BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llanw Llyn
Jo Porter Pobl Enlli
Ionawr 2010
Ym 1984 gwirfoddolodd Jo Porter, a oedd yn 14 oed, i weithio yn y Wylfa Adar yng Nghristin ar Enlli.

Erbyn hyn mae hi a'i theulu wedi bod yn byw yn Nhŷ Pellaf ar yr ynys ers dwy flynedd i fis Hydref.

Mae Jo'n wraig brysur iawn. Mae'n rhoi gwersi ysgol i'w phlant, Rachel a Ben, ac yn y pnawniau fel arfer mae'n gwneud gwaith i'r Cyngor Cefn Gwlad yn rhinwedd ei swydd fel ecolegydd.

Fel rhan o'r gwaith y mae'n ei wneud i'r RSPB mae hi'n monitro ac yn rheoli trwy gadw llygad ar dir pori: mae hyn yn golygu edrych ar y llysdyfiant dros yr ynys i gyd.

Mae ganddi ardd lysiau ac mae'n anelu at fod yn hunangynhaliol.

Ond fe fyddan nhw hefyd yn prynu digon o nwyddau i bara am rai misoedd dair gwaith y flwyddyn.

Maen nhw'n lwcus iawn fod y cyfanwerthwyr yn fodlon danfon y nwyddau i Cwrt, a bod Gareth a Meriel Roberts yn hapus i'w derbyn a'u cadw yno nes bydd cyfle i'w cael i'r ynys.

Mae Jo'n ddiolchgar hefyd i Ernest Evans am ddod â'r post drosodd. Bydd pawb yn edrych ymlaen at agor eu llythyrau a chael y newyddion diweddaraf.

Yn ystod nosweithiau'r gaeaf mae Jo'n cadw'n brysur yn gwneud basgedi ac eitemau o ffelt ar gyfer eu gwerthu yn y siop yn ystod tymor yr ymwelwyr.

Mae'r holl eitemau cartref sydd yno yn werth eu gweld.

Fel arfer bydd yn brysur iawn yn yr haf pan fo tymor yr ymwelwyr yn ei anterth, yn enwedig rhwng 11.00 y bore ac 1.00 y pnawn yn gwneud paneidiau o de i'r ymwelwyr dyddiol ar ôl iddynt gyrraedd (os ydy'r tywydd yn caniatáu!).

Pan oeddynt yn byw yng Nghonwy roedd yno goedwig, tir i'w drin a chae ar gyfer bywyd gwyllt, felly roedd yn braf i Jo gael gweithio gyda'r tir unwaith eto.

Gwaith pwysig arall yn ei bywyd oedd y gwaith cymodi a hwnw trwy Gymru, a'i gwaith gydag eglwysi lleol ym Mae Colwyn.

Bob bore Mercher byddai'n cymryd rhan yng ngwasanaethau'r babanod yn Ysgol Porth y Felin, Conwy.

Ond rwan ei bod yn byw ar Enlli, bydd Jo yn cerdded i fyny'r mynydd bob diwrnod ac felly mae hi'n cadw'n heini iawn - ac yn cael ymlacio yr un pryd.

0 fis Mawrth ymlaen bydd yn mynd i nofio'n ddyddiol hefyd - er bod dŵr y mor mor oer oddi amgylch yr ynys!

Dewr iawn fuaswn i'n ei ddweud! Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.

Ann Vaughan


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy