BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dail Dysynni
Blaenoriaid Eglwys Bethesda ynghyd â'r gweinidog y tu allan i'r capel Capel arall yn cau
Rhagfyr 2009/Ionawr 2010
Mae capel arall yn y fro i gau ddechrau'r flwyddyn.

Mewn cwrdd eglwys a gynhaliwyd ar ddydd Sul, 24 Hydref penderfynwyd yn unfrydol dod a'r achos i ben yn Eglwys Bethesda, Tywyn.

Fe gynhelir y Cyfarfod Datgorffori ar ddydd Mawrth, 12 lonawr gydag ysgrifennydd Undeb yr Annibynwyr, y Dr. Geraint Tudur Jones, yn lIywio'r cyfarfod.

"Mae hwn yn gyfnod trist iawn i ni i gyd yma ym Methesda," meddai Dr. Terry Edwards, sydd wedi bod yn weinidog ar yr eglwys, ynghyd a phedair arall yn y fro, ers 1993.

Yn wir, dyna deimlad y dyrnaid bychain o addolwyr sy'n mynychu Bethesda yn gyson.

"Mae hyn wedi bod yn loes fawr i mi yn bersonol," eglurodd y Parch. John Elwyn Jones, blaenor yn yr eglwys a'r gweinidog ym Methesda rhwng 1968 ac 1976.

Doedd dim dewis gan yr aelodau, fodd bynnag, ond cau.

Yn wahanol i'r Methodistiaid pan orfodwyd hwy i gau Capel Bethel ddechrau'r flwyddyn, fyddai dim modd i'r Annibynwyr ddefnyddio'r festri.

Yn un peth, mae'r grisiau serth sy'n arwain i lawr iddi yn ei gwneud hi'n anodd i bobl fynd i I mewn ac aIlan ohoni ac oherwydd rmaint y festri byddai'r costau cynhesu yn dal yn uchel.

Costau uchel sy'n bennaf gyfrifol am y penderfyniad i gau - costau na all y nifer bychan o aelodau'r capel ei ysgwyddo bellach.

Dyma a ddywedodd John Davies, ysgrifennydd ariannol yr eglwys wrthym.

"Rydym wedi gorfod gwario tros £10,000 ar atgyweirio'r capel yn y blynyddoedd diwethaf ac mae rhagor o waith gwario arno.

Mae nifer ein haelodau yn mynd i lawr bob blwyddyn a dydy'r arian ddim yn dod i mewn i'n galluogi i gynnal costau o'r fath.

Yn ychwanegol, oherwydd dirwasgiad byd-eang, ychydig o logau rydym yn ei dderbyn ar yr arian sydd wedi ei fuddsoddi gennym."

(Deallwn na all Bethesda ddefnyddio'r arian a dderbyniodd wrth werthu'r Manse, dim ond y lIog ar yr arian hwnnw.)

Dydy bod mewn dyled ddim yn rhywbeth dieithr yn hanes Eglwys Bethesda. 0 ddarllen llyfryn y diweddar Richard Jones, Hanes yr Achos, fe welir i'r eglwys fynd i ddyled yn aml.

Yn wir, cofnodir yn y llyfryn bod Bethesda yn glir o ddyled yn 1935 am y tro cyntaf ers 1892.

Y gwahaniaeth mawr rhwng hynny a rwan ydy fod gan yr eglwys ddigon o aelodau i allu delio a'r ddyled yr adeg hynny.

Yn 1929, er enghraifft, roedd 340 aelodau ar y llyfrau (y nifer mwy erioed) gyda 22 o ddosbarthiadau yn Ysgol Sul.

Cymharwch chi hynny a'r sydd ar y rhestr aelodaeth rwan ac welwch pa mor anobeithiol ydi'r sefyllfa.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

"Rwy'n gobeithio'n fawr y bydd aelodau yn dal i fynychu oedfaon mewn capeli eraill yn Nhywyn ac yn yr ardal yn gyffredinol," dywedodd Dr. Terry Edwards.

"Wedi'r cyfan, rydym wedi dod at ei gilydd yn gyson i gyd-addoli ar hyd y blynyddoedd a'm gobaith ydy y bydd ein haelodau yn dal i wneud hyn.

"Ac wrth gwrs, rwyf yn dal yn weinidog ar; bedair eglwys arall ym Mro Dysynni Pennal, Aberdyfi, Bryncrug a Llwyngwril. "


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy