BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Creu Deialog
TACTEG

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Tacteg
Tacteg Cymraeg
CA 2
creu portread
creu stori
creu adroddiad
creu dyddiadur
creu cerdd
creu llythyr
creu deialog
creu trafodaeth
Termiadur
Rhieni ac athrawon
Gwyddoniaeth

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Deialog mewn drama
Dalen Ffeithiau
Beth yw deialogRydyn ni'n gallu mynd i'r theatr i weld dramâu byw yn cael eu perfformio.
Mae sawl cwmni proffesiynol hefyd yn teithio o Fôn i Fynwy er mwyn perfformio dramâu. Mae rhai'n ymweld ag ysgolion o bryd i'w gilydd ac yn perfformio ar lwyfan y neuadd.

Rhestrwch y dramâu yr ydych chi wedi eu gweld un ai mewn theatr neu yn yr ysgol. Trafodwch nhw gyda gweddill y dosbarth!

Cyn i ddrama gael ei pherfformio, mae'r dramodydd yn ysgrifennu'r ddrama ar bapur.

Darllenwch y sgript ddrama hwn. Sgwrs rhwng dau o ffrindiau sydd yma, sef Wyn a Gareth. Fe allwch weld y sgript hon yn ei chyfanrwydd yn 'Haws Dweud', (Uned 4 'Ffrindiau')(tud.43).

Beth yw deialog

Trafodwch gyda phartner beth fyddech chi'n ei wneud yn sefyllfa Wyn? Fyddech chi'n dweud wrth un o'ch rhieni chi fod eiddo pwysig wedi mynd ar goll? Fyddech chi'n fodlon dweud celwydd? Pam?

Trwy ddeialog mae'r stori'n symud yn ei blaen. Mae'r ddeialog yn gallu dangos yr hyn mae'r cymeriadau'n eu gwneud ac yn fwy na dim mae'n dangos y modd maen nhw'n ymateb i'w gilydd.

Cynllunio
Cyn mynd ati i ysgrifennu unrhyw olygfa mewn drama, mae angen ystyried yn ofalus lle mae'r stori'n mynd, sut mae pob cymeriad yn teimlo a sut maen nhw'n teimlo tuag at ei gilydd.

Mae'n bwysig nodi hefyd mai nid penodau sydd mewn drama ond golygfeydd.

Rydyn ni'n gallu rhannu ein drama fel hyn: Act 1, Act 2 ac ati.

Cofiwch:
Cyn dechrau ysgrifennu'r ddeialog, bydd angen i chi restru enwau'r cymeriadau sydd yn y ddrama.

e.e.
Bedwyr
Rhian
Mam
Ewythr Dewi

Cofiwch osod enwau'r cymeriadau mewn prif lythrennau ar ochr chwith y dudalen. Mae angen dangos enw'r cymeriad yn glir - mewn teip trwm neu gyda llinell o dan yr enw.

e.e.
Dafydd: Dw i ddim...
Elin: Bore da.

Cyfarwyddiadau
Cofiwch - nid oes angen defnyddio dyfynodau na berfau fel 'meddai' i ddangos pa gymeriad sy'n siarad mewn sgript drama.

Disgrifiwch y modd mae'r cymeriadau'n siarad mewn llythrennau italig a'u gosod mewn cromfachau petryal:

e.e. Dafydd: O na! [yn grac] Dw i ddim yn mynd i ymarfer y trwmped!

Pwrpas y cyfarwyddiadau yw rhoi arweiniad i'r actorion sut i ddweud y geiriau neu cyflwyno'r cefndir neu sôn am rywbeth sy'n digwydd.

Tip Tactegol

Mae'r cyfarwyddiadau hyn yn amser presennol y ferf bob amser. Cofiwch nad yw'r cymeriadau i fod i berfformio'r cyfarwyddiadau hyn o gwbl.

e.e. Dafydd: Dere i gerdded ar hyd y traeth! [Dafydd yn cerdded tuag at y môr] Ma'r tywydd 'ma'n fendigedig!

Nodwch gyfarwyddiadau er mwyn dangos ble mae'r cymeriadau ar y llwyfan a beth sy'n digwydd mewn llythrennau italig a chromfachau petryal:

e.e. [Dafydd yn brasgamu ar draws y llwyfan gan edrych yn grac]

Bydd hyn yn rhoi arweiniad i'r actor a'i helpu i gyfleu'r geiriau.

Cofiwch i beidio a defnyddio dyfynodau!

Ydych chi'n cofio'r gwahaniaethau nawr?!CA2 Creu Deialog

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy