CA2 Creu Llythyr - Llythyr personol

Rydyn ni i gyd yn mwynhau cadw mewn cysylltiad gyda teulu a ffrindiau. Mae hyn yn bwysig am sawl rheswm!

Llythyr personol

Pam ysgrifennu llythyrau personol?

* Cadw mewn cysylltiad gyda theulu a ffrindiau.
* Sôn am ddigwyddiadau cyffrous, er enghraifft, ennill gêm rygbi, ennill gwobr mewn cystadleuaeth.Rhestrwch y math o bethau y byddech chi'n gallu ysgrifennu amdanynt mewn llythyr personol. Rhestrwch hefyd at bwy y byddech yn gallu ysgrifennu llythyrau.

Dyma i chi ddwy enghraifft o lythyrau personol. Llythyr at ffrind yn trafod trip i'r Eisteddfod yw'r llythyr cyntaf tra bod yr ail lythyr yn llythyr o ymddiheuriad.

Llythyr personol

(Addasiad) Campiaith 2, Meinir Pierce Jones, Gwasg Taf, tud 96

Darllenwch y llythyr nesaf hefyd a sylwch ar sut mae'r llythyr wedi ei osod ar y papur:


Llythyr personol

Mae'n debyg i chi sylwi'n syth ar y modd mae'r llythyrau personol yma wedi cael eu gosod. Dyma'r fframwaith cywir o ysgrifennu llythyr personol.

Beth yw fframwaith ysgrifennu llythyr personol?

  • Mae angen gadael llinell rhwng pob rhan fel bod y llythyr yn cael ei osod yn drefnus a thaclus.
  • Mae hyd y paragraffau yn amrywio - hyn yn dibynnu ar yr hyn sydd i'w ddweud.
  • Cyfeiriad a chôd post [ochr dde]
  • Dyddiad [ochr dde]
  • Cyfarchiad [ochr chwith]
  • Paragraff cyntaf

Paragraff cyntaf

Mae'n bwysig eich bod yn meddwl am y darllenydd yn y paragraff cyntaf.

e.e. holi am y teulu, cyfeirio at bethau a wnaethoch gyda'ch gilydd

Ail baragraff

Cyflwyno gwybodaeth arall

Trydydd paragraff

Cyflwyno gwybodaeth arall

Paragraff clo

Yn y paragraff hwn, rydych chi'n dod â chynnwys y llythyr at ei gilydd. Mae'n bosibl i chi ofyn ambell gwestiwn fel bod y darllenydd yn gallu eu hateb tra'n ysgrifennu ei lythyr yn ôl atoch, er enghraifft:

Beth wyt ti'n ei wneud penwythnos cynta'r gwyliau?
Beth am fynd i weld Cymru yn chwarae yn Stadiwm y Mileniwm? Iawn?!

Diweddglo

Dyma enghreifftiau i chi o'r modd y gallwch orffen eich llythyr:

Hwyl!

Cofion cynnes,

Cofion gorau,

Wela i ti cyn bo hir,

Hwyl a fflag,

Ta Ta Tan Toc!

Yn aml mewn llythyr personol, mae'r person sydd wedi ysgrifennu'r llythyr yn rhoi ei enw cyntaf ar ddiwedd y llythyr.

Llythyr personol

Beth yw ôl-nodyn?

Mae tueddiad i ni i gyd anghofio rhywbeth pwysig yng nghanol y llythyr. Mae'n bosibl i ni ychwanegu dwy lythyren ar ôl y llofnod, sef O.N. - mae hyn yn golygu ôl-nodyn!

Dyma rai enghreifftiau o ôl-nodynau posibl i chi eu hychwanegu at lythyrau:

O.N. Paid ag anghofio pen-blwydd Nain yr wythnos nesa'!

O.N. Gwna bob ymdrech i 'sgwennu llythyr yn ôl mor fuan â phosibl. Ella i ddim aros i glywed hanes y disgo!