BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Plant Mewn Angen

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Plant Rygarug yn perfformio yn Eisteddfod Eryri 2005 Lles lleol
Dyma rai o'r grwpiau sy'n gweithio gyda phlant yn y gogledd orllewin sydd wedi cael arian angenrheidiol i barhau â'u gwaith yn y blynyddoedd diweddar drwy apêl BBC Plant Mewn Angen yng Nghymru, diolch i'ch haelioni chi.
Cymorth i Fenywod Colwyn (£33,829)
I dalu cyflog Gweithiwr Plant a chostau teithio, hyfforddi a chwarae/gweithgareddau.

Bydd y prosiect yn galluogi'r gweithiwr i weithio gyda phlant a'u mamau yn y gymuned gan sicrhau eu bod yn canfod beth ydy anghenion y plentyn, a'u hateb, drwy waith un-i-un a thrwy chwarae a chynnal gweithgareddau grŵp eraill ar adegau penodol yn y flwyddyn. Bydd y gweithiwr hefyd yn gweithio gydag ysgolion i godi ymwybyddiaeth am drais yn y cartref a chefnogi anghenion plant.

Cymorth i Fenywod Rhyl a'r Cylch (£16,848)
Mae'r grant yma i ariannu swydd gweithiwr chwarae sesiynol gyda phlant sydd wedi gweld neu ddioddef trais yn y cartref. Mae'r gwasanaeth ar gyfer plant sy'n byw yn y lloches neu sydd wedi eu hailgartrefu yn y gymuned.

Cymorth i Fenywod De Gwynedd (£13,018)
Pwrpas y grant yma ydy i dalu am y prosiect sy'n cynnal gweithgareddau i blant yn y lloches yn ystod eu harhosiad yno a phan fyddan nhw wedi setlo yn ôl yn y gymuned ac am waith swyddog gweithgareddau rhan-amser.

Mae angen y prosiect i gefnogi plant sydd wedi cael eu heffeithio gan drais yn y cartref. Dyma'r unig sefydliad sy'n gweithio yn benodol efo materion sy'n ymwneud â thrais yn y cartref a'r lloches yma ydy'r unig un yn yr ardal: ac nid yw'n ddyletswydd statudol ar yr awdurdod lleol i gynnig y gwasanaeth yma. Maen nhw'n gweithio efo'r plant yn y lloches ac hefyd gyda chynlluniau cefnogi eraill unwaith maen nhw wedi gadael y lloches a chael cartref yn y gymuned. Maen nhw'n cefnogi'r plant i'w helpu i ailsefydlu yn y gymuned, ac yn cynnig gweithgareddau diwylliannol, ee ymweliad â fferm neu chwarel leol i helpu'r plant i ddeall eu hamgylchedd newydd yn well.

MASE - the Music & Sound Experience - (£17,157)
I dalu am Weithiwr Prosiect. Sefydlwyd MASE i wella bywydau plant drwy gynnig cyfleoedd iddyn nhw gymryd rhan mewn cerddoriaeth, sain a pherfformio yn y gymuned. Mae'n trefnu a chynnal gweithdai a digwyddiadau drwy'r sir gan sicrhau eu bod ar gael i bob plentyn neu berson ifanc. Erbyn hyn, mae MASE wedi adeiladu canolfan gerddoriaeth gymunedol ym Mae Colwyn ac mae ar fin dechrau cynllun tebyg ym Mhenmaenmawr. Mae Plant Mewn Angen hefyd wedi eu helpu i ddenu cefnogaeth a chyllid o lefydd eraill sydd wedi helpu i sicrhau'r llwyddiant yma. O ganlyniad mae mwy o bobl ifanc yn cymryd mantais o'r prosiect a chael cyfle i gymryd rhan mewn cerddoriaeth ac i berfformio.

Gwallgofiaid (o Flaenau Ffestiniog) - (£27,755)
Parhau i dalu cyflog Uwch Swyddog Gweinyddol, rhentu swyddfeydd, talu am offer a chostau'r wefan.

Mae'r Gwallgofiaid yn cynnig addysg a hyfforddiant i blant a phobl ifanc drwy weithdai roc a gweithgareddau cerddorol eraill. Mae'n rhoi cyfle i blant a phobl ifanc lleol gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n hwyl ac yn ysgogol ond sydd hefyd yn rhoi cyfle iddyn nhw sefydlu eu bandiau eu hunain ac ymarfer - gyda'r potensial i ddod yn gerddorion proffesiynol. Mae clybiau ieuenctid mwy 'traddodiadol' wedi methu â denu pobl ifanc sy'n 'anodd eu denu' i weithgareddau sy'n cael effaith bositif ar eu bywydau.

Clwb Pêl-droed Merched Bae Cinmel (£14,000)
Clwb pêl-droed i ferched yn unig sy'n gweithredu mewn ardal ddifreintiedig iawn o Fae Colwyn i roi cyfle i ferched (o 3 i 18 mlwydd oed) gymryd rhan mewn chwaraeon, ennill cymwysterau chwaraeon, a mwynhau'r manteision eraill, e.e. ffitrwydd, hunan werth ayb.

Canolfan Gefnogi ar gyfer Trais a Cham-drin Rhywiol (Gogledd Orllewin Cymru) - (£52,420)
Talu cyflog Cwnselydd Plant a chostau eraill gan gynnwys goruchwylio. Mae plant wedi gofyn am y prosiect yma drwy'r ysgolion ac mae'r angen am gwnselydd penodol i blant yn adlewyrchu'r anghenion penodol sydd gan blant sy'n gwneud y gwasanaeth yn wahanol i'r gwasanaeth sydd ei angen ar oedolion.

Prosiect Ieuenctid Llanrwst - (£34,250)
Cyflog Rheolwr Prosiect a chynorthwy-ydd yn ogystal â chostau teithio, hyfforddi a recriwtio.

Rygarug - (£7,614)
Mae'r prosiect yma yn rhoi cyfle unigryw a chynhyrfus yn y celfyddydau perfformio i blant sy'n byw mewn ardaloedd ynysig iawn ac na fyddai'n dod i gysylltiad â sgiliau a phrofiadau tebyg y tu allan i'r sector preifat.

Daw'r plant o nifer o wahanol bentrefi yn Eryri - llawer ohonynt ymysg pentrefi mwyaf difreintiedig Gwynedd. Mae ardaloedd fel Deiniolen wedi gweld dirywiad ers cau'r chwareli llechi. Oherwydd bod yr ardal yn ynysig a dim llawer o drafnidiaeth gyhoeddus ar gael, prin ydy'r cyfleoedd a'r cyfleusterau i blant y tu allan i'r ysgol. Ymysg y rhai sy'n cael budd hefyd mae plant ag anghenion addysgol ac anghenion dysgu arbennig. Mae cost y prosiect yn isel ac mae'n hawdd i blant lleol ymuno i gymryd rhan yn y celfyddydau perfformio neu ddysgu'r sgiliau cynhyrchu neu dechnegol cysylltiedig. Y nod yw bod ar gael i bob plentyn a chynnig tiwtoriaid profiadol i hyfforddi'r plant ym maes perfformio, gwneud fideo, drama, pypedau, canu mewn côr a chynhyrchu.

Cylch Meithrin Seiont a Pheblig (£413)
Grŵp chwarae cyn-ysgol Cymraeg ei iaith ydy hwn yn 'Sgubor Goch yng Nghaernarfon - cymuned arbennig o ddifreintiedig. Peblig ydy'r ward fwyaf ddifreintiedig yng Ngwynedd a'r 6ed drwy Gymru ar y raddfa difreintedd lluosog. Dyma hefyd y ward â'r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg drwy Gymru - 88%. Aiff y grant bychan hwn tuag at gael dodrefn a chornel ddarllen i'r grŵp.

Cwmni Cofis Bach (£24,294)
Datblygiad cymunedol i blant sy'n wynebu anfantais drwy gyfrwng drama a pherfformio. Cwmni o rieni a gwirfoddolwyr yw Cwmni Cofis Bach a sefydlwyd i hybu a defnyddio gweithgareddau artistig (drama a pherfformio yn bennaf) fel arf adfywio ymysg plant a phobl ifanc yn y stadau difreintiedig hyn yng Nghaernarfon. Nod y prosiect - sy'n estyniad o Eglwys Gymunedol Noddfa - ydy rhoi cyfleoedd newydd i'r plant a'r bobl ifanc yma sy'n newid eu bywydau - cyfleoedd na fydden nhw'n eu cael fel arfer.

North Wales Superkids, £4,200
Dyma gynllun bychan ond gwerthfawr iawn sy'n rhoi cyfle i blant na fyddai fel arall yn cael cyfle i weld theatr fyw a chael gwyliau teulu byr. Caiff y plant eu cyfeirio gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, oherwydd cam-drin ac esgeulustod neu oherwydd bod eu rhieni yn cam-drin sylweddau. Mae'r plant hefyd yn cael eu cyfeirio gan Homestart a lloches Cymorth i Fenywod yn ogystal â'r heddlu pan mae trais wedi digwydd yn y cartref.

Grŵp Cymuned Caernarfon, £4,485
Rhoddwyd y grant yma er mwyn cyflogi Gweithiwr Gofal Plant Anghenion Arbennig rhan-amser i weithio un-i-un yn y ganolfan gofal plant brysur sy'n gweithio'n benodol gyda dwy stad dai yng Nghaernarfon ('Sgubor Goch a Maesincla), sy'n cael eu cydnabod fel stadau lle mae anfantais economaidd difrifol ac ynysu cymdeithasol. Bydd y prosiect hwn yn cynnig cefnogaeth uniongyrchol i chwech o blant sydd â phroblemau ymddygiad, emosiynol neu gorfforol dwys. Bydd rhai ohonynt hefyd wedi profi anawsterau yn sgîl trais a cham-drin yn y teulu. Ym mhob achos, mae gofal a chefnogaeth emosiynol un-i-un yn hollbwysig.

Grwpiau lleol eraill a gafodd grantiau:
Cymorth i Fenywod Aberconwy (£10,225)
Canolfan Byw'n Iach Maesgeirchen (£23,811)
Cynllun Cyfeirio Gwynedd (£6,000)
Cymorth i Fenywod Bangor a'r Cylch (£4,000)Lleol i Mi
Gwyliau
Radio Cymru


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy