BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Eco'r Wyddfa
Sam Worthington fel Perseus yn y ffilm Nawdd gan Titan
Chwefror 2010
Yn rhifyn Nadolig yr "Eco" roedd llun o gamelod yn Ninorwig, ond dim sôn am wyr doeth.

Bellach gallwn ddatgelu fod y gwyr doeth wrthi'n brysur ar y pryd yn didoli ceisiadau am nawdd gan wahanol gynghorau cymuned ardaloedd chwareli llechi Gwynedd.

Roedd hyn yn sgil y wybodaeth a roes yr "Eco" ar ddalen flaen rhifyn Tachwedd y llynedd, yn datgelu fod tua £50,000 o arian i'w glustnodi gan First Hydro ar gyfer gwahanol brosiectau.

Addewid oedd hwn, wrth gwrs, i rannu'r arian a ddaeth o ddefnyddio tir First Hydro, sef hen chwarel Dinorwig, gogyfer a ffilmio "Clash of the Titans".

Ffilm yw hon yn ail-greu hanes Perseus yn ceisio achub Andromeda, a threuliodd dros ddau gant o bobl ddeg diwrnod yn ffilmio yn yr hen chwarel.

Rhoddwyd hwb i economi'r ardal gan y mewnlif hwn o arian, a bellach, elwodd gwahanol fudiadau o fewn ardaloedd ein cynghorau lleol ar haelioni First Hydro yn dosbarthu'r £50,000 a addawyd.

O fewn bro'r "Eco", mae Cyngor Cymuned Llanberis wedi elwa, gan dderbyn swm sylweddol tuag at wella cae chwarae Fron Deg.

Mae Cyngor Cymuned Llanrug hefyd wedi elwa'n sylweddol, gan dderbyn arian tuag at wella cae chwarae Pwll Moelyn, fydd yn cynnwys mewn-lenwi, offer newydd ac ail-osod llwybrau.

Yn ogystal, derbyniwyd arian tuag at gyhoeddi pamffled ar lwybrau cyhoeddus y plwyf (tebyg i'r un a gynhyrchwyd eisoes gan Landdeiniolen).

Mae Band Arian Llanrug hefyd wedi derbyn nawdd i brynu offer ar gyfer eu canolfan newydd.

Yn ôl a ddeallwn, mae'r arian a dderbyniodd y prosiectau hyn yn golygu dros £20,000.

Llongyfarchwn ein cynghorwyr cymuned (sy'n rhoi eu hamser yn hollol wirfoddol) ar lunio ceisiadau oedd yn amlwg wedi perswadio'r "gwyr doeth" i gyfrannu'n hael tuag at y prosiectau lleol.

Er fod deugain mlynedd wedi mynd heibio ers i chwarel Dinorwig roi cyflog byw i rai o drigolion y fro, mae'n amlwg fod arian i'w wneud o'r garreg las o hyd.

Brysied y dydd pan fydd ffilmio unwaith eto i'w wneud yno.

O.N. Bydd y ffilm "Clash of the Titans" yn cael ei rhyddhau ddechrau fis Mawrth.

Sgwn i fydd hi'n bosibl adnabod rhai o bonciau'r chwarel ynddi?


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy