BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Dilwyn Pierce Holi hwn a holi'r llall
Sut wnest ti ddechrau ar dy yrfa fel digrifwr?
Pan oeddwn yn aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llannefydd. Tuag ugain mlynedd yn ôl roedd yn un o glybiau gorau Cymru, ac yn ystod y cyfnod hwnnw roeddem yn cael ein galw i gynnal llawer o nosweithiau llawen nosweithiau llawen. Cawsom gymorth mawr gan Gwilym Morris, Llechryd a Bryn Williams, Plas Ucha.

A oeddet ti'n gwybod yn ifanc iawn dy fod eisiau bod yn ddigrifwr?
Nac oeddwn, ond roeddwn wrth fy modd yn gwneud i bobl chwerthin. Wnes i erioed feddwl y buaswn i yn bod yn ddigrifwr fodd bynnag.

A wyt ti yn mynd yn nerfus cyn perfformio, a sut wyt ti'n rheoli dy nerfau?
Mi fyddaf yn mynd yn nerfus, yn enwedig rhyw chwarter awr cyn mynd ar y llwyfan. I ddweud y gwir mi fyddaf yn llawer mwy nerfus yn perfformio gerbron cynulleidfa o ddeg o bobl, o'i gymharu â chynulleidfa o bump i chwe chant. Y peth gorau i reoli nerfau ydi paratoi yn drwyadl.

Beth sy'n gwneud cynulleidfa dda?
Chwerthinwyr da! Merched ydi'r rhai gorau, mae un ddynes sy'n chwerthin yn uchel yn werth tua hanner cant o rai eraill. Fel rheol y cynulleidfaoedd gorau ydi'r rheini o'r un cefndir â fi.

Pwy ydi dy hoff ddigrifwr?
Jethro o Gernyw, mae o'n arbennig o dda. Fy hoff gomediwyr o Gymru oedd y diweddar Charles Williams a Gari Williams. Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i gael fy nysgu gan fab Charles Williams, Idris, a brawd Gari, Elwyn, tra'n gweithio ar y rhaglen Jocars.

Lle ydi'r lle mwyaf diddorol i ti berfformio ynddo?
Yn stiwdios Barcud, Caernarfon bedair blynedd yn ôl pan gefais y fraint o arwain Noson Lawen yn fyw ar S4C ar Nos Calan.

Sut mae hogyn Bryn Deunydd yn cael deunydd newydd ar gyfer ei sioe?
O lyfrau a fideos, ond hyd yn oed wedyn does yna ond rhyw un neu ddwy o jôcs newydd ynddyn nhw.

Pa fath o sioe fyddi di'n hoffi ei gwneud fwyaf?
Heb os, Noson Lawen draddodiadol, lle mae pobl yn eistedd a gwrando. Er hynny mae nosweithiau llawen fodd bynnag yn mynd yn brinnach, a nosweithiau mewn tafarndai neu glybiau sydd fwyaf poblogaidd erbyn hyn.

Sut wyt ti'n ymlacio?
Chwarae gyda'r plant a gwylio pêl droed .

Beth ydi dy hoff fwyd?
Steak a chips a chwstard a riwbob i bwdin.

Ble mae dy hoff le?
Top caeau Bryn Deunydd lle mae posib gweld yr arfordir o'r Rhyl i Brestatyn tua'r gogledd ac yna holl Ddyffryn Clwyd i'r de.

Beth sy'n dy wylltio fwyaf?
Gyrwyr sydd ddim yn mynd yn ôl i wneud lle ar ffordd Pen Bont, pan fydd hi'n llawer nes iddyn nhw symud yn ôl!

A wyt ti'n wleidyddol gywir ac a oes yna fath o jôcs na fyddi di yn eu dweud?
Tydw i ddim yn wleidyddol gywir, ond wnâi fyth ddweud jôc hiliol na jôc am yr anabl.

A oes gen ti jôc i'w rhannu efo ni?
Nag oes, rhaid i chi wylio'r gyfres newydd ar S4C!

Pryd fydd dy gyfres newydd Da di Dil de? yn cael ei darlledu?
Dechrau'r flwyddyn gobeithio!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy