BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
BBC Cymru - Llyfr y FlwyddynBBC Cymru - Llyfr y Flwyddyn

BBC Homepage
Cymru home

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 

Holi Gwen Pritchard Jones

Sgwrs gydag awdur Dygwyl Eneidiau.

Enw:
Gwen Pritchard Jones

Beth yw eich gwaith?
Hunan gyflogedig - unrhyw beth sy'n mynd â'm bryd.

Pa waith arall ydych chi wedi bod yn ei wneud?
Faint o ofod sydd ar gael? Ysgrifenyddes, cogyddes, hyfforddwraig marchogaeth, gweini tu ôl i far, rhedeg stondin mewn marchnad, cynorthwywraig bersonol i 4ydd Arglwydd y Llynges, gweithio i'r BBC (Bangor a Chaerdydd), rheolwraig gyffredinol cwmni o siopau, golygydd gyda chwmni cyhoeddi, athrawes gynradd ayyb.

Dywedwch ychydig am eich llyfr sydd ar restr fer Llyfr y Flwyddyn - beth wnaeth ichi ei sgrifennu?
Nofel gyffrous, ramantus, hanesyddol wedi ei lleoli yn Aberdaron ar drothwy'r Rhyfel Cartref (1641). Mae'n dilyn hanes Siôn Rhisiart sydd wedi dychwelyd i'w hen gartref i geisio profi pwy lofruddiodd yr hen ficer esgeulus, Griffith Piers, 16 mlynedd ynghynt. Ond mae'n syrthio mewn cariad â Catrin Williams, dyweddi John Bodwrda ...

Dod ar draws ychydig o ffeithiau am Catrin Williams ysgogodd fy nychymyg i ysgrifennu'r nofel.

Beth, hyd yn hyn, fu uchafbwynt cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn i chi?
Cael gwybod fy mod ar y Rhestr Fer, sy'n golygu noson dda yng Nghaerdydd!

Pa lyfrau eraill ydych chi wedi eu sgrifennu?
Llyfrau plant: Robin Goch yn chwilio am Dŷ; Pori'r Pry Copyn; Achub Pori; Gelert, a chyfieithiadau eraill

A oes gennych lyfr/au eraill ar y gweill?
Oes.

O ble'r ydych chi'n dod?
Talysarn, Dyffryn Nantlle

Lle'r ydych chi'n byw yn awr?
Pant Glas

Pa un oedd eich hoff lyfr pan yn blentyn?
Llyfrau Rupert

A fyddwch yn edrych arno'n awr?
Byddaf, ac yn dal i'w prynu bob Nadolig (i'r ferch .....?????)

Pwy yw eich hoff awdur?
Ew, methu penderfynu

A oes unrhyw lyfr wedi gwneud argraff arbennig neu ddylanwadu arnoch?
Wind in the Willows

Pwy yw eich hoff fardd?
R. Williams Parry

Pa un yw eich hoff gerdd?
Llyn, gan M. McIntyre Huws

Pa un yw eich hoff linell o farddoniaeth?
Anodd iawn dweud - byddai'n haws dewis cwpled neu linellau o farddoniaeth

Pa un yw eich hoff ffilm a rhaglen deledu?
Ddim yn hoff o wylio teledu na mynd i'r sinema'n aml.

Pwy yw eich hoff gymeriad a'ch cas gymeriad mewn llenyddiaeth - a pham?
Wn i ddim - mae'n gwestiwn rhy anodd i'w ateb yn bendant.

Pa ddywediad, dihareb, adnod neu gwpled sydd agosaf at y gwir?
Heb ei fai, heb ei eni

Pa un yw eich hoff air?
'efallai'

Pa ddawn hoffech chi ei chael?
Y gallu i chwarae offeryn cerdd

Pa dri gair sy'n eich disgrifio chi orau?
Tawel, swil, meddylgar

A oes rhywbeth yr ydych yn ei ddrwglecio amdanoch eich hunan?
Oes, fy niffyg dawn i sgwrsio.

Pa berson byw neu hanesyddol ydych chi¹n ei edmygu fwyaf a pham?
Victoria Drummond, y ferch gyntaf i weithio'i ffordd drwy brentisiaeth fel peiriannydd morwrol, a dod yn Brif Beiriannydd ar longau stêm - a hynny yn y 1920au!

Pa ddigwyddiad hanesyddol fyddech chi wedi hoffi bod yn rhan ohono?
Ga' i ateb y cwestiwn yna ar ôl gorffen fy nofel nesaf?

Pa berson hanesyddol hoffech chi ei gyfarfod a beth fyddech chi yn ei ddweud neu yn ei ofyn?
Aristophanes - a gofyn iddo beth oedd ei wir gymhellion/deimladau wrth ysgrifennu Lysistrata

Pa un yw eich hoff daith a pham?
I fyny drwy Ddyffryn Nantlle a throsodd i Ryd Ddu, Llyn y Gadair a phentref Beddgelert. Dwyn i gof atgofion melys plentyndod - a'r cyfan wedi ei bortreadu mor ddelfrydol yn llyfrau Rupert!

Disgrifiwch eich hoff bryd bwyd?
Amser te gyda chrempogau a llwyth o gacennau o bob math - ond breuddwyd yw'r cyfan gyda'r holl bwyslais ar fwyta'n iach, gwylio'r pwysau ayyb!

Beth yw eich hoff weithgareddau amser hamdden?
Cerdded gyda'r cwn, canu, darllen, yfed gwin, bwyta

Pa un yw eich hoff liw?
Melyn

Pe gallech gyflwyno deddf newydd beth fyddai hi?
Deddf fyddai'n gallu cadw prisiau tai o fewn cyrraedd ein pobl ifanc

Os daw gwobr Llyfr y Flwyddyn i chi - sut byddwch chi'n gwario'r arian?
Ei fuddsoddi ar gyfer y dyfodol - a dydw i ddim yn dweud mewn beth!!About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy