CA2 Creu Llythyr - Iaith llythyr personol

Yn aml, rydych yn adnabod y person yr ydych yn ysgrifennu'r llythyr personol ato/ati'n dda. Wrth sôn amdanoch eich hun felly, defnyddiwch:

Rydw i... Dw i... Rwy'n... Wy'n...

Tra'n cyfeirio at y person sy'n derbyn y llythyr, defnyddiwch:

Rwyt ti... (os ydych chi'n adnabod y person yn arbennig o dda)

Rydych chi... (pan nad ydych chi'n adnabod y person cystal a phan rydych am ddangos parch!)

Iaith fywiog

Mae defnyddio iaith fywiog yn bwysig er mwyn cadw hwyl y llythyr. Mae hyn yn helpu i gadw sylw'r darllenydd i ddal ymlaen i ddarllen y llythyr hyd y diwedd.

Mae'n bosibl defnyddio berfau ac adferfau diddorol, er enghraifft:

Iaith fywiog

Chwerthais yn groch nes bod dagrau yn tasgu i lawr fy mochau!

Cysgais yn dawel y noson honno gyda fy nghydwybod yn glir! Diolch byth!



Mae'n bosibl defnyddio cymariaethau hefyd er mwyn creu darluniau byw, er enghraifft:

Iaith fywiogRhedais fel y gwynt rhag ofn i'r ci fy mrathu! Dw i byth yn mynd i geisio dwyn afalau o ardd Mrs Afallon byth eto!

Gwenais fel giât ar y beirniad - ond ni wnaeth iot o wahaniaeth!

Ro'n i'n crynu fel deilen wrth ddringo i fyny'r grisiau! Yn anffodus, roedd Mam wedi fy nghlywed yn cau drws fy 'stafell wely! Ffasiwn stŵr!

Iaith naturiol

Mae defnyddio iaith naturiol yn bwysig ac yn cyfleu agosatrwydd at y person sy'n darllen y llythyr!

Er enghraifft:

Ta beth,
Wedi'r cyfan,
Gyda llaw,
O, ie, wel,
Cer m'lan,
Ry'n ni'n
Dw i ddim...

Mae defnyddio tafodiaith hefyd yn dderbyniol mewn llythyr personol. Efallai eich bod wedi sylwi ar rai enghreifftiau yn y dalenni ffeithiau cyntaf!

Cwestiynau

Ambell waith, mae gofyn cwestiynau yr ydych chi am gael atebion iddyn nhw'n bwysig. Efallai eich bod yn dyheu am gael gwybod hanes trip ysgol neu wyliau arbennig!

Dyma rai enghreifftiau:

Sut a'th y trip sgio? Gwympest ti? Siwr o fod!!

Beth am fynd i'r 'Steddfod Ddydd Gwener? Mae Manon yn cystadlu mewn cystadleuaeth dawnsio disgo am ddeg yn y bore! Wyt ti ar gael?

Ebychiadau

Mae defnyddio ebychiadau sef '!' yn ffordd o bwysleisio rhyw ffaith neu ddigwyddiad arbennig e.e.

Dyna beth oedd hwyl! Byth eto cofia!

Wel! Wel! Siomedig iawn! Roeddwn i wedi disgwyl i ti gysylltu â fi oes oesoedd yn ôl!

Cromfachau

Gallwch ychwanegu sylwadau mewn cromfachau e.e.

(ces i stŵr cofia!)

(paid â dweud wrth Mam - plîs!?)

(beth ar wyneb daear o'dd hi'n meddwl o'dd hi'n 'neud dw i ddim yn g'wbod!)

Darllenwch y llythyr personol hwn. Mae wedi cael ei ysgrifennu gan ddefnyddio iaith anffurfiol. Trafodwch gyda phartner pa eiriau sy'n perthyn i'r iaith anffurfiol yma. Gwnewch restr ohonyn nhw a meddyliwch am yr un geiriau yn yr iaith ffurfiol.

Llythyr personol

(Addasiad), Campiaith 2, Meinir Pierce Jones, Gwasg Taf, tud. 96