CA2 Creu Dyddiadur - Datblygu dyddiadur

Mae'r dyddiadur achlysurol yn bwysig gan mai yn y dyddiadur hwn y byddwch yn cofnodi digwyddiadau arbennig, er enghraifft, parti pen-blwydd, arholiad piano, pencampwriaeth bêl-droed ac ati.

Mae ysgrifennu am y canlynol yn gwneud y dyddiadur yn unigryw i chi:

Mynegi barn

e.e.

Mawrth, Rhagfyr 10fed
Dw i'n meddwl bod y brotest wedi bod yn un llwyddiannus iawn heddiw. Roedd pawb wedi ymgynnull ac wedi gwneud ymdrech fawr gyda'u posteri lliwgar. Pa hawl sydd gan y Cyngor i wneud y fath beth? Mae'n rhaid i ni sefyll ein tir a pheidio ag ildio dim! Ymlaen i'r gad!

Teimladau

e.e.

Dydd Mercher, Ebrill 10, 1912
Mae cymaint wedi digwydd heddiw fel na wn i ble i ddechrau. Mae'r Titanic, a dweud y gwir yn blaen, y lle mwyaf hudol a rhyfeddol yn y byd. Byddai wedi bod yn amhosibl i mi allu rhagweld pa mor fawr a chrand ac egsotig ydy hi. Mae hi mor urddasol, ac eto'n gyffrous. Ar hyn o bryd, rydw i'n eistedd mewn cadair gynfas ar yr hyn maen nhw'n ei alw'n Promenâd, sy'n fwy cysgodol.

Dydd Llun, Ebrill 15, 1912
Mae fy nwylo'n crynu. Rydw i'n teimlo dagrau poethion yn procio y tu ôl i'm llygaid, a does gen i ddim syniad ble i ddechrau. Rydw i'n teimlo'r angen i gofnodi popeth yn fanwl gywir, yn union fel y digwyddodd, ond mae fy meddwl i'n llanast o ddryswch, a blinder, ac anobaith. A thristwch; rydw i wedi fy llethu gan dristwch.

Fy Hanes i, Mordaith ar y Titanic- Dyddiadur Margaret Anne Brady, 1912(Addasiad Eigra Lewis Roberts)-Gwasg Gomer

Gobeithion a dymuniadau

e.e.

Beth yw dyddiadurDydd Mawrth, 31ain o Ionawr, 2005
Mae fy nant wedi cwympo mas heddi' - o'r diwedd! Dw i wedi aros ers miso'dd! Mae'r ddant wedi bod yn shiglo'n ôl a mla'n fel pendil cloc ers wythnosau. Tybed fydd y tylw'th teg yn dod heno? Gobeithio'n wir! Dw i 50 cin'og yn brin o allu fford'o prynu'r ddoli glwt ddela welodd unrhyw un 'rio'd! Dw i'n mynd i gysgu nawr fel bod y tylw'th teg yn gallu dod yn gynt! Gobi'tho y bydd da fi newyddion da i'w 'sgrifennu'n y dyddiadur hwn nos 'fory. Hwyl am y tro!!

Darllenwch y testun hwn:

Dydd Llun, 25ain o Fawrth 2005
Cefais fy nghosbi am wneud sŵn yn y dosbarth y bore 'ma, er mai nid fi wnaeth. Roeddwn i'n teimlo fel crio. Dw i'n meddwl bod Miss Price wedi bod yn annheg iawn.

* Pa frawddeg sy'n dweud beth?
* Pa frawddeg sy'n mynegi barn ac agwedd?
* Pa frawddeg sy'n mynegi teimlad?

Darllenwch ddyddiadur Sara a Alun. Maen nhw wedi bod ar eu gwyliau!

Beth yw dyddiadurBeth yw dyddiadur

Dyddiadur Sara

Dydd Mawrth, 15/08/05
Gorwedd ar y traeth drwy'r pnawn. Roedd yr haul yn ofnadwy o gry'. Rhoddais i hufen ffactor 15 ar fy nghroen i a dw i wedi mynd yn frown fel cneuen. Hwre! Dw i'n mwynhau cael ychydig o liw haul - ond ddim gormod! Aethon ni allan am fwyd heno. Bwytais i lond bol! Dw i wedi blino erbyn hyn! Gobeithio bydd yr haul yn tywynnu eto fory i mi gael mynd adre' i ddangos i'r merched pa mor frown ydw i!

Dyddiadur Alun

Dydd Mawrth, 15/08/05
Gwastraffu'r diwrnod yn gorwedd ar y traeth. Ych! Roedd hi'n rhy boeth o lawer. Dw i wedi llosgi pob darn o groen - hyd yn oed fy nghlustiau! Mae fy ngwyneb i'n goch fel tomato. Aethon ni mas am fwyd 'da mam a dad heno - ond fwynheais i ddim achos dw i'n teimlo mor dost! Gobeithio bydda' i'n teimlo'n well fory neu mi fydd y gwyliau wedi'u sbwylio!

Printiwch y ffeil ffeithiau yma allan, yna uwcholeuwch y darnau canlynol yn nyddiaduron Sara ac Aled.

* Pa frawddegau sy'n mynegi barn?
Uwcholeuwch yn goch.
* Pa frawddegau sy'n mynegi teimladau?
Uwcholeuwch yn wyrdd.
* Pa frawddegau sy'n mynegi gobeithion a dymuniad?
Uwcholeuwch yn borffor.