BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Creu Portread
TACTEG

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Tacteg
Tacteg Cymraeg
CA 2
creu portread
creu stori
creu adroddiad
creu dyddiadur
creu cerdd
creu llythyr
creu deialog
creu trafodaeth
Termiadur
Rhieni ac athrawon
Gwyddoniaeth

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Disgrifio golwg
Dalen Ffeithiau

Rydyn ni i gyd yn wahanol - pob un ohonon ni!

Darllenwch y disgrifiadau hyn o Anti Sponge ac Anti Spiker o'r llyfr James a'r Eirinen Wlanog Enfawr gan yr awdur â'i wreiddiau o Gaerdydd, Roald Dahl.

Disgrifio golwgPwten fach anferth o dew oedd Anti Sponge. Roedd ganddi lygaid bach fel mochyn, ceg denau, a wyneb gwyn llipa a edrychai'n union fel petai wedi cael ei ferwi. Roedd hi fel bresychen wen soeglyd wedi'i berwi'n rhy hir.

Roedd Anti Spiker, ar y llaw arall, yn fain ac yn dal ac yn esgyrn i gyd, a gwisgai sbectol ag ymyl dur a gâi ei dal ar waelod ei thrwyn gyda chlip. Roedd ganddi lais sgrechlyd a gwefusau hir, gwlyb a chul, a phan fyddai'n mynd yn grac neu'n gyffrous, byddai diferion bach o boer yn tasgu o'i cheg wrth iddi siarad.

(James a'r Eirinen Wlanog Enfawr, Roald Dahl, cyfieithiad Elin Meek, Rily Publications Ltd)

Mae'r disgrifiadau yma'n fanwl iawn. Yn sicr, maen nhw'n rhoi darlun crwn o'r ddwy gymeriad doniol yma!

Darllenwch y disgrifiadau eto a thynnwch eu lluniau! Tybed pa nodweddion corfforol fydd yn debyg a pha nodweddion fydd yn wahanol yn lluniau pob aelod o'r dosbarth? Cymharwch nhw a thrafodwch y gwahaniaethau!

Pan ydyn ni'n disgrifio nodweddion corfforol, mae'n bwysig ein bod yn disgrifio naill ai o'r corun i'r sawdl neu o'r sawdl i'r corun!

Disgrifio golwg

Pe byddech yn disgrifio'r holl rannau ar hap, fyddai dim trefn i'ch disgrifiad!

Dyma enghraifft i chi:

Disgrifio golwg Bachgen efo gwallt coch, traed mawr a llygaid glas oedd Eifion. Roedd ganddo fochau cochion a dwylo mawr.

Mae'r enghraifft hon llawer gwell - mae trefn benodol iddo!

Bachgen efo gwallt coch, llygaid glas a bochau cochion oedd Eifion. Roedd ganddo ddwylo a thraed mawr.

Beth am ddechrau trwy ddisgrifio wyneb cymeriad?

Disgrifio golwg

Gwallt melyn, pigog sydd gan Iwan - gwallt sy'n ei wneud yn unigryw i bawb arall! Yn yr haf, mae ei wallt yn oleuach na'r haul hyd yn oed! Wyneb hir a chul sydd ganddo gyda dwy glust eithaf mawr - clustiau Wncl Idwal yn ôl Nain! Mae ganddo lygaid brown a bochau sy'n llawn brychni haul. Mae ei ddannedd yn berffaith wyn ac mae ei wên ddireidus yn rhoi llwyfan i'r dannedd hyn gael eu gweld. Mae Iwan yn fachgen pert ond dydy o ddim yn cydnabod hynny!

Disgrifio golwg

Wyneb crwn a bodlon sydd gan Morfudd ac arno fop o wallt du! Pan mae hi'n codi'n hwyr i'r ysgol (bron bob dydd!!), mae ei gwallt yn sticio i fyny fel pe bai wedi rhoi ei bys mewn plwg trydanol! Does dim llawer o steil yn perthyn iddo a dweud y gwir, ond dydy hi ddim yn poeni'r un iot am hynny! Mae ei llygaid yn fach yn nyfnderoedd ei hwyneb, gyda dwy foch goch yn pefrio o'r naill ochr i'w thrwyn bach, smwt. Mae gwên ar wyneb Morfudd bob amser - gwên sy'n mynnu rhoi gwên ar eich wyneb chi!

Mae llawer o ansoddeiriau (geiriau sy'n disgrifio) yn y paragraffau hyn. Mae defnyddio ansoddeiriau'n bwysig er mwyn creu darlun crwn o'r cymeriadau.

Printiwch y ddalen ffeithiau ac uwcholeuwch yr ansoddeiriau yn un o'r paragraffau hyn! Beth ydy eich barn chi am y dewis o ansoddeiriau? Ydyn nhw'n ansoddeiriau da ac addas? Trafodwch gyda phartner.

Rydyn ni'n defnyddio ansoddeiriau bob tro rydyn ni am ddisgrifio person neu gymeriad.

Mae llu o ansoddeiriau defnyddiol gennyn ni er mwyn cyflawni'r dasg hon, ond mae'n bwysig ein bod ni ddim yn defnyddio gormod arnynt! Byddai hyn yn gwneud y disgrifiad yn un diflas!

Dyma rai enghreifftiau da i chi:

Beth yw portread?

Disgrifio gweddill y corff

Does dim angen disgrifio pob un manylyn am y person neu'r cymeriad rydych yn ei ddisgrifio.

Canolbwyntiwch ar beth sy'n mynd i wneud y disgrifiad yn un byw - disgrifiad sy'n manylu ar y nodweddion sy'n gwneud y person neu'r cymeriad yn wahanol i bob person neu gymeriad arall.

Mae'r disgrifiadau hyn yn rai da sy'n creu darlun o gymeriad:

  • llygaid gweld popeth
  • traed hir
  • corff cul
  • gwallt cwta gwyn

Disgrifio gwisg

Mae'n bwysig hefyd disgrifio'r hyn mae'r cymeriadau'n eu gwisgo.

Mae hyn yn dweud rhywbeth wrthyn ni am y cymeriadau, er enghraifft, os ydyn nhw'n dilyn y ffasiwn ac yn gwisgo dillad trendi neu ydyn nhw'n gwisgo'n dwt a thrwsiadus? Efallai fod ambell i gymeriad yn hoffi gwisgo dillad un lliw penodol, er enghraifft du neu goch.

Darllenwch y disgrifiad hwn:

Disgrifio golwgGwisgai ffrog las, laes at ei thraed ac roedd ei gwallt gwyn yn bentwr uchel ar ei phen.

Trwy ddarllen y disgrifiad hwn rydyn ni'n gallu creu darlun clir o beth mae hi'n ei wisgo a'r ffordd mae hi'n edrych.Ewch ati i dynnu llun cymeriad sydd ychydig yn wahanol! Beth am roi enw iddo/iddi? Labelwch y llun gan ddefnyddio ansoddeiriau diddorol. Dangoswch eich llun a'ch dewis o ansoddeiriau diddorol i weddill y dosbarth!CA2 Creu Portread

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy