BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llafar Bro
Y cynlluniau arfaethedig ar gyfer Neuadd y Farchnad Prosiect Neuadd y Farchnad
Hydref 2005
Roedd criw Menter y Moelwyn yn brysur dros y haf, yn manteisio ar ymweliad yr Eisteddfod â Gwynedd.
Roedden nhw yno yn ceisio denu cefnogaeth ar gyfer y prosiect i ddatblygu canolfan i bobl y Blaenau yn Neuadd y Farchnad.

Trefnwyd cyfarfod ar faes y Steddfod ar yr ail o Awst i geisio denu cefnogaeth oddiwrth gwahanol gyrff allai helpu i ariannu'r fenter, gyda siaradwyr gwadd Yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas, Dr John Elfed Jones, Gai Toms ac Arwel Jones. Er mwyn rhoi blas o'r cyfarfod, i'r rhai nad oedd yn medru eu fynychu, dyma sylwadau Eifion Williams, Cadeirydd Menter y Moelwyn:

"Rhag ofn bod rhywun yma sydd ddim yn gyfarwydd a 'Stiniog, tref o bobl annwyl a chyfeillgar dros ben yw'r Blaenau, tref ddiwydiannol a sefydlwyd ar y diwydiant llechi ac sydd wedi dioddef o ddiweithdra er bu i'r diwydiant hwnnw leihau. Ynddi y mae un o'r wardiau mwyaf difreintiedig yng Nghymru sydd yn cael ei thargedu dan gynllun Cymunedau'n Gyntaf y Cynulliad.

Ein bwriad ni fel aelodau Menter y Moelwyn yw trawsnewid hen adeilad 'Yr Hall' neu Neuadd y Farchnad i fod yn ganolfan rhagoriaeth i'r ardal. Prif bwrpas y Fenter yw codi hunan hyder a hunan barch ein pobl trwy roi profiadau a sgiliau newydd iddynt. Bydd cerdd, drama a dawns yn ogystal a'r celfyddydau yn chwarae rhan sylfaenol yn hyn i gyd.

Yn y SteddfodYn gynnar iawn yn ein hanes bu inni sylweddoli na fedrwn ni wneud y freuddwyd ddod yn fyw heb gael arbenigedd o'r tu allan ac rydym heddiw wedi cael partneriaid cryfion sydd yn fodlon ein galluogi i gyrraedd ein nod.

Cawsom gefnogaeth ariannol hael o wahanol gronfeydd yn ogystal â chefnogaeth ein cyngor tref a Chyngor Gwynedd sydd wedi ein galluogi i astudiaethau ac ymgynghoriadau o fewn ein cymuned cyn symud ymlaen i gyflogi penseiri i weithio ar y cynllun sydd o'ch blaenau chi heddiw.

Ar y llawr mae arddangosfa lle bydd David Nash, cerflunydd byd-enwog o'r Blaenau ac eraill yn dangos eu gwaith. Bydd yna Gaban pobl ifainc, stiwdio recordio ac ystafell perfformio gydag ystafell gyfrifiadurol yn ymwneud â cherdd yn ogystal ac ystafelloedd dysgu eraill.

I fyny yn y llawr cyntaf bydd lle bwyta braf a chegin fawr fydd yn addas i ddysgu yn ogystal â pharatoi bwyd i'w werthu. Mae yna awditoriwm lle gall o gwmpas 350 o bobl eistedd i wylio a gwrando perfformiad ar y llwyfan, neu a all fod yn Bictiwrs ar gyfer tua chant a hanner neu'n llawr ddawnsio ar gyfer dros 600 o bobl ifanc - lle amlddefnydd.

Ar y trydydd llawr bydd swyddfeydd fydd yn dod ag arian i mewn ar gyfer cynnal yr adeilad a fydd yn helpu i wneud y cynllun yn hunangynhaliol yn fuan.

Rydym yma ar faes yr Eisteddfod i lansio ymgyrch codi arian unigolion a chwmnïau lleol, arian pwysig iawn yn dangos bod y gymuned yn cefnogi'r Fenter yma. Nid ydym yn gofyn am arian heddiw, dim ond addewidion am arian yn y dyfodol os byddwn ni'n llwyddiannus yn gyrru'r cynllun yma yn ei flaen yn effeithiol.

Ar yr un gwynt rydym yn gofyn i Gyngor Gwynedd roi'r cynllun yma ar ben rhestr ei blaenoriaethau ac i'r Cynulliad geisio cae1 hyd i'r arian o rywle i wneud i hyn i gyd ddigwydd. A bod yn reit onest rydych chi i gyd yma heddiw oherwydd bod gennych chi i gyd mewn gwahanol ffyrdd gyfraniad i wneud ein breuddwyd ni ddod yn fyw.

Erbyn hyn mae Menter y Moelwyn wedi lansio apêl i gasglu, nid arian, ond addewidion i gefnogi'r prosiect os yn bydd yn mynd yn ei flaen. Mae'r grŵp yn gobeithio y bydd unigolion y barod i fod yn fwy hael eu cefnogaeth, gan wybod na fydd rhaid iddyn nhw dalu ceiniog, ond os bydd Neuadd y Farchnad yn cael ei drosi'n ganolfan i bobl y Blaenau. Cadwch lygad allan ar gyfer criw Menter y Moelwyn yn ystod noson goleuo 'Stiniog, neu, os ydych chi eisiau ffurflen addo cyn hynny, ffoniwch y grŵp ar 01766 830328.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy