BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Trebor Evans Gwanas, a Glyn Williams, Porth y Gest gyda Grace Pritchard eu cyfeilydd Cyngerdd Blynyddol Côr Meibion Bro Aled
Rhagfyr 2004
Sadwrn, Tachwedd 6ed, 2004 - gwawriodd dyddiad uchafbwynt blwyddyn Côr Meibion Bro Aled, a'r trefniadau ar gyfer ein cyngerdd blynyddol i gyd yn barod gan ein hysgrifennydd Maldwyn Jones.
Braint flynyddol Côr Meibion Bro Aled yw cael rhannu llwyfan gyda rhai o gantorion poblogaidd Cymru, ac felly eto eleni.

Gwahoddwyd y tro hwn, y bariton o'r Brithdir, Trebor Evans (Gwanas) a'r tenor Aled Wyn Davies, Llanbrynmair. Eu dewis i gyfeilio iddynt oedd y gyfeilyddes enwog a dawnus eithriadol, Grace Pritchard, Sir Fôn. Dyma gyfeilyddes swyddogol Côr y Traeth ac arweinyddes dau gôr ar Ynys Môn.

Yn anffodus cafwyd neges fore Sadwrn fod Aled Davies yn dioddef effeithiau'r ffliw ond cynigiodd yn ei le y tenor adnabyddus a phoblogaidd Glyn Williams, Borth y Gest, un o ffefrynnau cynulleidfaoedd Cymru ac un y mwynheir ei ganu swynol bob amser yn y parthau hyn. Hyfryd oedd gwrando'r' derbyniad gwerthfawrogol a gafodd y cyhoeddiad mai ef fyddai tenor y noson.

Erbyn 7.30 yr hwyr er gwaetha'r tywydd gerwin roedd neuadd y Ganolfan yn llawn. Daeth aelodau'r côr i'r llwyfan a chroesawyd y gynulleidfa gan lywydd y côr, Eric Jones, o Abergele. Profiad pleserus meddai oedd gallu croesawu ein cefnogwyr arferol o gylch eang o ogledd Cymru. Dywedodd fod llywydd anrhydeddus y côr, Mr Lewis Jones, Abergele a Mrs Jones yn bresennol ynghyd â Llywydd y Cyngerdd, Mrs Rowenna Thomas a Mr Thomas.

Cyhoeddodd fod pob aelod o'r côr a allai fod yn bresennol yn barod i roi'r cyflwyniad gorau posibl ar noson arbennig yn hanes y côr, sef noson lansio eu cryno ddisg gyntaf.Cynhyrchwyd tri thâp yn ystod 28 mlynedd eu bodolaeth, ond dyma'r ddisg gyntaf. Mae arni ddetholiad o bymtheg o ganeuon poblogaidd, sy'n gynnyrch gwaith caled yr arweinydd a'n cyfeilyddion dawnus, a chydymdrech brwdfrydig cantorion Côr Meibion Llansannan. Fe'icynhyrchwyd yn stiwdio a gyda chyfleusterau gwych cwmni Sain.

Diolchwn hefyd i Siwan Evans am ei chymorth proffesiynol, a'r help a gafwyd i hysbysebu ein cyngerdd lansio.

Galwyd y ddisg yn 'Gawn Ni Gwrdd' a chlywyd caneuon oddi arni droeon yn barod ar raglenni cais Radio Cymru.

Cafwyd anerchiad y Llywydd. Magwyd Mrs Rowenna Thomas, Porthaethwy yn Llansannan ac fe'i hadweinir yn y pentref fel un o blant enwog cyn-weinidog Capel Coffa Henry Rees y Parchedig, a Mrs Robert Owen, Heulfryn. Cafwyd anerchiad hynod ddiddorol ganddi yn llawn atgofion melys am ei phlentyndod ym mro Aled. Dywedodd i'r ffaith iddi gael ei magu mewn cymdeithas naturiol Gymraeg fod yn ysbrydoliaeth iddi barhau i hyrwyddo Cymreigrwydd ym mhob ardal y bu hi â'i gŵr Mr Rheinallt Thomas yn byw ynddynt.

Yn dilyn yr anerchiad cafwyd raffl, a'r gwobrau i gyd yn rhoddion niferus gan gyfeillion Gwytherin. Bu'r côr yn eu cynorthwyo hwy'n flynyddol ers deuddeng mlynedd yng Ngwasanaeth Diolchgarwch Eglwys Gwytherin, ond yn drist iawn daeth hyn i ben eleni oherwydd gorfod cau yr Eglwys.

Roedd cyfraniad ardderchog Trebor Evans mor wefreiddiol a hwyliog ag erioed ac ymysg ei ddewis o ganeuon gwych cawsom fwynhau ei ddehongliad o Little Jack Horner, a Chân y Ceiliog.

Cafodd caneuon safonol Glyn hefyd werthfawrogiad haeddiannol, a'r hen ffefryn Delilah yn feistrolgar a doniol. Cafwyd deuawd operatig gan y ddau yn glo teilwng i'w cyfraniad. Gyda chyfeiliant rhyfeddol Grace Pritchard a phersonoliaeth naturiol y ddau gyflwynydd proffesiynol enillwyd edmygedd yr holl wrandawyr.

Roedd yn amlwg fod pawb wedi mwynhau holl gyfraniadau'r côr ac hefyd gyflwyniadau'r deuawdwyr Brinley ac Arwel yn y gân Hawl i Fyw ac Arfon Wynne fel unawdydd i 'Mor Fawr Wyt Ti'. Unwaith eto trefnodd Mair raglen o amrywiaeth a newydd-deb ac mae'n sicr ei bod yn falch o'i 'dynion' eleni.

Cyflwynwyd diolchiadau i bawb gan Elwyn Evans, Llandvrnog, Is- Lywydd Côr Bro Aled. Diolchodd i Lywydd y Cyngerdd am ei phresenoldeb a'i chyflwyniad a'i rhodd deilwng tuag at yr achos. Diolchodd hefyd i'n llywydd anrhydeddus am ei gefnogaeth a'i rodd dderbyniol iawn. Mynegodd ddiolch arbennig i Mair Selway am eu hymroddiad a'i dawn arbennig, ac i'r cyfeilyddion Annwen Mair ac Ann Evans. Cyfeiriodd at waith ardderchog Maldwyn Jones, ein hysgrifennydd. a chyfraniad Gwenda Jones yn trefnu'r lluniaeth. Enwodd bawb arall a gyfrannodd mewn amrywiol ffyrdd i lwyddiant ysgubol y noson.

Cyflwynir elw'r noson i hybu gwasanaeth Nyrsys Macmillan, ac edrychwn ymlaen yn awr at gyngerdd blynyddol 2005.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy