BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Creu Adroddiad
TACTEG

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Tacteg
Tacteg Cymraeg
CA 2
creu portread
creu stori
creu adroddiad
creu dyddiadur
creu cerdd
creu llythyr
creu deialog
creu trafodaeth
Termiadur
Rhieni ac athrawon
Gwyddoniaeth

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Adroddiad radio neu deledu
Dalen Ffeithiau

Cyn darllen adroddiad ar y radio neu'r teledu, mae'n rhaid i'r ohebydd ei ysgrifennu ar bapur. Mae nodweddion adroddiad papur newydd ac adroddiad ar gyfer y radio neu'r teledu'n debyg iawn ond mae rhai gwahaniaethau.

Tybed beth yw'r gwahaniaethau? Dewch i ddarllen mwy!

Mewn adroddiad, mae'n bwysig dechrau gyda'r eitemau pwysicaf a dewis y wybodaeth yn ofalus. Mae'n rhaid i chi wneud gwaith ymchwil cyn cychwyn ysgrifennu wrth gwrs.

Dyma dair enghraifft o adroddiad am yr un digwyddiad. Trafodwch gyda'ch partner y nodweddion tebyg a gwahanol rhyngddynt. Gwnewch restr ac adroddwch yn ôl i weddill y dosbarth.

Adroddiad Radio:

RadioRydw i'n sefyll o flaen y tŷ hanesyddol hwn yn ardal Llangernyw. Roedd unwaith yn dŷ pwysig iawn yn y gymuned ond erbyn hyn mae'r to a'r rhan fwyaf o'r waliau wedi syrthio a thyllau mawr yn y ffenestri. Chwythodd y gwynt lechi'r to a gwydr y ffenestri nes eu bod wedi distrywio sawl car yn y maes parcio tua 500 metr i ffwrdd!

Adroddiad Teledu:

TeleduFel y gwelwch chi rydw i'n sefyll yma o flaen y tŷ hanesyddol hwn yn ardal Llangernyw. Roedd unwaith yn dŷ oedd â statws uchel yn y gymuned ond erbyn hyn mae'r to wedi ei falurio, y rhan fwyaf o'r waliau wedi eu dymchwel a thyllau enfawr yn y ffenestri. Yma y chwythodd y gwynt y gwydr a llechi'r to - mae tua 500 metr o'r prif adeilad ei hun. Mae sawl car wedi cael ei ddistrywio.

Adroddiad papur newydd:

Adroddiad papur newydd
Nos Iau diwethaf yn ystod y storm o wynt a glaw a effeithiodd y rhan fwyaf o'r gogledd, gwnaeth tân ddinistrio un o dai hanesyddol pwysicaf Sir Gonwy.

Dechreuodd y tân tua 10 o'r gloch y nos ac mae amheuaeth ai damwain neu dân wedi cael ei gynnau'n fwriadol oedd e. Mae'r heddlu'n gwneud ymholiadau yn yr ardal yn y dyddiau nesaf.

Roedd Hafod yr Unos yn dŷ ysblennydd ond erbyn hyn mae'r to wedi ei falurio, y rhan fwyaf o'r waliau wedi eu dymchwel ac mae tyllau enfawr yn y ffenestri.

Yn ffodus, cafodd neb ei anafu er i'r llechi a'r gwydr gael eu gwasgaru ar hyd y maes parcio sydd gryn bellter i ffwrdd. Serch hyn, cafodd sawl car ei ddistrywio.

Nawr edrychwch ar fwletin newyddion ynglŷn a'r digwyddiad.

clip fidio


Mae adroddiad radio a theledu yn adroddiad sy'n cael ei ysgrifennu ar y pryd, hynny yw, yn y fan a'r lle.

Cofiwch

Mae adroddiad papur newydd yn cyfeirio'n ôl at y digwyddiad, efallai o'r diwrnod neu'r wythnos flaenorol.

Defnydd cywir o iaith mewn adroddiadau

Mae'n bwysig i ddefnyddio iaith gywir a chlir pan ydych chi'n ysgrifennu adroddiad. Mae'n rhaid disgrifio'n union beth sydd wedi digwydd.

Dyma enghraifft:

Taith i'r Lleuad

Adroddiad

Ar 25 o Fai 1961, dywedodd John F. Kennedy, Arlywydd Unol Daleithau'r America, ei fod am yrru dyn i'r lleuad cyn y flwyddyn 1970. Dyma antur gyffrous a phwysig iawn i'r Americanwyr.

Fe aeth tri dyn i'r lleuad ar 16 o Orffennaf, 1969. Eu henwau oedd Edwin Aldrin, Neil Armstrong a Michael Collins. Enw'r llong ofod oedd Apolo. Fe aeth y llong ofod o gwmpas y ddaear cyn teithio i'r lleuad.

Tua 112 cilomedr o'r lleuad dyma Neil Armstrong yn tanio roced o'r llong ofod. Roedd hyn yn arbed y llong rhag disgyn i'r lleuad yn rhy gyflym. Yna, glaniodd Eryr yn ddiogel ar y lleuad. Roedd y llong ofod wedi teithio pedwar can mil o gilomedrau ac wedi glanio o fewn chwe cilomedr i'r lle cywir ar y lleuad.

Fe sylwch mai prin yw'r defnydd o ansoddeiriau, cymariaethau na throsiadau yma gan fod rhaid i'r gohebydd ddweud beth sydd wedi digwydd mor syml â phosibl.

Gwrandewch ar y penawdau newyddion yma. Gwnewch nodiadau a thrafodwch - beth sydd o'i le ar yr adroddiad? Trafodwch beth sy'n wahanol am yr iaith.


clip fidio

Nid yw gohebydd yn lleisio'i farn ei hun ar unrhyw ddigwyddiad. Mae'n bwysig ei fod yn cyflwyno'r ffeithiau ynghyd â barn pobl eraill - ond nid ei farn ei hun.

Cydweithiwch gyda phartner. Beth am i bartner A ddarllen yr adroddiad 'Taith i'r lleuad' gyda phartner B yn ei amseru'n ofalus? Pan rydych chi wedi cwblhau, trafodwch sut y gallwch chi olygu'r adroddiad i'w wneud yn fyrrach. Dechreuwch drwy dorri'r adroddiad fel ei fod pump eiliad yn fyrrach, yna 10 eiliad, yna 15 eiliad yn fyrrach.

Trafodwch fel dosbarth beth oedd y problemau mwyaf i chi!

Beth am ysgrifennu adroddiad am ddigwyddiad pwysig eich hunain. Amserwch eich adroddiad yn gyntaf ac yna ceisiwch ei ymestyn fesul 5 eiliad! Pob lwc!CA2 Creu Adroddiad

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy