BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SUL
31ain Awst 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Awyr agored

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cerdded
Map gwreiddiol o Landdeiniolen Dewch am dro
Mae Gareth Roberts yn benderfynol bod pawb am gael y cyfle i gadw'n iach a darganfod cyfrinachau hanesyddol eu bro. Er mwyn hybu hyn mae'n creu mapiau o'r ardal yn adlewyrchu ddoe a heddiw.

Dewch ar daith o luniau Gareth.

Roeddwn yn ddifrifol wael chwe blynedd yn ôl ar ôl trawiad ar y galon. Ond drwy drugaredd a sgiliau'r meddygon, mi wellais a phenderfynais weithio i fod yn heini eto. Gweithiais fel llefarydd i Sefydliad Prydeinig y Galon yng Nghymru, yn hybu pobl i fynd allan a cherdded i gadw'n iach.

Mi wnes i hefyd ddechrau trefnu teithiau cerdded elusennol yn seiliedig ar hen lwybrau'r ardal oedd heb gael eu cerdded ers canrifoedd. Gyda chymorth yr Ymddiriedolaeth Archeolegol, mi wnes i ymchwilio'r hen ffordd Rufeinig o Gaernarfon i Gaer, a phenderfynu bod y person gyntaf i'w cherdded mewn mil o flynyddoedd! .

Oherwydd y gwaith yma, mae'r cyngor wedi gofyn i mi greu mapiau cerdded hanesyddol o Wynedd, gan gychwyn gyda phlwyf Llanddeiniolen. Dwi am wneud ychwaneg - Llanberis, Llanrug a thu hwnt. Mae'r mapiau yma yn dangos hanes yr ardal o'r cyfnod cyn y Rhufeiniaid hyd at heddiw, gan ddilyn y milltiroedd o lwybrau cyhoeddus.

Carnedd Glyn Arthur a Chaer Dinorwig. Mae Llanddeiniolen yn ardal fawr, o'r Felin i Fethel a Rhiwlas ac mae'n dew o weddillion archeolegol. Mae 'na olion daeargryn enfawr 200 mil o flynyddoedd yn ôl, a hefyd gweddillion spa oedd yn enwog iawn yn yr oes Fictoraidd, ond sydd rŵan yn gasgliad o gerrig yn y goedwig.

Fel ffotograffydd, dwi'n gweithio i ddangos y llefydd yma heddiw ac fel yr oeddent yn wreiddiol. Dwi wedi ail-greu llun o dirwedd Llanddeiniolen Oes yr Ia ac Oes y Rhufeiniaid a dangos sut oedd cromlechi yn edrych.

Ddaru ni gynnig y map o Landdeiniolen i bob tŷ yn yr ardal ac mi ges i sioc pan glywais gan rywun ym Mhenisa'rwaun bod plant lleol wedi penderfynu mynd am dro i chwilio am yr hanesion ar y map. Nid oeddwn yn disgwyl hynny o gwbwl. Mae eraill wedi dweud nad oeddent erioed yn gwybod bod yna gaer yn y cae drws nesa, er enghraifft, a'u bod rŵan am fynd allan i ddarganfod eu hanes lleol.

Mae'n wych i helpu pobl leol darganfod eu cynefin am y tro cyntaf.

Yn y pendraw, y gobaith yw cynnig yr holl fapiau yma mewn un lle - ein canolfan gerdded yma yn Llanberis. Mae yna lwyth o lwybrau cerdded ffantastig yn yr ardal, ond mae'n anodd iawn ddod o hyd i'r wybodaeth amdanynt i gyd ar unwaith er mwyn cynllunio taith.

Rydym hefyd am drefnu teithiau cerdded gydag arweinydd, yn cychwyn o'r ganolfan gerdded a llefydd eraill yn yr ardal. Byddem yn dewis thema; y Rhufeiniaid neu oes y Chwildro Diwydiannol. Y gobaith hefyd yw cyd-weithio gyda byrddau iechyd lleol iddynt gyfeirio pobl tuag atom er mwyn iddynt wella eu hiechyd ar ôl bod yn sâl neu mewn damwain. Nid oes rhaid cerdded ym mhell; rydym am drefnu taith yn dangos hanes Bangor, a jest cerdded rhyw ganllath ym mhob cyfeiriad.

Mae hefyd croeso i chi ddod draw i'r ganolfan gerdded yn y Fferm Fêl ar Stryd Fawr Llanberis am ragor o fapiau o deithiau cerdded o amgylch y pentref yma neu i ddarganfod pryd fyddem yn cynnal ein taith nesaf.

Dewch ar daith o luniau Gareth.Lleol i Mi
Radio Cymru
Adolygiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy