BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Menai
Des-res i lyffantod? O ben tŵr Marcwis
Hydref 2009
Y dyddiau hyn ma' pawb mor brysur, brysur, brysur yn rhuthro a rasio i wneud pob dim mewn dybl cwic taim, neu'n gynt.

Mae'n hawdd iawn gwneud petha' twpach na thwp tra'n reslo 'fo'r prysurdeb hwnnw.

Tydwi ddim yn dyheu am fedal aur yn y Stiwpid Limpics, ond dwi'n reit siŵr 'swn i'n gallu cyrraedd y semi ffainals reit hawdd yn sgil am bell ddigwyddiad diweddar.

Y diwrnod o'r blaen, a finna' yng nghanol fy nhrobwll anhrefnus cymysglyd boreol arferol oedd hi'n amser rhuthro am y car i fynd i rwla i neud rwbath (tydwi'm yn cofio nac isio'ch diflasu 'fo'r manylion). I arbed cwpl o dripiau nol a blaen penderfynais gludo llwyth dyn diog at y cerbyd.

Dyna lle'r oeddwn yn orlwythog, fel sherpa yn anelu am Camp 1 'rôl gadal Base Camp.

Ymlwybrais yn ara' gam wrth gam gan ofalu peidio gollwng dim o'r cargo.

A finna'n prysur agosau at y car a'r cyfle i orffwys fy mreichiau blinedig... drinnnng! drinnnnnng! Ffon y tŷ!

Go drapia! be 'na i? 'Sa'n gallu bod yn bwysig... Primiym Bonds IIwyddiannus? Ennill gwyliau rwla ecsotic? neu rhywun yn gwneud arolwg am arolygon ffon?

Troi ar fy sowdl a hercian nol, gan drio brysio hynny gallwn gan ystyried fy maich afresymol. Wrth nesau at y drws ac ymbalfalu am y goriad 'swn i'n teuru bod y ffon yn gwaeddi 'Tu '!aen brysia! Tu' '!aen brysia!' arnai fel ryw anogaeth i'w ateb mewn pryd.

Bron yna. Hyrdlo dros deganau gwasgaredig ac angof ers amser brecwast y Cocoswyr Jiwniyr, a rhywsut agor y drws i'r gegin 'fo penelin a'r ffon yn dal i sgrechian arnai 'Tu '!aen atab!

Gyda llwyddiant o fewn gafael byrstiwyd fy malŵn o foddhad yn syth pan sylweddolais mai fi oedd yn ffonio.

Rwla'n y 'cargo' (dal yn gyfa') 'oedd fy mobail di penderfyny chwara tric arnai a fy ngorfodi i ail greu ryw Its a Knockout teip giamocs ben bora. Aaaaaaaa! IDIOT!

Ryw dridiau'n ddiweddarach, penderfynais fanteisio ar y tywydd braf a rhoi sylw go hegar j'r rar' 'cw, am y tro ola' (gobeithio) cyn dyfodiad oerni a gwlypter y gaeaf i'n lIethu, a lIesteirio unryw awydd i fentro allan - '...dail!?..neith y pryfaid genwair sortie nhw...'.

Hefyd, o'n i am gyflawni fy nyletswydd cymunedol a lIenwi'r bin gwyrdd 'fo cynnwys diangen yr ardd - brigau, dail, baw cath drws nesa a hen deiars (na cha'i losgi bellach).

Tydi'r bins ddim hannar digon mawr, 'sa sgips gwyrdd yn fwy defnyddiol 'cw.

Ond yn ffodus tydi'r cymdogion heb roi copsan i mi hyd yn hyn yn sleifio min nos i gymryd mantais o'u bins hwythau.

Y cam cynta rhaid cwbwlhau ydi Defod Y Wellingtons, sef gwneud yn siwr nad oes 'na'm byd wedi ymgartrefu ynddynt tra'r oeddent wedi eu hesgeuluso ers wsnosa tu allan i drws cefn.

Rhaid sicrhau'n bennaf nad oes math arbennig o bry cop yn lIechu yno, y Bootspider (Goglaisa oooithcoesa neith gosi'ch traed yn ddidrugaredd nes ildiwch a gwaeddi 'Sybmit' digon uchel iddo yntau a'ch cymdogion conffiwsd glwad, byddwch yn wyliadwrus!

Hefyd rhaid ogleuo'r bwts i jecio na tydi cathod y fro ddim wedi eu camgymryd am gyfeustera' cyhoeddus.

'Na chi ogla anodd ei anghofio.

Chydig flynyddoedd nol ges i ryning battl 'fo cath goch drws nesa am sbel.

Oedd o'n meddwl y cai bîpî be y mynno yn rar cw, (yn enwedig ar unryw esgid neu welingtons y bues digon twp i'w gadael allan) o'n i'n anghytuno.

Setlwyd y mater drwy ddirgel ffyrdd - gwn dŵr, sudd lemon a tueddiad cathod i gerdded ar hyd waliau 'fo'i cynffonau yn yr awyr. Miaaaaaaaaaw!

Yn ôl at y twpdra... penderfynais glirio cornel digon disylw o'r rhedyn oedd yn dechrau domineiddio.

Byddai gwisgo menyg wedi bod yn fantais, a wedi f'arbed rhag torri fy llaw cyn waethed. Aaaaaaw!

Rhyw dorriad sych, pêpyr-cyt teip o anaf a'r sdwff coch yn tasgu.

Felly taim-awt o'r lol garddio tra'r es i ymofyn plastar.

Cofiais gadw fy mraich fyny wrth i heglu hi am bocs ffyrst ed (wedi dysgu rwbath yn y tair wsnos fues i'n boisgowt ma raid), yn edrych fel plentyn isio caniatad i fynd i'r lle chwech 'rol rhoi ei fys yn y miniwr pensals.

Cyrraedd diogelwch cysurol y gegin, ymhell o beryglon y jwngl 'na tu allan ac er bod un fraich 'fo ryw osgo 'Heil Hitler' braidd, llwyddo i agor y bocs

. Ond yn fy nryswch byr-wyntog rois i Bonjela yn lle Savlon ar y briw amrwd. Aaaaaaa, Twpsyn.

Yn arwrol bron a phaced cyfa bron o Elastopla yn addurno fy lIaw dychwelais i drio gorffen be' ddechreuais.

Wedi cwpl o oriau'n chwysu a thuchan tra'n sdrumio a (er gwaetha'r anaf), roedd rhaid mynd i 'rafael a'r toman o gytings gwrychoedd fu'n syllu arna i yn haerllug drwy'r haf fel pebai'n fy herio - 'We!? pryd ti'n mynd i fy symud? Sbia bIer dwi!'.

Bu'n aisôr garddol ers y ffyrst cyt rois i'r triffid o wrych 'cw tua Pasg.

Felly roedd bellach yn gosach at John Innes na thôpiari.

Dwn i'm beth oedd fy mwriad, ei symud i rwla o'r golwg debyg.

Prin mod i 'di trosglwyddo dwy forchiad i'r Iwmp o rwd arferai fod yn ferfa pan sylwais ar symudiad ynghanol y doman.

Hmmm? ...oedais, cyn estyn lawr a chodi lIond lIaw o'r hen frigau pydredig...rargian!

Dwi'n siŵr mod i wedi neidio fyny ac yn ôl troedfedd a hanner go dda.

Beth oedd yno'n syllu arnai'n hamddenol o'i guddfan tywyll, tamp a budr?... y llyffant du/broga boliog a mwya' bodlon yr olwg weles i erioed.

Moment o rôl-rifyrsal oedd o, fi nath y neidio.

O'n i wedi styrbio ei Nirfana personal lle roedd gwlithod, pryfaid genwair a phryfetach o bob lIiw a llun i gyd o fewn gafael iddo - fatha 'sa Pavarotti 'di byw mewn siop crîm cêcs.

Edrychai'n hynod hapus, fel mochyn mewn... ymmm, mwd.

Fi darfodd ar ei diriogaeth felly gadewais lonydd iddo.

Ond wrth i mi ei ail orchuddio â'r brigau 'swn i'n teuru'i fod wedi edrych arna' a fy llaw clwyfedig a golwg dirmygus ond eto tosturiol ar ei wep amffibiaidd ac yngan dan ei wynt '...Twpsyn'.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy