BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cerddoriaeth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
DJ Brick ar y decs Profiadau DJ Aflwyddiannus
Cymerodd DJ Tank Top o Gaernarfon ran mewn noson ar gyfer "DJs aflwyddiannus nad oes ar neb eu heisiau i gymeryd rhan yn eu gweithgareddau" yn ystod Gŵyl Llandudno. Dyma sut aeth hi ...

Cystadleuaeth ffyrnig y djs doji

Wrth gerdded i lawr y grisiau i grombil caffi Tiffany yn Llandudno gyda fy nghydymaith, DJ Cheesy Hawkes, roeddwn i'n teimlo'n nerfus iawn. Roedd hon yn noson fawr i'r ddwy ohonom - roedden ni yn mynd i fod yn djs am y tro cyntaf ynghyd â llond lle o droellwyr-tro-cyntaf eraill mewn noson i DJs aflwyddiannus.

Roedden ni yno ar wahoddiad y Rêl Institiwt oedd wedi clywed bod gennym chwaeth anarferol ac anffasiynol mewn cerddoriaeth ac mai da o beth fyddai dod â'r gerddoriaeth honno i glustiau cynulleidfa ehangach yn enw celfyddyd a gwiriondeb.

Roedden ni wrth ein boddau felly bod ein miwsig doji yn mynd i gael ei glywed a'i dderbyn mewn awyrgylch o oddefgarwch.

Yn sicr roedd na densiwn yn yr awyr y noson honno. Wedi gwers fach sydyn ar sut i ddefnyddio'r decs aeth y darpar-droellwyr i eistedd wrth y byrddau isel i gynllunio eu set - pob un yn cydio'n dynn yn ei bentwr o recordiau dethol ac yn pwyso a mesur pa mor bell y gallen nhw fynd â'u diffyg chwaeth o flaen y cyhoedd. Fe fyddai hi'n gystadleuaeth ffyrnig heno - pawb yn trïo meddwl faint o'u chwaeth eithafol ac annerbyniol i'w ddatgelu y tu hwnt i breifatrwydd eu 'stafell fyw eu hunain.

Enw DJ Gwdihŵ ddaeth allan o'r het gyntaf ac aeth ati gydag afiaith i chwarae cerddoriaeth America Ladin. Nid yn unig roedd DJ Gwdihŵ yn hyderus yn ei dewis o gerddoriaeth ac yn dawnsio i fîts Lladinaidd Mambo Italiano, roedd hi hefyd yn cyfieithu'r geiriau i La Cucuracha mewn is-lais hynod broffesiynol dros y meic wrth i'r gân chwarae. Roedd hon yn dda. Yn dda iawn.

Dechreuais amau mai camgymeriad oedd dod â fy nghasgliad o Dolly Parton, Neil Diamond a Hogia'r Wyddfa heb unrhyw syniad beth yn union i'w chwarae nac ym mha drefn, a doedd y gerddoriaeth asid jazz cŵl iawn oedd yn chwarae yn y cefndir pan ddaethon ni i mewn ddim yn help i'r achos.

Cynyddodd fy ofnau fy mod allan o fy nyfnder pan gamodd DJ Slacyr a DJ psychoalphadiscobetabioaquadoloop at y decs; un efo cymysgiadau proffesiynol a rapio cŵl a'r llall efo'i ffync chwaethus - roedd gan y ddau yma hyd yn oed fagiau pwrpasol ar gyfer dal recordiau. Doedd y peth ddim yn iawn dan yr amgylchiadau, teimlwn.

Charles Aznavour ar glawr ei recordEdrychais ar fy nghasgliad trist ar fy nglin a chredais imi weld Charles Aznavour yn wincio arna' i'n gawslyd-greulon o glawr ei record ac yn dweud, mewn acen Ffrengig, "Be oedd ar dy ben di? Byddi'n destun gwawd am flynyddoedd rŵan! Ha ha!"

Ond, adferwyd fy ffydd pan ddaeth The Yodelling Man of Derbyshire ymlaen a chwarae caneuon yodlo a miwsig Appalachiaidd. Gwellodd pethau ymhellach pan ddaeth DJ Cheesy Hawkes i'r llwyfan a chwarae detholiad o gerddoriaeth yr 80au, gyda sylw arbennig i ganeuon o'r gyfres Neighbours. Wrth i Feargal Sharkey, Steffan Dennis a Kylie a Jason ferwino fy nghlustiau, dechreuais ymlacio.

Pan ddaeth fy nhro i, doedd dim amdani ond mynd amdani - Jolene gan Dolly Parton i ddechrau, yna Dolly yn ymuno efo Kenny Rogers ar gyfer Islands in the Stream, Neil Diamond yn atseinio gyda Crackling Rosie ac yna ychydig bach o'r Fun Lovin Criminals.

Clywais ychydig bach o glapio ar ddiwedd fy set a gwelais o leia un person yn symud fel pe baen nhw'n ystyried dawnsio a sawl un yn tapio'u traed. Ro'n i'n teimlo yn hapus ac yn gyflawn.

Ar ôl fy mhum munud o enwogrwydd ymlaciais gyda gweddill y frawdoliaeth droelli. Teimlais fy mod wedi cyfarfod enaid hoff cytun yn DJ Brick a oedd yn chwarae cyfuniad o Bacharach, Harry Seacombe a phob math o wiriondeb arall. Bondiodd y ddwy ohonom dros ein halbyms Roger Whittaker, er fod DJ Slacyr yn crech-chwerthin am ein pennau ac yn ysgwyd ei ben mewn anobaith - ond doedd dim ots gen i.

Yn nes ymlaen, yn ystod fy ail slot, diddanais y dorf gydag ychydig o Demis Roussos yn canu Forever and Ever - teyrnged i wlad Groeg am ennill Ewro 2004. Ar y funud olaf penderfynais ei ddilyn efo Ffa Coffi Pawb ac Allan o'i Phen. Wrth i'r nodwydd ddisgyn i'r grŵf, gwaeddodd Dominic, y ceidwad amser, mai dim ond 30 eiliad oedd gen i ar ôl! Ond roedd hi'n rhy hwyr - roedd y gân wedi dechrau ac roedd DJ Pŵ ar ei thraed yn chwifio ei breichiau yn yr awyr dan weiddi "Iei!" i ddangos ei gwerthfawrogiad. Bu'n rhaid torri'r gân yn ei blas yn anffodus ond o leia ro'n i wedi gwneud DJ Pŵ yn hapus.

Doedd pethau ddim yn fêl i gyd yn y frawdoliaeth chwaith. Roedd gen i le i gredu bod rhai ohonom yn llai aflwyddiannus na'i gilydd. Cefais dystiolaeth o hyn pan adewais CD yn y peiriant ar ôl fy set gyntaf. Wrth fynd i'w nôl yn ystod slot DJ Amber Nectar, cefais sioc a siom fawr. Tra roedd pawb arall wedi bod yn ymbalfalu i feistroli dau ddec a dau beiriant CD, roedd DJ Amber Nectar yn sefyll wrth y ddesg gymysgu yn hamddenol braf yn lawrlwytho ei chaneuon o laptop! Pan ddywedais beth ro'n i wedi ei weld wrth DJ Brick, Cheesy Hawkes a Slacyr, roedden ni i gyd yn cytuno fod na elfen o dwyll yn hyn. Hefyd, cyfaddefodd DJ Slacyr yn nes ymlaen ei fod wedi benthyg ei fics gwych o Pep le Pew a My Way gan gyfaill sydd 'yn y busnes'.

Ond manion oedd rhain. Ar y cyfan bu'n noson gytun o ddathlu amrywiaeth: clasuron corni, canu gwlad, lownj, pap a phop, swing a sŵn amhersain ac, yn bennaf oll, y rhyddid i fynegiant heb ofni cael tomatos a wyau drwg yn glanio ar eich pen.

Yr unig broblem ydy mod i wedi dal y 'byg' rwan ac yn chwilio am fy nghynulleidfa oddefol nesaf .... dim lwc hyd yma ..

DJ Tank Top


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!
Ydych chi'n DJ aflwyddiannus? Rhannwch eich profiadau efo ni.

Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.


Radio Cymru
Digwyddiadau
Adolygiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy