BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Defaid Ffermio wedi'r clwy
Diolch fod pethau yn dod yn ôl i drefn yn raddol yn ein diwydiant er gwaethaf yr holl reolau a fu. Mae'r rhain yn cael eu llacio bob yn dipyn, ac mae'r arwerthiannau'n dod yn ôl, o leiaf i wartheg a defaid ac wyn i'w lladd.

Diolch am weld prisiau llawer gwell na fu i'r ŵyn a bod galw am wartheg stôr. Daw, fe ddaw pethau'n well eto. Mae wedi bod yn flwyddyn hir a chostus.

Gobeithio na wêl y rhai ieuengaf ohonom achos o'r clwy aflwydd yma eto, ac y bydd y Llywodraeth yn deffro i'w oblygiadau i reoli a gwahardd mewnforion o gig anghyfreithlon i'r wlad yma. Ar hyn o bryd maen nhw fel petaen nhw'n agor un llygad yn raddol.

Rheoli symudiadau anifeiliaid
Mae'r Llywodraeth yn credu ei bod yn llawer haws rheoli symudiadau anifeiliaid na symudiadau pobol mewn porthladdoedd a meysydd awyr, yn enwedig o feddwl bod awyren yn esgyn ac yn glanio ym maes awyr Haethrow bob dau funud.

Mae swyddogion Defra yn bryderus iawn ynglŷn â llacio symudiadau defaid hyd nes y bydd y tymor wyna trosodd. Rhown ryw ddau fis neu dri eto a chaniatáu y bydd popeth yn iawn, rwy'n siwr y gwelwn fwy o lacio ar y rheolau ac y gwelwn arwerthiannau defaid magu at ddiwedd yr haf.

Maen nhw hefyd yn awyddus iawn i ddod â system adnabod i rym mor fuan ag sydd bosibl, a'r perygl yw na welwn symud yr un ddafad eto heb roi tag yn ei chlust.

Gair y mae llawer o sôn amdano ar hyn o bryd yw'r gair Modulation. Ystyr hwn yw cymryd cyfran o'r arian a gawn fel cymhorthdal a'i roi o'r neilltu i dalu am waith amgylcheddol megis Tir Gofal.

Cynllun annheg
Mae hyn yn golygu nad oes rhaid i'r Llywodraeth roi arian newydd i ariannu cynlluniau o'r fath. Mae hyn yn hollol annheg gan ei fod yn trethu pob ffarmwr i dalu i'r ychydig sydd yn ddigon ffodus i fod o fewn cynllun amgylcheddol.

Dechreuodd y dreth ar raddfa o 2.5% a'r bwriad oedd ei godi i 4.5% erbyn y flwyddyn 2005/6. Erbyn hyn, mae'n fwriad gan y Llywodraeth i godi'r dreth i raddfa o 10% erbyn y flwyddyn 2004.

Mae gan y Llywodraeth yr hawl i godi'r dreth yma hyd at 20% ac mae rhai mudiadau yn pwyso arnyn nhw i wneud hyn cyn y flwyddyn 2010.

Mae'r undebau yn gwrthwynebu hyn i'r eithaf ac yn gweithio yn galed i geisio eu rhwystro i fynd ymlaen â'r cynllun, ond ofnaf mai dyma'r dull y bydd yn rhaid i ni ddygymod â hi yn y pen draw.

Llyfryn gan y Cynulliad
Cefais gopi o lyfryn gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru y dydd o'r blaen, dan y teitl ' Ffermio i'r Dyfodol', Cyfeiriad Newydd i Ffermio yng Nghymru'. Mae'n 54 tudalen o hyd ac yn rhestru 52 o awgrymiadau o'r camau y mae'r Cynulliad yn bwriadu eu cymryd i hyrwyddo ffermio i'r dyfodol. Mae'r llyfryn hwn yn dangos beth yw meddylfryd y Cynulliad ynglŷn ag amaethyddiaeth a chefn gwlad Cymru.

Credaf fod rhai pethau y dylem fel ffermwyr anelu atyn nhw. Yn ddiamheuaeth mae gofalu am yr amgylchedd yn mynd i chwarae rhan bwysig yn ein dull o ffermio yn y dyfodol.

Yng ngwyneb hyn dylai cymaint ohonom ag sy'n bosib anelu at gael ein derbyn i Gynllun Tir Gofal. Bydd rheoli llygredd yn rhan bwysig iawn o'n ffermio ac fe welwn reolau caeth ynglŷn â hyn yn y blynyddoedd i ddod.

Perthyn i Gynllun Gwarant
Dylai pob un ohonom amcanu at berthyn i Gynllun Gwarant mor fuan ag y medrwn. Rhyw draean o ffermwyr Cymru sydd yn perthyn i'r cynllun ar hyn o bryd. Oni wnawn, gallwn ganfod fod ein dull o farchnata yn gyfyngedig iawn ac y bydd sawl drws wedi cau yn ein hwynebau.

Mae llawer yn credu y dylai pob ffarmwr gael trwydded i ffermio gan ei fod yn rhan o'r gadwyn fwyd. Mae pawb arall o fewn y gadwyn yn gorfod cael trwydded, megis y lladd-dai, unedau prosesu a.y.y.b.

Y gobaith yw, pe byddai pob ffermwr yn perthyn i gynllun gwarant, y byddai hynny yn bodloni'r cwsmer ac yn ei sicrhau bod ein cynnyrch o'r safon briodol a'n hanifeiliaid yn cael eu magu dan yr amodau gorau er eu lles. Wedi'r cwbl, nid yw ond hwsmonaeth dda.

Lles ac iechyd anifeiliaid
Bydd lles ac iechyd anifeiliaid yn bwysig hefyd. Mae'r Cynulliad yn awyddus i waredu'r wlad o nifer o afiechydon megis y clafr mewn defaid a'r darfodedigaeth (TB), BVD, Lepto a chlwy Johnes mewn gwartheg.

Mae lle i gredu fod dyfodol disglair i'r fuwch sugno gan fod y fuwch yn cyfrannu llawer mwy i'r amgylchedd na'r ddafad ac mae'r Cynulliad yn awyddus i weld y fuches sugno yn cynyddu a lleihad yn ein defaid.

Mae'r Cynulliad yn awyddus iawn i annog ffermwyr i gydweithio a chydweithredu gyda ffermwyr eraill neu broseswyr bwyd er mwyn dod yn nes at eu cwsmeriaid. Yn sicr bydd rhaid i ni roi mwy o sylw i'n marchnata er mwyn ychwanegu gwerth i'n cynnyrch a mwy o elw ar ddiwedd y dydd.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy