BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pentan
Wil Bach yn adrodd Y Gath yng Nghanada Côr Meibion Maelgwn yng Nghanada
Mehefin 2005
"Mae'n werth troi'n alltud ambell dro ..."
Eleni cafodd y côr wahoddiad gan Gymdeithas Gymanfa Ganu Ontario i fod yn westeion yn eu cymanfa.
Roedd yn cael ei chynnal yn Stratford, ychydig filltiroedd o Toronto. Dyma ail ymweliad y côr â Chanada - y tro diwethaf yng ngorllewin y wlad yn 1997.

Roedd yn rhaid teithio'n gyntaf i faes awyr Heathrow cyn hedfan am saith awr i Toronto, pedwar deg o aelodau'r côr a chwedeg o gefnogwyr - pawb mewn hwyliau da a gweddill y teithwyr yn gwirioni efo'r canu Cymraeg yn ystod y daith. Aeth un o'r stiwardiaid cyn belled a dweud mai hon oedd y daith mwyaf pleserus y bu'n gweinyddu arni mewn tri deg pedwar o flynyddoedd.

Cynhaliwyd Noson Lawen wedi ei threfnu gan Gymdeithas Ontario a chyflwynwyd nifer o eitemau gan y ddwy wlad - cyfle i ymlacio a chyfarfod â pherthnasau a ffrindiau, rhai heb weld ei gilydd ers dros bum mlynedd ar hugain. Ar y dydd Sadwrn cafodd pawb y diwrnod yn rhydd cyn y perfformiad swyddogol cyntaf yn Eglwys Unedig Parkview gyda'r nos. Roedd yr eglwys yn orlawn a'r gymeradwyaeth ar y diwedd yn deilwng iawn. Daeth y noson i ben yn y gwesty - pawb yn cymdeithasu a mwynhau amrywiaeth o eitemau gan hogiau'r côr a thrigolion Canada. Roedd yna ddigon o egni a brwdfrydedd i gario ymlaen tan oriau mân y bore.

Ar fore a phrynhawn y Sul cynhaliwyd Cymanfa Ganu yn yr eglwys - eto'n orlawn - o dan arweiniad Trystan Lewis, arweinydd y côr gyda Rhys Roberts yn organydd. Cyflwynwyd eitemau gan aelodau eraill o'r côr gan gynnwys Tom Davies, Bryn Williams, Hywel Williams, Edgar Jones, Eric Roberts a Stan Roberts.

Ymlaen wedyn i Toronto a chael cyfle i ymlacio a mwynhau golygfeydd y ddinas. Roedd y cyngerdd olaf yn Canada'n cael ei gynnal yn Eglwys Dewi Sant sydd o dan ofal y Parchedig Deian Evans. Symudodd Deian a'i wraig Annette, o Griccieth lai na blwyddyn yn ôl; roedd Deian yn athro yn Ysgol Eifion Wyn ac Annette yn ymgynghorydd gyda Cwmni Cynnal. Cafodd aelodau'r côr a'u cefnogwyr groeso cynnes eto a phawb ar eu traed ar y diwedd i ddangos eu cymeradwyaeth a'u gwerthfawrogiad. Roedd y gryno ddisg newydd yn gwerthu fel slecs!

Fore Mawrth roedd yn rhaid ffarwelio â chyfeillion a thylwyth yn Toronto cyn symud ymlaen i Efrog Newydd - cael cyfle ar y ffordd i weld Rhaeadr Niagra.

Roedd yn brofiad cael aros mewn gwesty moethus ar bwys Times Square a Broadway - digon o amser hefyd i grwydro o gwmpas a mwynhau'r atyniadau rhyfeddol. Perfformiwyd mewn un cyngerdd yn Efrog Newydd o dan arweiniad Trystan Lewis gyda Siân Louise Bratch yn cyfeilio - mewn Eglwys Episcopal y tro yma.

Erbyn cychwyn adref roedd pawb yn hynod o flinedig ond wedi mwynhau'r profiadau amrywiol ac yn ddiolchgar iawn i Lloyd a Laura Williams am eu trefniadau trylwyr o'r dechrau i'r diwedd.

Wedi'r ymweliad, daeth y llythyr yma i law:

Whitby
Ontario

10 Mai 2005

Annwyl Olygydd,

Rwyf wedi treulio penwythnos penigamp yng nghwmni Côr Meibion y Maelgwn yn y Gymanfa Ganu yn Stratford, Ontario. Roedd yn dda clywed y Gymraeg ym mhob cornel o'r gwesty a gwrando ar leisiau'r cantorion yn dod a'r hen iaith i'm clustiau unwaith eto.

Roeddwn yn mwynhau gwrando ar unawdau Trystan, Edgar, Wil ac eraill a chlywed Wil yn sôn am y Gerlan, Bethesda, lle mae'r cartref a adewais bron i hanner canrif yn ôl. Cwrddais hefyd â hen wreigan oedd dros ei phedwar ugain oed oedd wedi teithio ar y trên o Chicago i "glywed yr hogiau."

Bum yn sgwrsio gyda Trystan a Rhys, cyn-ddisgyblion o Ysgol y Creuddyn, am fy mrawd yng nghyfraith, Dewi Wyn Williams, oedd ddirprwy bennaeth pan oeddynt yno. Roeddynt yn ei "adnabod yn dda" medda nhw!!

Roedd y cyngerdd yn yr eglwys ar y nos Sadwrn o dan arweiniadTrystan yn fendigedig a'r hwyl a'r canu'n y gwesty wedyn yn werth chweil. Yn ystod y gymanfa fore Sul fe wnaeth i mi feddwl am yr emyn "Bydd canu yn y nefoedd pan ddelo'r plant ynghyd".

Mae Trystan yn ŵr odiaethol ddawnus, naturiol ac annwyl ei ffordd. Roedd yn fraint cael ei gyfarfod.

Hoffwn drwy gyfrwng Y Pentan ddiolch am y mwynhad a gefais pan ddaeth Trystan a'r côr a blas o Gymru fach i Stratford, Ontario.

Yn gywir
Gwenhefin Evans


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy