BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glannau
Beic O Gaerdydd i Gaergybi
Gorffennaf 2009
Pum diwrnod o feicio - dyna'r gamp a gyflawnodd Nan Hughes o Ruddlan er budd elusen BOBATH, y ganolfan sy'n gofalu am blant sy'n dioddef o barlys yr ymennydd.

Dydd Sadwrn, Mai 23
Cyfarfod ym Mae Caerdydd am 7.30 y bore ar Fai 23 a chyfarfod y criw am y tro cyntaf. Beicio'n hamddenol wedyn drwy strydoedd gweddol wag ar fore Sadwrn a chyrraedd llwybr beics hyd lan Afon Taf, a hyd ffyrdd cefn i Ferthyr Tudful i gael cinio. Aros mewn hostel a chwarae gemau i ddod i 'nabod y criw yn well.

Dydd Sul, Mai 24
Bore bendigedig o braf wrth gronfa dŵr Tal-y-bont, ger Aberhonddu, a hanner can milltir o daith i Raeadr - hyd waelodion Bannau Brycheiniog tua Thalgarth, y Felindre a Llanfilo. Hyd hen reilffyrdd a lonydd coed braf hyd at Y Clas-ar-Wy, a chinio wrth ochr yr afon. Dringo wedyn am 16 milltir i gyrraedd Talgarth, Llanelwedd, Cwm Elan a Rhaeadr. Swper a gwely cynnar er mwyn medru wynebu taith galed i Garno drannoeth.

Dydd Llun, Mai 25
Nid oeddwn yn edrych ymlaen at y diwrnod yma - bu'n daith galed ddwy flynedd yn ôl - ond mwynhaeaid y diwrnod eleni. Gadael dyffryn Afon Wysg a gwynebu Canolbarth Cymru. Cinio mewn coedwig a dringo wedyn i ben uchaf y Lôn Las - lle mae'r arwyddbost yn nodi'r man uchaf - tua 510 metr ar ben Pumlumon. Golygfa o fynyddoedd Eryri. Tua 12 milltir i lawr allt yr holl ffordd i Fachynlleth a thros y bont newydd dros Afon Dyfi i Gorris ac aros yn nhafarn Y Fraich Goch yn barod am lond bol o fwyd, a dyna a gawsom, pryd ardderchog, ar ôl byw ar ddŵr, brechdanau, ffrwythau sych a bananas.

Dydd Mawrth, Mai 26
O Gorris i Dremadog. Cychwyn i fyny clamp o allt i fyny Mynydd Ceiswyn i'r ffordd fawr ger Minffordd wrth droed Cader Idris. Trosodd i Ddolgellau, aros dipyn ar y Marian, croesi Afon Mawddach a chael lôn wastad braf yr holl ffordd i'r Bermo - gwynt cryf o'r môr i'n hwynebau. Aros ar lan y môr i gael cinio, teithio drwy Dal-y-bont, Dyffryn Ardudwy a Harlech ac i fyny am Gwm Bychan a'r enwau'n perarogli - Eisingrug a Glyn Cywarch. Talsarnau, Penrhyndeudraeth a Minffordd, dros y Cob i Borthmadog, Tremadog a Golan. Aros mewn hostel braf.

Dydd Mercher, Mai 27
Glaw fel o grwc! Gorfod gwisgo'n dillad glaw am y tro cyntaf (cyn bwysau i'w cario ar y beic). I Ddolbenmaen, heibio ffermydd Ymwlch Bach a'r Gell, ger Cricieth, yna i lawr at lan y môr, a hithau'n dal i chwythu a bwrw glaw. Heibio Cae Llo Brith a heibio bedd Lloyd George, y Lôn Goed a Chapel y Beirdd i Fryncir, hyd Lôn Eifion i dref Caernarfon. Yna hyd ffyrdd cefn Ynys Môn yr holl ffordd i Gaergybi. Cael swper da a thystysgrif hardd i gofio am y daith.

Diolch am bob cyfraniad a gafwyd. Mae'r swm a godwyd i BOBATH gennyf erbyn hyn yn £1500 ond nid wyf wedi gorffen hel yr addewidion. Diolch yn fawr i bawb.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy