'r naill ochr i'w ben. Gwisgai ddillad ffasiynol bob amser a byddai bob amser yn denu sylw'r merched! Ymfalchïai hefyd yn ei lysenw - Dei Del!

  • Mae'n bwysig hefyd ddisgrifio personoliaeth a chefndir. Cofiwch does dim angen i chi wneud hyn mewn un paragraff - gallwch ysgrifennu brawddegau am hyn fel mae'r stori'n datblygu.

Dyma enghraifft:

Gallai Dei fod yn gas ambell waith, yn enwedig os na chai ei ffordd ei hun. Dyna pam nad oedd Hefin yn hoffi ei groesi pan ei fod mewn tymer ddrwg...

Cofiodd Dei am y digwyddiad hapusaf yn ei fywyd, sef pan gyhoeddodd Miss James ei fod wedi cael ei ddewis i'r sgwad pêl-droed. Roedd ei rieni wrth eu boddau gyda'r newyddion yma!


Faint o gymeriadau?

Does dim angen dewis gormod o gymeriadau mewn stori! Mae dewis dau neu dri yn ddigon. Beth sy'n bwysig ydy dangos bod y cymeriadau'n sgwrsio ac yn ymateb i'w gilydd. Gallwch chi gyflawni hyn trwy ddefnyddio naratif a deialog.

Dyma enghraifft i chi:

Naratif:
Roedd Jac a Meinir yn ffrindiau ers iddyn nhw ddechrau yn y dosbarth Meithrin yn Ysgol Bro Crug, ond roedden nhw'n ffraeo ambell waith am y pethau mwyaf dibwys!

Deialog:
"Pwy wyt ti'n feddwl wyt ti? Mynd i ddwyn losin o siop Mr Morgan wir!" bloeddiodd Meinir yn ffyrnig.
"Ie, bach o hwyl! Mae pethau mor dawel â'r bedd yma yn Llancrug! Mae angen bach o antur weithiau!" atebodd Jac yn ddireidus.

Yn amlwg, mae Jac a Meinir yn ffrindiau da ac roedd hynny i'w weld yn y paragraff yma. Mae'r sgwrs rhyngddyn nhw yn naturiol ac mae'r ffaith bod Jac yn gallu tynnu coes Meinir yn dystiolaeth o'u cyfeillgarwch!


Printiwch y dudalen ac uwcholeuwch y testun isod yn gywir gyda'r naratif yn goch a'r deialog yn wyrdd


"Paid â meddwl am eiliad fy mod i'n mynd i gadw'n dawel am hyn!"
"Jôc Meinir, jôc!" chwarddodd Jac yn ei wyneb gyda'i lygaid yn disgleirio fel arfer.
Gafaelodd Jac yn llaw Meinir gan gerdded at y siop gan fflachio papur pum punt o flaen llygaid Meinir.