CA2 Creu Llythyr - Llythyr ffurfiol

Pam ysgrifennu llythyr ffurfiol?

  • Trafod pwnc penodol e.e. at bennaeth ysgol neu at gynghorydd yn y cyngor.
  • Cynnwys mwy penodol a ffurfiol na llythyr personol.
  • Iaith yn fwy ffurfiol - gan nad ydych yn adnabod y sawl sy'n derbyn y llythyr.

Dyma enghraifft o lythyr ffurfiol yn cwyno am bâr o esgidiau:

Llythyr ffurfiol
Trendi gan Euros Rhys Evans, (CAA a Chyngor Dyfed), [ 1991]

Beth yw fframwaith ysgrifennu llythyr ffurfiol?

Mae ffordd arbennig o osod llythyr ffurfiol. Mae nodweddion tebyg i'r ffordd y byddwch yn ysgrifennu llythyr personol ond mae rhai pethau ychwanegol.

  • Fel yn y llythyr personol mae angen gadael llinell rhwng pob rhan er mwyn ei osod yn drefnus a thaclus!

Gan nad ydyn ni gan amlaf yn adnabod y person yr ydyn ni'n anfon y llythyr ato yn dda, rydyn ni fel arfer yn ysgrifennu:

Annwyl Syr/Fadam,

Ambell waith, rydych chi'n gwybod enw'r sawl sy'n derbyn y llythyr, felly mae'n bwysig eich bod yn nodi ei enw/henw:

Annwyl Mr Thomas,

Annwyl Miss James,

Mae rhai llythyrau ychydig yn llai ffurfiol nag eraill felly gallwch ysgrifennu:

Annwyl Gyfaill,

Paragraff cyntaf

Mae'n bwysig eich bod yn egluro pwrpas y llythyr. Mae hyn wedyn yn rhoi cyflwyniad i'r sawl sy'n derbyn y llythyr ynglŷn â beth mae'r llythyr yn mynd i fod yn sôn amdano a'r modd yr ydych am iddo/iddi ymateb i'r llythyr.

Dyma rai enghreifftiau:

Rydw i'n ysgrifennu'r llythyr hwn atoch i gwyno am y pâr o esgidiau rhedeg a brynais yn eich archfarchnad yn y dref Ddydd Mercher, 12/12/04.

Ysgrifennaf atoch i ddarganfod beth yr ydych chi'n bwriadu ei wneud gyda phwll nofio Aberpwll. Mae golwg ofnadwy ar yr adeilad ac mae bron â mynd yn adfail!

Ail baragraff

Mae angen i'r llythyr ddatblygu wedyn gan gyflwyno mwy o wybodaeth a phwynt arall.

Trydydd paragraff

Cyflwyno gwybodaeth a phwynt arall.

Paragraff clo

Casglu ynghyd yr holl wybodaeth a chloi'r llythyr yn drefnus.

Diweddglo

Er mwyn gorffen y llythyr mewn ffordd ffurfiol, mae angen i chi ddefnyddio cyfarchiadau ffurfiol e.e.

Yr eiddoch yn gywir,

Yn gywir,

Mae angen i chi ei lofnodi ac wedyn printio eich enw gan ddefnyddio cyfrifiadur. Dyma enghraifft i chi:

Llythyr ffurfiol

Darllenwch y llythyr ffurfiol hwn. A yw'r holl bwyntiau sydd wedi cael eu nodi uchod wedi eu cynnwys yn y llythyr hwn?

Llythyr ffurfiol

Mae'n debyg i chi sylwi bod cwestiwn yn cael ei ofyn ar ddiwedd pob paragraff. Mae hyn yn gallu bod yn effeithiol iawn gan ei fod yn pigo cydwybod y darllenydd. Pan fydd y darllenydd yn ymateb i'r llythyr hwn, fe fydd disgwyl iddo ateb y cwestiynau hyn!