BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Elin Hughes Siaradwyr cyhoeddus
Mawrth 2007
Cynhaliwyd cystadleuaeth siarad cyhoeddus Ffermwyr Ifanc Clwyd yng Ngholeg Llysfasi a thafarn y Three Pigeons ar Chwefror 15fed ac am y tro cyntaf y ganrif yma roedd aelodau clwb Betws yn Rhos yn cystadlu.
Roedd Eirian, Sian a Helen yn ein cynrychioli yn y gystadleuaeth Darllen 14 ac iau. Roedd yn ofynnol i Eirian y Cadeirydd gyflwyno'r tîm a'r nofel 'Pen Dafad' gan Bethan Gwanas sef y llyfr a benodwyd gan y beirniad ac yna i bob un ohonynt ddarllen detholiad ohono yn uchel i'r gynulleidfa. Clwb Pentrefoelas enillodd ar y noson a thîm Betws yn ail. Canlyniad ardderchog ar yr ymgais gyntaf.

Rebecca, Catrin a Lliwen fu'n cystadlu yn yr adran 16 oed ac iau. Fel Cadeirydd roedd Catrin yn cyflwyno siaradwr o dîm Pentrefoelas i'r gynulleidfa, Rebecca oedd siaradwr tîm Betws a rhoddodd anerchiad grymus ar gynhesu byd eang.

Tasg Lliwen oedd codi pwynt o anerchiad siaradwr o dîm Pentrefoelas, gofyn cwestiwn iddi a chynnig pleidlais o ddiolch. Clwb Chwitffordd ddaeth yn gyntaf, Nantglyn yn ail a Betws yn Rhos yn drydydd. Daeth Rebecca yn ail fel siaradwraig.

Dadlau ar bwnc wedi ei osod gan y beirniad oedd her yr aelodau dan 21. Fel Cadeirydd bu i Elin gyflwyno Gareth, cynigydd o glwb Llansannan a Betsan y Gwrthwynebydd o glwb Nantglyn, bu iddi hefyd wahodd cwestiynau o'r llawr, crynhoi'r ddadl a chymryd y bleidlais.

Jess oedd cynigydd y tîm, a chyflwynodd ddadl argyhoeddedig a chryf. Iwan Williams o Nantglyn oedd yn cadeirio'r ddadl a Dyfan Jones o Uwchaled yn gwrthwynebu.

Anna oedd gwrthwynebydd ein tîm, Glesni o Glwb Nantglyn oedd yn cadeirio'r ddadl ar godi oed ymddeol gyda Mari o Uwchaled yn gynigydd.

Eirian Jones o Ysgol Maes Garmon oedd beirniad cystadleuaeth Dadl yr Adran Ganol ac ar ddiwedd y noson dyfarnodd 106 o bwyntiau i glwb Betws yn Rhos, 103.5 i glwb Chwitffordd a chydradd drydydd gyda 92 i Nantglyn a Llansannan.

Bydd yr unigolion gyda'r marciau uchaf yn mynd ymlaen i gynrychioli Clwyd yng nghystadleuaeth Cymru yng Nghrymych ddechrau Mawrth. Daniel Davies o Chwitffordd ddaeth i'r brig fel Cadeirydd gydag Elin Davies o Lansannan yn enw wrth gefn, Jess Enston oedd y cynigydd cryfaf gyda Gari Evans o Nantglyn wrth gefn ac Anna Jones blesiodd y beirniad fel gwrthwynebydd gydag Elain Evans o Bentrefoelas wrth gefn.

Gan mai clwb ifanc sydd gennym ym Metws doedd neb yn cystadlu yn y Seiat Holi dan 26ain, Emyr Williams, Elliw Owen, Eirian Ellis a Nia Hughes o glwb Uwchaled enillodd gydag Elin Davies, Gethin Williams, Gareth Jones ac Wyn Jones o Lansannan yn dod i'r ail safle. Gwilym Evans, Iwan Hughes a Guto Jones oedd beirniaid y cystadlaethau eraill.

Wedi cyfuno marciau'r oedrannau i gyd Clwb Llansannan oedd ar y brig, Betws yn Rhos yn ail ac Uwchaled yn drydydd.

Elin Hughes, disgybl yn Ysgol y Creuddyn (uchod)
Fel Cadeirydd cyflwynodd y gosodiad 'cred y tŷ hwn fod gormod o bwyslais yn cael ei roi ar gael addysg brifysgol'.

A hithau yn paratoi am yrfa prifysgol ym mis Medi dywedodd pa mor amserol oedd y pwnc. Wrth grynhoi eglurodd ein bod wedi clywed pa mor bwysig yw gradd wrth geisio am swyddi academaidd ond ar y llaw arall fod prinder crefftwyr a lle i bobl ifanc ddilyn gyrfaoedd ymarferol.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy