BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cymru'r Byd - Mastermind Cymru

BBC Homepage
Hafan Cymru
Mastermind Cymru
»Mastermind Cymru 2006  

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 

Emyr Rhys Jones - Mastermind Cymru 2006
S4C, nos Sul, Tachwedd 5, 8.30 yr hwyr

Tlws y gystadleuaethCystadleuwyr yr Ornest Derfynol:

 • Emyr Rhys Jones - yr enillydd
 • David Collins
 • Gareth Wyn Jones
 • Dewi Wyn Jones
 • Cliciwch i ddarllen am y canlyniad . . .

 • Emyr Rhys Jones - Mastermind Cymru 2006
  gydag 20 pwynt:

 • Emyr Rhys Jones - Mastermind Cymru Pwnc arbenigol: Hanes yr Eurovision Song Contest o 1956-1990. Roedd e'n mwynhau y gystadleuaeth yn blentyn ond collodd ddiddordeb wedi 1990 gan gredu i'r gystadleuaeth fynd yn wirion wedi hynny. Erbyn hyn dywed ei bod yn rhy wleidyddol.

 • Profiad Mastermind:

 • Grêt. Wedi mwynhau drwy beidio â chymryd ei hun yn ormod o ddifri. Wedi cael laff meddai.

 • Cyrraedd y Ffeinal:

 • Hollol annisgwyl.
  Nid yw'n ffyddiog y bydd yn ennill.

 • Sgoriodd:

 • 19 yn y rownd gyntaf.

  Wyddech chi hyn am bwnc arbenigol Rhys?

 • San Remo ysbrydolodd y gystadleuaeth.
 • Daeth y syniad i'r amlwg mewn cyfarfod ym Monaco yn 1955.
 • Cynhaliwyd y gystadleuaeth am y tro cyntaf yn Lugano yn y Swistir yn 1956.
 • Mae'r gystadleuaeth wedi ei chyfyngu i wledydd sydd yn aelodau o'r EBU (European Broadcasting Union).
 • Mae pob gwlad yn ymgeisio am y gystadleuaeth drwy un o'u sianeli teledu.
 • Bu'r ffigurau gwylio yn uchel dros y blynyddoedd diwethaf gyda rhwng 100 miliwn a 600 miliwn o wylwyr ledled Ewrop.

  Ydych chi'n cofio hyn am Rhys?
 • Pwnc arbenigol blaenorol:

 • Y Simpsons.

 • Geni a magu:

 • Ganed Rhys yn Llanfihangel Glyn Myfyr - rhwng Cerrigydrudion a Rhuthun.

 • Addysg a gyrfa:

 • Addysg uwchradd yn Rhuthun. Aeth yn syth i'r Heddlu a bu'n heddwas ers 23 o flynyddoedd bellach. Yn aelod o'r Senior Assessor Crime Management Unit sy'n goruchwylio gwaith ac ymddygiad cyd heddweision.

 • Teulu:

 • Yn briod ag Eleri sy'n gogydd yn Ysbyty Gwynedd. Byw yn Llangefni.

 • Diddordebau:

 • Yn aelod ffyddlon o barti gwerin Lobscows.
  Rhys sy'n gyfrifol am drefnu teithiau tramor y parti ac yn cael ei adnabod fel 'Trust me Tours'.
  Wedi bod ym Mharis ac Iwerddon ac yn gobeithio mynd i'r America y flwyddyn nesaf.
  Mae'r parti yn cynnal nifer o nosweithiau llawen a chyngherddau ledled y gogledd.

 • Hanesyn diddorol:

 • Stopiodd jaguar du yn gyrru o gwmpas Castell Caernarfon un tro - roedd Jackie ac Edward Kennedy yn y cefn, wedi bod yn angladd Arglwydd Harlech!

 • David Collins - 13 pwynt

 • David Collins - 13 pwynt David Collins Pwnc arbenigol:
  Y Rhyfel Oer o 1945-1970.
  Dewisodd David y pwnc hwn gan ei fod yn teimlo fod cyfnod y Rhyfel Oer yn un mor arwyddocaol yn ein hanes.
  Mae'n syfrdanu pa mor agos ddaeth y byd at ryfel niwclear.
  Ond nid yw wedi astudio'r pwnc fel y cyfryw ers iddo wneud TGAU mewn Hanes ond roedd yn hapus i ail gydio yn rhywbeth oedd e'n meddwl oedd yn ddiddorol ac yn rhywbeth yr oedd eisiau dysgu mwy amdano.

 • Profiad Mastermind

 • Yn un "arbennig o fuddiol a diddorol".
  Wedi mwynhau y rownd gyntaf oherwydd iddo ennill!
  Yn teimlo bod yn rhaglen yn eiconig a'i bod yn fraint cael bod arni ac eistedd yn y gadair.

 • Cyrraedd y Ffeinal:

 • Wedi cymryd rhan fel her bersonol ac o ystyried ei fod wedi cyrraedd yr ornest derfynol mae'n teimlo ei fod wedi llwyddo.

 • Sgoriodd:

 • 18 yn y rownd gyntaf.

  Wyddech chi hyn am bwnc arbenigol David?

 • Cychwynnodd ar ôl yr Ail Rhyfel Byd gan barhau o tua 1945 hyd at 1990.
 • Yn ganlyniad i gwymp yr Undeb Sofietaidd.
 • Roedd yn "oer" oherwydd na fu brwydro "poeth" rhwng y gwledydd
 • Roedd y rhyfel rhwng yr Unol Daleithiau a'r Undeb Sofietaidd/Rwsia.
 • Roedd Rhyfel Korea, Rhyfel Fietnam ac Ymosodiad yr Undeb Sofietaidd ar Afghanistan o ganlyniad i'r Rhyfel Oer.
 • Daeth Wal Berlin a oedd yn gwahanu gorllewin a dwyrain y ddinas yn symbol o'r Rhyfel Oer.
 • Rhyfel rhwng cyfalafiaeth a chomiwnyddiaeth oedd hwn yn bennaf.
 • Bu llawer o gystadlu rhwng y ddau. Ymysg y rhain yr oedd y ras niwclear a'r ras ofod.

  Ydych chi'n cofio hyn am David?
 • Pwnc arbenigol blaenorol:

 • Cerddoriaeth R&B.

 • Geni a magu:

 • Llanelli

 • Addysg a gyrfa:

 • Ysgol Gyfun Gymraeg Y Strade, Llanelli.
  Prifysgol Caerdydd - Hanes Modern a Gwleidyddiaeth.
  Wedi gweithio i gwmni teledu Tinopolis am ychydig, ac yn ohebydd i'r Llanelli Star.

 • Teulu:

 • Unig blentyn.

 • Diddordebau:

 • Hoff o bob math o chwaraeon - yn enwedig pêl-droed.
  Ffan mawr o dîm Yr Eidal.
  Dilyn y Sgarlets.
  Darllen - yn enwedig llenyddiaeth Americanaidd.
  Hanes lleol.
  Mae'n canu'r utgorn, y gitâr a'r piano.

 • Gareth Wyn Jones - 19 pwynt

 • Gareth Wyn Jones Pwnc arbenigol:
  Bywyd ac amseroedd Ruth Ellis.
  Gan i Gareth fod yn yr Heddlu cyn dod yn nyrs seiciatrig mae ganddo ddiddordeb 'proffesiynol' o ddau safbwynt yn Ruth Ellis - ei bywyd ym myd trosedd a thrais ond hefyd ei meddylfryd seicolegol.
  Roedd diddordeb arbennig ganddo yn Ruth fel Cymraes.
  Mae Gareth yn hoff o ddarllen am droseddwyr ac mae ganddo ddiddordeb yn y ffordd mae eu meddyliau yn gweithio.

 • Profiad Mastermind:

 • Diddorol dros ben. Bu'r eistedd yn y gadair yn hwylusach na'r disgwyl!
  Dywed iddo wneud llawer o waith ymchwil i'w bwnc arbenigol yn y rownd gynta - ond dim o gwbl ar gyfer y cwestiynau gwybodaeth gyffredinol. A chan na wnaeth yn rhy dda bu'n 'swotio' ychydig yn fwy y tro hwn!
  Yn byw mewn gobaith!

 • Cyrraedd y Ffeinal:

 • Hapus Iawn gan nad oedd yn disgwyl cyflawni hynny.
  Wedi'r 'gwrandawiad' yng Nghaernarfon ni chredai iddo wneud yn ddigon da nes cael galwad ei fod wedi ennill ei le.
  Y teulu'n hapus ac yn falch iawn iddo gyrraedd y safon yma.

  Dyw e ddim yn siŵr a fyddai'n cystadlu eto yn y dyfodol oherwydd yr holl waith adolygu.

 • Sgoriodd:

 • 19 yn y rownd gyntaf.

  Wyddech chi hyn am bwnc arbenigol Gareth?

 • Ruth Ellis oedd y ddynes olaf i gael ei chrogi ym Mhrydain - yn 1955
 • Ganed hi yn Y Rhyl yn 1927 ond magwyd hi ym Manceinion.
 • Roedd ganddi ddau o blant.
 • Milwr o Ganada oedd tad y cyntaf a anwyd pan oedd hi'n 17. Daeth yr ail o'i phriodas â George Ellis yn 1951- ond roedd e'n gwrthod derbyn mai ef oedd tad y plentyn a chwalodd y briodas.
 • Roedd Ruth Ellis yn rheoli clwb nos ac yn butain pan gyfarfu David Blakely - gŵr a oedd yn rasio ceir.
 • Roedd perthynas Blakely a Ruth yn llawn cenfigen a cheisiodd Ruth ei adael sawl tro.
 • Er i Blakely ymddwyn yn dreisgar tuag ati arhosodd y ddau gyda'i gilydd ac yn ystod y berthynas erthylodd Ruth blentyn. Y gred yw iddi ddioddef o rhyw fath o iselder wedi'r digwyddiad hwn.
 • Darganfu Ruth fod Blakely yn cael perthynas gyda dynes arall. Sul y Pasg, 1955 fe'i saethodd pan adawodd dŷ tafarn.
 • Rhedodd ato a thanio bedair gwaith eto cyn iddi gael ei harestio.

  Ydych chi'n cofio hyn am Gareth?
 • Pwnc arbenigol blaenorol:

 • Y Krays.

 • Geni a magu:

 • Cafodd Gareth ei eni yn Wrecsam.
  Yn byw yn Llanfairfechan yr 20 mlynedd diwethaf.

 • Addysg a gyrfa:

 • Ysgol Morgan Llwyd Wrecsam.
  Nyrsio am bum mlynedd yn Ninbych.
  Gyda'r Heddlu am 19 mlynedd.
  Nyrs seiciatryddol ers tair blynedd.

 • Teulu:

 • Yn briod â Susan (ei ail briodas).
  Pump o blant rhwng y ddwy briodas.

 • Diddordebau:

 • CerddoriaethCountry and Western.
  Yn ganwr ei hun gan berfformio dan yr enwau Gareth Wyn a Garry Martin.
  Wedi ymddangos ar Wedi 7.
  Wedi rhedeg marathon Llundain deirgwaith a rhedeg rasys marathon yn Sbaen ddwywaith.

 • Dewi Wyn Jones - 11 pwynt

 • Dewi Wyn Jones Pwnc arbenigol:
  Y Rhyfel Cartref yn Sbaen.
  Mae gan Ddewi ddiddordeb yn hanes gwleidyddiaeth y chwith ond nid yw wedi astudio'r rhyfel cartref yn Sbaen o'r blaen er bod ganddo ddiddordeb yn y pwnc.
  Bu hyn yn rheswm da dros wneud hynny.

 • Profiad Mastermind:

 • Mwynhad aruthrol - er iddo gymryd rhan fel bet/ dare.

 • Cyrraedd y Ffeinal:

 • Eithaf balch.
  Yn dilyn ei raglen gyntaf derbyniodd 60 neges testun yn ei longyfarch.
  Ni ddywedodd wrth neb y byddai ar y rhaglen ond mae llond bws o gefnogwyr y tro hwn!

 • Sgoriodd:

 • 22 yn y rownd gyntaf.

  Wyddech chi hyn am bwnc arbenigol Dewi?

 • Dechreuodd Rhyfel Cartref Sbaen yn 1936 wedi i'r Cenedlaetholwyr Radical, a gefnogai'r Cadfridog Franco, godi yn erbyn y weriniaeth a oedd wedi ei sefydlu yn Sbaen yn 1931.
 • Daeth y rhyfel i ben yn 1939 gyda buddugoliaeth Franco.
 • Bu'r rhyfel cartref hwn yn ymrafael byd-eang rhwng y chwith a'r dde.
 • Yr oedd yno Frigâd Ryngwladol o wledydd eraill i helpu yn y brwydro.
 • Ymladdodd 177 o Gymry - a bu farw 33 ohonynt.

  Ydych chi'n cofio hyn am Dewi?
 • Pwnc arbenigol blaenorol:

 • Clwb Pêl-droed Caerdydd.

 • Geni a magu:
  Treffynnon.
  Wedi byw mewn amryw o leoedd gan gynnwys Caerdydd, Bangor a Llundain.

 • Addysg a gyrfa:
  Ysgol Uwchradd Glan Clwyd. Wedi gweithio i fentrau iaith, gweithio mewn ffatri, rhedeg clybiau a barau. Bellach yn ddyn cloeon - locksmith. Wedi cwympo i'r gwaith ar hap a damwain, meddai.

 • Teulu: Yn ddibriod.
  Dwy chwaer.

 • Diddordebau:
  Pêl-droed - yn enwedig Caerdydd a Chymru.
  Hoff o wyddbwyll ac wedi sefydlu clwb gwyddbwyll i Gymry a dysgwyr yn ardal Treffynnon.
  Hoff o deithio -yn enwedig, Romania.

 • Meddai Betsan am yr ornest hyd yn hyn:

 • Betsan Powys "Mae'r ymateb dwi wedi ei gael gan y gwylwyr i'r gyfres hon wedi bod yn anhygoel. Mae'n gyfres sy'n dal y dychymyg ac mae Mastermind Cymru yn dilyn traddodiad sydd wedi hen ennill ei blwyf gan osod stamp a safon arbennig."

  Gan gyfeirio at y ffaith nad oes gwobr ariannol ychwanegodd:
  "Mae'n chwa o awyr iach yn fy marn i fod ennill teitl Mastermind Cymru yn ddigon o anrhydedd ynddo ei hun.

  "Mae wedi bod yn wych i allu cyfarfod cymaint o gystadleuwyr deallus a gwybodus o bob cwr o Gymru ac o wahanol alwedigaethau a chefndiroedd.

  "Rwyf wedi dysgu llawer wrth holi'r cwestiynau - ond yr unig drafferth yw fy mod yn tueddu i anghofio'r ffeithiau yn fuan wedyn. Dyna pam mai y fi yw'r un sy'n holi ac nid yr un sy'n eistedd yn y gadair ddu enwog!"
  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy