BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Eco'r Wyddfa
Dadorchuddio cofeb i Huw Lloyd Edwards Cydnabod y dramodydd Huw Lloyd Edwards
Medi 2007
Teulu, cyfoedion, cydweithwyr, cyn-ddisgyblion a ffrindiau yn dod ynghyd i dalu teyrnged i Huw Lloyd Edwards
Am 11.00 fore Sadwrn, 25 Awst, daeth cynulleidfa deilwng o deulu, cyfoedion, cydweithwyr, cyn-ddisgyblion a ffrindiau lu i'r neuadd gymuned i dalu eu teyrngedau i Huw Lloyd Edwards, athro a dramodydd, a anwyd yn Siop Gron yn 1916.

Estynnwyd croeso cynnes i bawb gan y cynghorydd Huw Price Hughes, cadeirydd y cyngor cymuned, a llywiwyd y cyfarfod gan Phyllis Elis.

Bu'r Parchedig Tegid Roberts, J.O. Roberts, William Lewis, Rol Williams. Idris Thomas a Beti Williams yn adrodd eu hatgofion melys a doniol amdano a chafwyd teyrnged ysgrifenedig gan Richard Morris Jones, cyn-ddisgybl iddo.

Profiad hyfryd i Ann ac Eleri a'r teulu oll oedd clywed y teyrngedau aruchel hyn am eu tad a'u taid - pob un yn sôn am ei ddireidi a'i ddylanwad fel athro Saesneg yn Ysgol Uwchradd Pen-y-groes, ac wedyn fel darlithydd dylanwadol yn y Coleg Normal.

Yn y llyfr Tri Dramaydd Cyfoes (sef Saunders Lewis, John Gwilym Jones a Huw Lloyd Edwards dyma ddywed yr awdur J.Ellis Williams,

Huw LLoyd Edwards 'Roedd gan Huw Lloyd Edwards y ddawn gynhenid i greu difyrrwch, a adlonai gynulleidfa, ac fe sylweddolodd y gellid defnyddio'r ddawn hon, nid yn unig i gyffroi cynulleidfa i chwerthin, ond hefyd i'w chyffroi i feddwl drosti ei hun.'

A dyna a wnaeth yn ei gomediau ysgafn a'i ddramau radio a llwyfan.

Wedi'r teyrngedau fe ddadorchuddiwyd cofeb o waith Gwilym Williams, Crefft Elidir, ar wal Siop Gron gan Ann ac Eleri, ei ddwy ferch.

Paratowyd lluniaeth ysgafn i bawb a ddymunai ddod yn ôl i'r Neuadd i gael sgwrs a hel atgofion.

Gwireddwyd breuddwyd y Sadwrn hwn a diolchir i aelodau'r cyngor cymuned a fu'n ddiwyd yn cysylltu, hysbysebu a gwneud paratoadau trylwyr i sicrhau cydnabyddiaeth haeddiannol ein pentref, cymuned a'n gwlad i un o'r 'Tri Dramaydd Cyfoes'.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy