CA2 Creu Dyddiadur - Ysgrifennu yn y dyddiadur

Mae sawl ffordd o gofnodi yn y dyddiadur.

Gallwch ysgrifennu mewn brawddegau llawn neu ysgrifennu nodiadau byrion.

Mae hyn yn dibynnu ar sawl peth, er enghraifft, amser. Efallai nad oes amser gennych i ysgrifennu dyddiadur! Mae'n debyg eich bod wedi blino'n lân ar ôl diwrnod prysur yn yr ysgol ac felly prin yw'r awydd i ysgrifennu am gyfnod hir!

Mae Philip wedi ysgrifennu am hynt a helynt ei ddiwrnod yn ei ddyddiadur:

Dydd Mawrth 26 Ebrill 2006
Grawnfwyd i frecwast. Dim gwasanaeth am fod Mr Parry yn sâl. Gweithio ar y project 'Fi fy hun'. Siôn yn dwyn fy rhwbiwr newydd. Sgorio dwy gôl amser cinio. Darllen 'Sothach a Sglyfath' cyn mynd adref. Lobsgows i swper - ych a fi! Dad yn flin.

Mae Philip wedi ysgrifennu hanes Dydd Mawrth, 26ain o Ebrill eto yn ei ddyddiadur. Tybed beth yw'r gwahaniaethau?

Dydd Mawrth, 26 Ebrill 2006
Fe ges i dost i frecwast am fod y grawnfwyd yn feddal. Chawson ni ddim gwasanaeth am fod Mr Parry'r Prifathro wedi cael y ffliw. Fe fuon ni'n gweithio ar y project 'Fi fy hun'; buom yn mesur taldra a'n pwysau. Gwnaeth Siôn ddwyn y rhwbiwr newydd ges i yn Aberystwyth a sgriblo Man United arno - y llarbad powld!
Amser cinio fe wnes i sgorio dwy gôl ffantastig ond wnaeth Siôn ddim sgorio'r un wan jac. Fe wnaeth Mrs Pritchard ddarllen pennod olaf 'Sothach a Sglyfath' i ni cyn mynd adref, roedd pawb wedi mwynhau y llyfr. Fe gawson ni lobsgows i swper ac roedd y rwdins a'r nionod yn codi pwys arna i. Pan ddwedes i hynny mi wylltiodd Dad yn gacwn a ches i ddim aros ar fy nhraed i wylio'r gêm. Annheg! Mi fydd o bob amser yn dweud fod brechdan jips a sos coch yn afiach - be ydy'r gwahaniaeth?

(Addasiad-Campiaith 2, Meinir Pierce Jones, Gwasg Taf)

Mae'n debyg i chi sylwi bod Philip wedi ysgrifennu mewn ffurf nodiadau yn gyntaf ac wedi ysgrifennu mewn brawddegau llawn wedyn.

Mae ysgrifennu mewn ffurf nodiadau yn hwylus gan eich bod yn ysgrifennu beth sydd angen i chi ei ysgrifennu'n fyr ac i bwrpas. Does dim rhaid poeni gormod am yr atalnodi a chywirdeb yr ysgrifennu.

Mae Philip wedi ysgrifennu yn ei ddyddiadur. Darllenwch y testun a dewiswch y nodiadau pwysicaf ar gyfer ysgrifennu pwyntiau bwled yn y llyfr nodiadau ar waelod y dudalen.

Dydd Mercher 27 Ebrill
Diwrnod gwerthchweil heddiw. Aethon ni i gyd ym mlwyddyn 5 i nofio i Ganolfan Hamdden Machynlleth. Dw i wrth fy modd yno gan fod digon o le i ni gyd allu nofio heb i ni fynd ar draws ein gilydd. Rydyn ni hefyd yn cael 5 munud o amser rhydd ar ddiwedd y wers er mwyn i ni fwynhau ein hunain. Grêt! Dw i wedi llwyddo hefyd i gael bathodyn arian am nofio 50m - dw i wedi gweithio'n galed iawn i gael y bathodyn hwn.

Yn anffodus, aeth Anwen yn sâl ar y bws - syrfio hi'n reit hefyd am fwyta'r ail bowlenaid o jam roli-poli Anti Jên, y gogyddes!

Mae golwg bryderus ar Mam heno - Nain wedi ffonio i ddweud bod Taid yn mynd yn fyr ei wynt wrth ddringo i fyny'r grisiau! Druan â fo!


Printiwch y ddalen ffeithiau ac ysgrifennwch y pwyntiau bwled ar y llyfr nodiadau yma:

Beth yw dyddiadur