BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Gwefannau Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Ynys Enlli Natur
O fôr i fynydd, fedrwch chi ddim peidio â rhyfeddu at brydferthwch Cymru. Mae digon o wybodaeth am fyd natur ein bro ar gael ar y we - ond gadewch inni wybod am unrhyw rai da eraill.
Y Cynllun Gerddi Cenedlaethol
http://www.ngs.org.uk
Os ydych chi'n un sy'n hoffi pori drwy'r Llyfr Ffôn Melyn mi fyddwch chi wrth eu bodd efo'r wefan hon sy'n rhoi manylion yr holl erddi, preifat fel arfer, sydd ar agor i'r cyhoedd am ychydig ddyddiau'r flwyddyn dan elusen y Gerddi Cenedlaethol. Mae'r adran chwilio am ardd yn gadael i chi gael hyd i'r gerddi yn eich ardal chi gan nodi amseroedd agor a chyfarwyddiadau - mae'n arbed prynu'r llyfr melyn!

Cyngor Cefn Gwlad Cymru
http://www.ccw.gov.uk
Mae'r Cyngor Cefn Gwlad yn un o gynghorwyr statudol y llywodraeth ac mae'n gyfrifol am gynnal a chadw pryferthwch naturiol a bywyd gwyllt y wlad a sicrhau bod pobl yn gallu mwynhau'r awyr agored, llynnoedd ac afonydd Cymru. Mae'r safle yn cynnig amrywiaeth eang o ddeunydd yn ymwneud â chyllido a gwyddoniaeth y tir, materion morol ac amaethyddiaeth, tirwedd ac amddifyn bywyd gwyllt.

Asiantaeth yr Amgylchedd, Cymru
http://www.environment-agency.gov.uk/?lang=_w
Nod yr asiantaeth ydy amddifyn a gwella'r amgylchfyd yn ogystal â chyfrannu at ddatblygiad cynaladwy. Mae'r safle'n cynnig adnodd chwilio sy'n eich cyfeirio at ddeunyddiau lleol - ac mae yna adran blant sy'n cynnwys gemau addysgol.

Llyn.com
http://llyn.com/
Dyma wefan lawn lluniau bendigedig ond sydd hefyd yn rhoi gwybodaeth fanwl a defnyddiol am flodau gwyllt a natur arfordir Pen Llŷn. Fe allwch chwilio yn ôl enw yn Gymraeg neu yn Saesneg, a chael yr enwau Lladin ar gyfer pob rhywogaeth, neu yn ôl pwnc - blodau gwahanol liw, pryfed, ffyngau, coed, adar ac anifeiliaid y môr. Y bwriad wrth ei chreu oedd i roi gwybodaeth i ysgolion am fioamrywiaeth Llŷn a chipolwg ar fywyd gwyllt yr ardal ond fe allech dreulio oriau yn ymgolli yn yr orielau a'r sleidiau! A, chyhyd â'ch bod yn rhoi credyd ac nad yw at ddibenion masnachol, fe gewch ddefnyddio'r lluniau hefyd. Gwefan werth ymweld â hi!

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
http://www.nationaltrust.org.uk
Mae gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ddwy wefan arbennig ar gyfer y gwaith o ddiogelu tirlun ac arfordir Prydain - teipiwch naill ai /coastline neu /environment at y cyfeiriad yn ôl y gofyn.

RSPB Cymru
http://www.rspb.co.uk
Mae yna rywbeth i bawb ar y safle hwn sy'n cynnig cyfoeth o wybodaeth am y mudiad a'i weithgareddau gan gynnwys yr holl adnoddau mewn gwarchodfeydd natur neu ym maes gwylio adar a chadwraeth. Mae'r adran ar fywyd gwyllt a chadwraeth yn rhoi gwybodaeth am adar yr ardal a chyngor i'r sawl sydd am ddechrau gwylio adar neu fywyd gwyllt neu am fod yn wirfoddolwr.

Coed Cadw
http://www.wildaboutwoods.org.uk
Mae'r safle hwn yn trafod hanes a statws coetiroedd ym Mhrydain. Mae'n cynnig gwybodaeth yn Gymraeg a Saesneg am gadwraeth, digwyddiadau, llwybrau a hen straeon. Mae arddull uniongyrchol i'r safle ac mae'n hawdd ei ddilyn.

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
http://www.wildlifetrust.org.uk/northwales/
Mudiad gwirfoddol sy'n gyfrifol am redeg dros 30 o warchodfeydd natur, cynnal arolygon a chynnig cyngor ac addysg. Mae'r wefan yn rhestru a disgrifio pob gwarchodfa natur ac yn cynnig map a chyfarwyddiadau ar sut i'w cyrraedd.

Dyfrgwn ym Môn (Saesneg)
http://www.gwyfyn.freeuk.com/gwyfyn/otters.html
Hanes diddorol dyfrgwn ym Môn a datblygiad prosiect ar yr ynys i gynyddu eu nifer. Cewch wybod sut y daeth yr anifeiliaid i'r ynys a pham nad ydyn nhw'n magu yno.

Ffederasiwn Cenedlaethol Grwpiau Moch Daear
http://www.badger.org.uk/groups-wa.html
Manylion cyswllt i grwpiau sy'n gweithio er lles moch daear gan gynnwys un yng Ngwynedd sydd am ddiogelu tranc y mochyn daear.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
http://www.eryri-npa.co.uk
Safle â chynllun uchelgeisiol sy'n rhoi manylion am holl waith yr awdurdod. Mae ganddi adran eang am gadwraeth sy'n cynnwys mapiau, lluniau a manylion creaduriaid yr ardal fel y pysgodyn Gwyniad, sy'n unigryw i Lyn Tegid ger y Bala.

Cymdeithas Eryri
http://www.snowdonia-society.org.uk/
Yn y Tŷ Hyll ger Betws-y-Coed mae cartref yr elusen yma sy'n gweithio i amddiffyn y parc cenedlaethol. Darllenwch am eu hymgyrchoedd a'u gweithgaredddau ar y wefan.

Gerddi Bodnant
http://www.bodnantgarden.co.uk
Wedi ei leoli ar lethrau Dyffryn Conwy ger Tal-y-cafn, Bodnant ydy un o'r gerddi prydferthaf ym Mhrydain ac mae'n enwog am ei arddangosfeydd o rododendron, camelia, asalea a'r bwa o dresi aur. Ond mae llawer iawn mwy i'w weld ac mae'r wefan yn nodi pa blanigion sy'n blodeuo yma ar ba adeg o'r flwyddyn.

Great British Gardens
http://www.greatbritishgardens.co.uk/
Mae'r safle hwn yn cyfeirio at y gerddi sy'n werth eu gweld gan gynnwys wyth yng ngogledd Cymru gan nodi lle maen nhw a phryd maen nhw ar agor.


Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy