BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

IAU
21ain Awst 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pentan
Ysgol y Creuddyn yn perfformio 'Y Botel Anghofio' Hwyl yr Ŵyl
Ebrill 2009
Nos Lun, Mawrth 16eg cynhaliwyd y seithfed ŵyl ar hugain yn neuadd ddinesig Conwy.

Ein tuedd fel pobl ganol oed a hyn yw edrych yn ôl a chofio'r 'dyddia da' pan oedd y neuadd yn orlawn am dair a phedair noson.

Gŵyl un noson gyda chynulleidfa a rhyw 70 o bobl oedd hi eleni.

Nid oedd hi'n ŵyl gystadleuol fel yn y gorffennol 'chwaith.

'Roedd tri chwmni yn perfformio, dau gwmni o Ysgol y Creuddyn ac un Cwmni o Theatr Fach, Llangefni.

Dyna i ni lond llwyfan o bobl ifanc. Wrth edrych ar y rhaglen gwelwn bod 33 o bobl ifanc yn perfformio, cyfarwyddo neu yn rheoli llwyfan.

Felly dyna anghofio am y gorffennol ac edrych ymlaen yn obeithiol i'r dyfodol efo'r ieuenctid.

Y Cwmni cyntaf i berfformio oedd Cwmni Creuddyn gyda'r ddrama 'Y Botel Anghofio' a ysgrifennwyd gan y cast eu hunain.

'Roedd hon yn ddrama bwerus yn trafod alcoholiaeth, a'r effaith a gafodd alcoholiaeth ar deulu ifanc.

'Roedd amryw o bynciau yn cael eu dadlennu yma arwahan i effaith y ddiod. Gwelwn y plant yn dioddef oherwydd cyflwr y tad, gwelwn yr effaith o yfed a gyrru ac o blant yn cael eu bwlio yn yr ysgol.

Ar y cyfan cafwyd actio da a theimlais ar adegau bod yr actio dwys yn deimladwy iawn.

Cysylltwyd y cyfan gyda cherddoriaeth addas. 'Roedd pob un yn portreadu ei gymeriad yn dda ond cafodd un sef Llio Wyn Morris y ferch hynaf, hwyl arbennig ar ei phortreadu.

Ar ôl y ddrama gyntaf cafwyd anerchiad y Llywydd sef Arwel Roberts, Prifathro Ysgol Nant y Coed. Cyfrannodd Arwel i fyd y ddrama yn y cylch gydag oedolion ac ieuenctid y Dyffryn.

Rhoddodd fraslun o'i hanes yn y dechrau efo'r ddrama yn Llandudno o dan arweiniad D R Jones, yna ei brofiadau efo Cwmni Drama Glan Conwy cyn iddo yntau gynhyrchu dramâu ei hun.

Neges Arwel i'r gynulleidfa oedd - daliwch i gefnogi'r Ŵyl Ddrama er mwyn ieuenctid y dyfodol ac yr oedd yn obeithiol iawn o'r dyfodol o edrych ar raglen y noson.

Cwmni dieithr i Gonwy oedd yr ail gwmni sef Cwmni Cysgodion Theatr Fach, Llangefni yn perfformio 'Arkies' gan Caryl Lewis.

Aethpwyd a ni yn syth i fyd y gangiau yn y ddrama hon. Drama addas i griw ifanc y cynnwys dau ar hugain o gymeriadau.

Cafwyd portreadau o gangiau, arweinwyr y gang a'r fraint o gael eich derbyn i fod yn aelod ac arweinydd a'r dinistr a'r boen a all ddeillio o gwmni felly.

'Roedd cyd-actio da iawn yma eto ac yr oedd y grwpio'n dda, nid oedd hyn yn hawdd gyda chriw mor fawr ar y llwyfan.

'Roedd y fam yn gymeriad cryf ac arweinwyr y gang, Llwyddodd y ddrama i bortreadu bywyd y gang i'r dim.

Yn ystod yr ail egwyl cafwyd paned wedi ei pharatoi gan aelodau o Ferched y Wawr, Henryd. "Diolch am baned dda" oedd geiriau Hefin yr Arweinydd.

Daeth pawb yn ôl yn eiddgar i weld yr ail gwmni o Ysgol y Creuddyn yn perfformio 'Babi' a ysgrifennwyd gan y cwmni.

I mi yn y ddrama hon y cafwyd uchafbwynt yr actio. 'Roedd y ddrama yn delio a'r pwysau a roir ar fywyd pobl ifanc yn rhywiol ac yn emosiynol.

'Roedd cyd-chwarae yn arbennig o dda rhwng y dair actores a'r ddrama yn redeg yn llyfn o'r dechrau i'r diwedd.

Cafwyd y doniol a'r difrif yn hollol naturiol. Llongyfarchiadau iddynt ar eu sgript ac am ddelio a phwnc anodd mor ddeheuig.

Hefin Jones oedd yn arwain y noson. 'Roedd yntau yn gresynu na chafwyd mwy nag un noson o berfformio ond roedd yn diolch yn fawr i'r cwmnïau ifanc am eu gwaith ardderchog.

Diolchodd hefyd i'r pwyllgor a hogiau'r llwyfan am eu gwaith a diolchwyd yn arbennig i Iorwerth Roberts, Ysgrifennydd y Pwyllgor Drama am drefnu popeth.

Aeth pawb adref yn llawn gobaith gan fod dyfodol y ddrama yn nwylo'r pobl ifanc.

Hoffwn wneud apêl at y dyfodol. Beth am gefnogi'r ieuenctid trwy ddod i'w gweld a chefnogi'r Pentan hefyd gan mai'r Ŵyl yw yr unig weithgaredd cyhoeddus a gynhelir yn ystod y flwyddyn tuag at gynnal Y Pentan.

Laura Jones.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy