BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glannau
Mr Urdd Bro'r Glannau - bro unigryw?
Mai 2006
Tybed a yw'r ardal hon yn unigryw trwy Gymru yn y ffaith y bydd dalgylch tair Eisteddfod Genedlaethol wedi gorgyffwrdd o'i mewn yn ystod y ddwy flynedd nesaf?
Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Ddinbych yn nhref Rhuthun ddiwedd y mis, ac mae tudalennau'r Glannau wedi eu britho dros y flwyddyn ddiwethaf gydag adroddiadau am weithgareddau Pwyllgorau Apêl y trefi a'r pentrefi hynny sydd o fewn y Sir wrth iddynt ymgyrchu at gyrraedd eu nod ariannol.

Mae brodorion Sir y Fflint, sy'n cynnwys cylch Treffynnon, wedi dechrau paratoi o ddifrif trwy sefydlu pwyllgorau o bob math ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Cymru fydd yn ymweld â thref yr Wyddgrug ym mis Awst 2007. Ym mhegwn arall dalgylch Y Glannau, bydd pobl Abergele hefyd yn brysur iawn wrth iddynt hwythau groesawi Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Sir Conwy ym mis Mai 2008.

Golyga hyn wrth reswm bod angen codi llawer o arian mewn ardal weddol gyfyngedig o ran milltiroedd, gan ddibynnu ar yr un bobl dro ar ôl tro i drefnu a chefnogi'r holl weithgareddau sy'n cael eu cynnal. Yn ogystal, dim ond canran fechan o boblogaeth y dair Sir sy'n Gymry Cymraeg, ac mae'n anorfod bod y baich mwyaf o redeg y dair Eisteddfod yn syrthio ar ein hysgwyddau ni. Er bod llawer o ewyllys da wedi amlygu ei hun eisoes ymysg y di-Gymraeg, mae'n amhosibl i'r helyw ohonynt geisio dirnad beth yn union yw arwyddocâd y digwyddiadau holl¬bwysig hyn i ni fel Cymry ac mae eu blaenoriaethau hwy o'r herwydd yn hollol wahanol!

Bydd llawer o'n hegni ni, bobl y "Pethe", yn mynd i bwyllgora, i drefnu ac i gefnogi'r dair Gŵyl fydd o fewn ein parthau, ond gwae ni os fydd hyn yn peri inni esgeuluso'r gweithgareddau eraill sy'n bodoli yma eisoes ac sydd wedi bod yn fodd i gynnal a chadw Cymreictod ein bro hyd yma. Cofiwn fod yr un mor frwdfrydig ein cefnogaeth i'n Cymdeithasau Cymraeg, i'n Cymdeithasau Diwylliannol, i Ferched y Wawr, i'n Corau a'n Grwpiau Drama, i Eisteddfod Bro Treffynnon, ac wrth gwrs i'n papur bro, Y Glannau.

Mae'n holl bwysig bod y rhain yn goroesi i'r dyfodol, ymhell wedi diflaniad y dair Eisteddfod, er mwyn parhad yr iaith yn y fro arbennig ac unigryw hon.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy